Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2015 11 01                      Visi Šventieji                          metai B

EVANGELIJA  Mt  5,  1 - 12a

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Visų Šventųjų iškilmė. Be galo daug pasakantys žodžiai. Man ji kažkaip deramai įsirikiuoja į vieną eilę su kitomis tikėjimo šventėmis. Ir, ko gero, visiškai nepelnytai ji nustumiama į kapinių patvorius. Į ten, kur žmonių gyvenimai, kad ir kokie jie būtų buvę, vis labiau dengiami marmuro plokštėmis, kad, neduok Dieve, jokia gyvybė iš po plokštės neprasikaltų; į ten, kur vis mažiau atsakomybės už gyvenimą, maldos ar bet kokio gero žodžio saviesiems. Atrodo, kad ji vis labiau mūsų gyvenamai aplinkai asocijuojasi su paraštėmis, nei su pašaukimo pilnatve. Todėl ir tenka matyti ašaras ant šios šventės veido. Šventės, kuri visiškai nepelnytai painiojama su vaiduoklių siautėjimu, destrukcija. Norisi kviesti, kad šią šventę šiemet pergyventume gyvai. Vienok dėl to, kad reikia nuvalyti užmaršties dulkes ir ašaras nuo šventumo veido. Taip pat ir dėl to, kad, nepaisant rudenio, visi šios šventės atributai mums alsuote alsuoja grožiu ir harmonija: medelio šaka, pasipuošusia pačiu ištvermingiausiu ir gražiausiu lapeliu, chrizontemos žiedu, giliai įspaustu žmogaus rankose ir gyvenime. Ir viltimi. Man ši šventė yra be galo brangi. Kartu su Visais Šventaisiais jungiuosi į bendrą chorą šlovinti, garbinti ir aukštinti Tą, kuris panorėjo savo šventumu dalytis su mumis, kukliais kūriniais, atliekančiais piligrimystę žemėje. Kaskart šioje šventėje prisimenu ir Motiną Teresę, ir Joną Paulių II. Tokius be galo artimus. Tuos, kurių veidus savo atmintyje galiu kontempliuoti, tuos, kurie buvo tokie pa šioje žemėje, kaip ir mes visi - kenčiantys, bet viltingi, pasitikintys ir besišypsantys, iškentę karo, nepriteklių baisumus, pakėlę kitokius išbandymus ir net artimiausiųjų nesupratimą. Ir daugelį kitų: Mečislovą Reinį, Vincentą Borisevičių, Teofilių Matulionį, Barborą Žagarietę, Adelę Dirsytę - tuos, kurių auka ir pasitikėjimas yra kilniausia pavyzdžiai. Ir daugelį žinomų bei nežinomų, mažų šventųjų. Prisimenu, jog šventumas nėra ir negali būti tik gražia definicija. Tai būtinybė. Todėl ši diena prisodrinta dėkingumo ir pagarbos Tam, kuris tiek daug dovanoja...

 

SKELBIMAI

  • Šiandien Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios švenčiamos sekmadienio tvarka; 18 val. melsimės už mirusius.
  • Lapkričio 2d. - maldos už mirusiuosius diena (Vėlinės). Šv. Mišios aukojamos 8; 9, 10.30, 12 ir 18 val. Aplankius parapijos bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus Viešpaties maldą ir Tikėjimo išpažinimą, galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai. Visuotinius atlaidus galima pelnyti ir Vėlinių aštuondienio metu, aplankius kapines ir pasimeldus už mirusiuosius.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, teikiamas Ligonių palaiminimas.
  • Ateinantį penktadienį melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Prieš vakaro Šv. Mišias vyks Švč. Sakramento adoracija. Ateinantį šeštadienį pagerbsime Nekalčiausiąją Marijos širdį.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijai paremti. Šiais metais mūsų parapija turi surinkti €2300. Darbo dienomis auką galite atnešti į parapijos raštinę, o sekmadieniais aukos renkamos bažnyčios vestibiulyje. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėkoja už gerumą ir meldžiasi už Jus.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.03  Šv. Martynas Poresas, vienuolis

11.04  Šv. Karolis Boromėjus, vyskupas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas