Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

 

2011 03 20                  II-asis    Gavėnios   sekmadienis                        metai A

 

EVANGELIJA  Mt  17,  1 - 9

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui". Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!" Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!" Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.

[

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Kažin, ar Pelenų dieną ant mūsų galvų byrėję pelenai tapo dangaus ženklu, vargu, ar ši apeiga tikrai pažadino mūsų širdyse troškimą apsivalyti ir atnaujinti gyvenimą. Kažin, ar praėjusios pirmosios Gavėnios savaitės rimtis pajėgė atgaivinti mūsų tikėjimą ir parengė mus prisipažinimui, kad ne kartą stengėmės sutrumpinti Evangelijos nubrėžtą kelią ir dėl to patekome į nuodėmės akligatvius... Gali būti, kad taip neįvyko ir todėl, kad jaučiamės silpni ir maži, prislėgti Gavėnios susikaupimo pilkumos, kaip kad jau esame įpratę įsivaizduoti šį susikaupimo metą. Kaip tik todėl šį sekmadienį liturgija mus netikėtai nuo gundymų kalno perkelia ant Taboro, Atsimainymo kalno, tuo norint aiškiau parodyti tikslą, kurio siekiame, atkreipti dėmesį, kokiu keliu turime eiti. Tikrasis Gavėnios susikaupimas yra skirtas atgimimui, o ne beviltiškam liūdesiui! Apribojame save tam, kad mumyse galėtų augti dvasinis gyvenimas, mokomės tarti „ne" kai kuriems dalykams, kad sugebėtume širdimi priimti svarbesnius ir reikšmingesnius „taip". Šis pasakojimas apie stebuklingą atsimainymą visų pirma yra skirtas mums. Dievas žino, kad mes esame silpni ir trapūs, kad mūsų asmeninės pastangos pernelyg dažnai nukreiptos vien tik žemiškų poreikių tenkinimui, kad mums pritrūksta drąsos rūpintis savo vidiniu tobulėjimu. Dieviško spindesio priminimas ragina tikinčiuosius neišdalinti savo širdies šio pasaulio vilionėms ir visuomet siekti tos vidinės šviesos. Reikia tik vieno: ryžto eiti ten, kur veda Viešpats...

Kardinolo A. J. Bačkio kunigystės jubiliejus

   Prieš 50 metų - 1961-ųjų kovo 18 d. Romos katedroje - Laterano Šv. Jono bazilikoje, tuometinis Popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Luigi Traglia suteikė kunigystės šventimus Popiežiškosios Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos alumnui Audriui Juozui Bačkiui. Rytojaus dieną po šventimų - kovo 19-ąją, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minint šv. Juozapą - Lietuvių kolegijos koplyčioje naujasis kunigas aukojo pirmicijų Mišias. Tądien prieš penkis dešimtmečius Vatikano radijas laidoje lietuvių kalba pranešė, kad šventimuose ir primicijose Romoje dalyvavo kunigo Bačkio tėvai, atvykę iš Vašingtono, kur tuo metu Lietuvos atstovybėje dirbo kunigo tėvas Antanas Bačkis. Iš Paryžiaus buvo atvykęs brolis. Primicijose dalyvavo Lietuvos diplomatijos šefas ministras Stasys Lozoraitis ir Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto ministras Stasys Girdvainis, tuo metu Romoje gyvenęs prof. Zenonas Ivinskis, kiti Romos lietuviai. Įdomu, kad 1961 m. kovo 18-ąją - tą pačią dieną, bet skirtingose pasaulio vietose - kunigystės šventimai buvo suteikti net šešiems dabartiniams kardinolams.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.23  Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas

03.25  Viešpaties Apreiškimas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas