Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2016-11-02 Vėlinės

LAPKRIČIO 2 D. – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) Diena po Visų Šventųjų šventės XI a. pašvęsta intensyviai maldai už visus mirusius tikinčiuosius. Šią praktiką įvedė Kliuni benediktinų vienuolyno abatas šv. Odilonas, ir greitai ji paplito visoje Bažnyčioje. Šiandien liturgija ragina su įkarščiu ir viltimi melsti už skaistyklos sielas, skaistinamas prieš išvystant Dievą veidas į veidą. Malda už mirusiuosius priklauso seniausiai krikščioniškajai tradicijai, kaip ir Eucharistijos aukojimas prašant: „amžinoji šviesa tešviečia“ mirusiesiems. Per kiekvienas Mišias Bažnyčia pirmiausia meldžiasi už „visus, kurie mirė susijungę su Kristumi“, tačiau išplečia savo maldą už „visus mirusiuosius, kurių tikėjimą vienas Viešpats pažino“ ir kurie „Viešpačiui mieli“. Melsdamiesi už palikusius šį pasaulį, mes taip pat prašome Dievą, „kad visi, kurie tikime Jo Sūnaus prisikėlimą iš numirusiųjų, tvirtai tikėtume ir Jo pažadėtąjį kūno atsikėlimą amžių pabaigoje“. Tikime, kad Kristuje visi bus atgaivinti; be to, Jėzus pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.“ (Jn 11, 25) Plačiau...

2016-10-28 Lapkričio šventės

Lapkričio 1 d. visiems katalikams privaloma Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamo sekmadienio tvarka – 8.00; 9.00; 10.30 12.00 ir 18 val., bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios už mirusiuosius. Po Šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija. • Lapkričio 2d. – Vėlinės. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks sekmadienio tvarka, t.y. 8.00; 9.00; 10.30 ir 12.00 val. Po 12.00 val. Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija. Vakare Šv. Mišių nebus.  Plačiau...

2016-10-13 Parapijos sielovada

KAUNO GEROJO GANYTOJO PARAPIJOS SIELOVADA: MAMOS MALDOJE maldos grupė – vadovė Raimonda (861036890) renkasi pirmadieniais 17.00; ŠEIMŲ maldos grupė – vadovė Raimonda (861036890) renkasi pirmais mėnesio penktadieniais 18.30; VYRŲ maldos grupė – vadovas Nerijus (862182277) renkasi paskutinį mėnesio pirmadienį 18.30 (nuo lapkričio mėn.); JĖZAUS GAILESTINGUMO maldos grupė – vadovė Violeta (868787031) renkasi antradieniais 17.00; MARIJOS LEGIONAS maldos grupė – vadovė Aldona (864769618) renkasi pirmadieniais 10.00; ŠV. RAŠTO maldos grupė – vadovas Nerijus (862182277) renkasi kas antrą mėnesio pirmadienį 18.30 (pirmas susitikimas 24 d.); ALFA kursas, suaugusiųjų rengimas sakramentams – atsakinga Rasa (kreiptis į raštinę) renkasi trečiadieniais 18.45; JAUNIMO CENTRAS - Vadovė Marija (864126627) renkasi sekmadieniais 12.00-16.00 ; CARITO CENTRAS -Vadovė Natalija (8582391693) renkasi trečiadieniais 15.00-18.00; DOMININKONŲ tretininkų maldos grupė – vadovė Sofija (868218402) renkasi pirmais mėnesio pirmadieniais 10.30; KARMELITŲ OCSD liturginės valandos -vadovai Sigitas ir Rasa (861197127) meldžiamės kas dieną (darbo dienomis po 8.00 Šv. Mišių); KAUNO GEROJO GANYTOJO PARAPIJOS SAKRAMENTŲ RENGIMAS: PIRMOJI KOMUNIJA – vadovė Indrė (860324746) darbo dienomis nuo 14.15-15.00 ir 15.15-16.00; SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS - Vadovė Marija (864126627) renkasi antradieniais nuo 18.00-19.30 ir ketvirtadieniais nuo 16.00-17.30;  Plačiau...

2016-09-30 Krikšto sakramento šventė.

2016 metų spalio 1 dieną, minint šventąją Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, 9 Kauno Gerojo Ganytojo parapijiečiai, gyvenantys nepasiturinčiose ir socialinės rizikos šeimose, šventė Krikšto sakramentą. Vaikus ir suaugusiuosius Krikšto sakramentui rengė parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Jis ir vadovavo apeigoms. Kunigas, kreipdamasis į susirinkusiuosius, išreiškė viltį, kad pakrikštytieji nuo šio be galo svarbaus momento pradės naują gyvenimo etapą, verždamiesi gilyn į Dievo glėbį. Gilyn į išganymą. Į vienybę su Dievu. Kartu kunigas ragino, kad šeimos atnaujintų vienybę su Dievu. Juk po Krikšto svarbu rengtis ir kitų sakramentų priėmimui. Po Krikšto apeigų kunigas pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslėlius ir angelo statulėles, kurie buvo įteikti kiekvienam sakramentą priėmusiam žmogui. Parapijos konferencijų salėje vyko nuotaikinga agapė. Šia švente rūpinosi parapijos Caritas narės, ją surengti padėjo rėmėjai. Ši šventė – puikus besibaigiančių Gailestingumo metų įprasminimas.  Plačiau...

2016-09-18 Šventė mūsų parapijoje

Sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“ šventė Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje Rugsėjo 18 dieną į Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią rinkosi šeimos, auginančios negalę turinčius vaikus. Buvo meldžiamasi už sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“, vienijančio daugiau, nei 25 tokias šeimas, bendruomenę. Šventąsias Mišias aukojo Jo Ekscelensija Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Sakydamas homiliją, vyskupas dėkojo už iniciatyvą burtis draugė. Kartu buvo akcentuota, kad neveiklumas artimo meilės srityje yra nepateisimamas, o mūsų veiksmai, pasirinkimai visuomet turi būti orientuoti į ateitį. Nereikia pataikauti šiandienei madai ar interesams, tačiau be galo svarbu būti apsukriais artimo meilės srityje. Šventosiose Mišiose dalyvavo šio klubo steigėjai ir vadovai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, verslininkai, remiantys šios organizacijos veiklą. Po Šv. Mišių buvo pašventintos sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“ patalpos, bendrauta su šeimomis, auginančiomis negalę turinčius vaikus.  Plačiau...

2016-09-15 Sielovada Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

Rugsėjo 21 d. 18.30 visi tėveliai (bent vienas iš jų), kurių vaikai šiemet ruošis sakramentams, yra kviečiami į privalomą susirinkimą dėl tėvų palydėjimo vaiko dvasiniame kelyje. Rugsėjo 20 d. 18.30 kviečiami jaunuoliai su tėvais į Sutvirtinimo sakramento pirmąjį susirinkimą.  Plačiau...

2016-09-08 Švč. Mergelės Marijos Gimimas – Šilinė

Šiandien su dideliu džiaugsmu mes švenčiame Dievo Motinos, Bažnyčios ir visų krikščionių Motinos bei iš Šiluvos Lietuvą nuolat globojančios Karalienės, gimimo dieną. Palendriuose mes ypač džiaugiamės, kad nuo dabar po ilgo laukimo Roma mums suteikė privilegiją įtraukti į mūsų benediktinišką liturgijos kalendorių Marijos gimimo dieną kaip iškilmę. Vienybėje su visa Lietuva mes šaukiamės Marijos apgynimo. Per karą, okupacijas ir išbandymus ji visada buvo ir bus mūsų šalies išganymo aušra. Tapkime gailestingi, kaip Marija yra gailestinga, tapkime Kristaus mokiniais, kaip Marija yra savo Sūnaus tobuliausia mokinė. Švenčiausioji Mergele Marija, Dangaus lelija, užtark mus dabar ir visada. Amen. Plačiau...

2016-09-04 Naujienos

SKELBIMAI • Šiandien po Sumos, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, vyks eucharistinė procesija. Taip pat šiandien Romoje popiežius Pranciškus šventąja paskelbs Motiną Teresę iš Kalkutos. • Nuo šio sekmadienio prieš Sumos Šv. Mišias vėl bus sakomos trumpos katechezės tikėjimo klausimais. • Ateinantis trečiadienis – pirmasis mėnesio trečiadienis. Vakaro Šv. Mišių metu tradiciškai melsimės už ligonius. • Ateinantį ketvirtadienį švęsime Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę (Šilines). Šv. Mišios bus aukojamos šiokiadienio tvarka. • Ateinantį sekmadienį po 12 val. Šv. Mišių – trumpa meninė programa (?) • Rugsėjo 7 – 15 dienomis Šiluvoje vyks didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Mūsų parapijos piligriminė kelionė į šiuos atlaidus numatoma rugsėjo 11 dieną. Detalesnės informacijos teiraukitės bažnyčios vestibiulyje. • Kviečiame registruoti vaikus ir jaunuolius, kurie šiais metais pageidautų rengtis Sutaikinimo (Atgailos), Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams. Registracija vyksta darbo dienomis parapijos raštinėje, sekmadieniais – bažnyčios vestibiulyje.  Plačiau...

2016-08-24 Keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula

2016 metų rugpjūčio 30 dieną (antradienį), 10 val. į Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią bus iškilmingai įnešta keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula. Drauge atvyks atstojai iš tarptautinės organizacijos (TVF), pasisakančios už krikščioniškas vertybes. Visi kartu melsimės Rožinio malda, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Kviečiame dalyvauti!  Plačiau...

2016-08-22 ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARALIENĖ

954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo, Popiežius Pijus XII visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventę, kuri minima rugpjūčio 22 d. Ši šventė buvo įvesta praėjus tik keturiems metams po kitos, Pijaus XII paskelbtos Marijos Ėmimo į dangų dogmos.  Plačiau...

Informacinis leidinys

Naujienų nerasta !

Klebono žodis

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas