Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 04 20        Viešpaties Prisikėlimas  (Velykos)             metai A


Kristus prisikėlė! Meilė nugalėjo, gailestingumas nugalėjo!
Neškime šią džiugią žinią į kiekvienus namus, džiūgaukime su šeimomis ir
skelbkime kiekvienai širdžiai.
   Pop. Pranciškus

Sveiki sulaukę šventų Velykų!
Te prisikėlęs Kristus aplanko kiekvieno iš mūsų širdį. Priimkime Prisikėlusįjį ir pasilikusį su mumis Švenčiausiame Sakramente per visas dienas ir visą amžinybę. Dalinkimės Tikėjimo, Meilės ir Vilties žinia!

Jus sveikina parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius

 

EVANGELIJA  Jn  20,  1 - 9

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo". Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

 

KAUNO  ARKIVYSKUPIJOS  GANYTOJŲ  VELYKINIS  SVEIKINIMAS

 

Prisikėlimo šviesa - tikėjimo, vilties ir meilės kertinis akmuo

Ankstų pirmosios savaitės dienos rytą Marija Magdalietė atskubėjo prie Jėzaus kapo ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Marija iškart neįtikėjo, kad Jėzus prisikėlė, ir skubėjo pranešti, kad kažkas paėmė Viešpaties kūną. Panašiai buvo sunku įtikėti ir prie kapo atskubėjusiam mokiniui Petrui, nors jis ne kartą buvo girdėjęs Jėzaus žodžius: Išsipildys visa, kas pranašų parašyta apie Žmogaus Sūnų. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys, bet trečią dieną jis prisikels (Lk 18, 31-33). Nukryžiavimas tarsi stichijos banga nušlavė girdėtus žodžius, todėl Jėzui reikės surinkti savo mokinius ir galutinai paruošti būsimai misijai - eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją. Tačiau Jėzus nepriekaištaus mokiniams, kodėl jie buvo tokie silpni ir kančios akivaizdoje išsibėgiojo. Dievo meilė visuomet ieško silpno žmogaus, beldžiasi į jo gyvenimą ir laukia atsiliepimo.

Mes dažnai būname panašūs į Mariją Magdalietę ir Jėzaus mokinius. Visai neseniai Petras tvirtino: ;Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu‘. Tą pat kalbėjo ir visi kiti (Mk 14, 31). Petro pavyzdžiu mes taip pat demonstruojame savo ištikimybę, kol viskas gerai sekasi, kol gyvenimo audros prie žemės lenkia kitus, bet ne mus. O kai negandos paliečia mus, dingsta drąsa, sutrinkame ir prarandame pasitikėjimą Dievo Apvaizda.

Velykos yra kupinos dvasinio džiaugsmo, nes per jas Prisikėlimo šviesoje sutinkame Jėzų ir sutvirtėjame tikėjimu. Kristaus Prisikėlimas yra mūsų krikščioniškojo tikėjimo kertinis akmuo, ant jo statome visą savo gyvenimą. Šis gyvenimas turi būti pilnas džiaugsmo, lydinčio iki susitikimo su Jėzumi anapusinėje tikrovėje. Kristaus mirtis ir prisikėlimas įkvepia mus ištikimai eiti paskui Prisikėlusįjį net ir tuomet, kai reikia pakelti išmėginimus arba stovėti mirties akivaizdoje.

Kristaus Prisikėlimas yra mūsų vilties kertinis akmuo. Apaštalas Paulius tvirtina: Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo (1 Tes 4, 14). Be vilties sunku eiti per gyvenimą. Dažnai bandome pasitikėti žmonėmis, bet dar dažniau jais nusiviliame, nes žmogus - ne Dievas, o tik silpnas kūrinys, kuris gali pažadėti ir nuvilti. Todėl Dievo žodis skatina visas viltis sudėti į Viešpaties rankas: Bet aš pasitikiu tavo ištikimu gerumu, mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi (Ps 13, 6).

Kristaus Prisikėlimas yra mūsų meilės kertinis akmuo. Dievas yra meilė, sukūrusi žmogų į savo panašumą. Tik mylimas ir mylintis žmogus pajėgia džiaugtis gyvenimu ir kurti gėrį. Jei meilės netenka, jis praranda net norą gyventi. Todėl liūdna, kai sutuoktiniai praranda tarpusavio meilę arba kai vaikai nepatiria tėvų meilės. Tačiau tragiškiausia prarasti meilės ryšį su prisikėlusiuoju Jėzumi, nes jo niekas negali pakeisti. Todėl didžiausios pagarbos esate verti visi, kurie prieš Velykas, susitaikindami su Dievu ir žmonėmis, tą meilės ryšį atkūrėte ir sutvirtinote.

Mūsų laikmetis yra pilnas netikėjimo, nevilties ir nemeilės, ir jis grasina dvasiškai  apiplėšti kiekvieną iš mūsų, ypač vaikus ir jaunimą. Vietoj tikėjimo į Dievą mums siūlomas tikėjimas į žmogų - gelbėtoją, tariamai galėsiantį viską pakeisti į gera. Vietoj pasitikėjimo Dievu mums siūloma pasitikėti visuomenei vadovaujančių žmonių išmintimi ir sprendimais. Vietoj meilės mums siūloma mylėti tik save ir daugiau vartoti daiktų, siūloma pasinerti alkoholyje, narkotikuose ar sekso žaidimuose. Gaila, bet daugelis šiuos siūlymus priima, o kai praregi, daug kas negrįžtamai būna prarasta.

Mes, tikintieji į Prisikėlusįjį Jėzų, turime būti tarsi švyturiai, kurie, gavę tikėjimo dovaną ir patyrę Prisikėlusiojo Kristaus meilę, neštume ją į mūsų tautos bendruomenę, sunkiai einančią laisvės keliu. Esame pašaukti būti vilties nešėjais, nes jei mes, pažinę Kristų, neneštume vilties, kas tuomet ją neštų?

Sveikiname Jus, mieli broliai ir seserys, brangiõsios Kristaus Prisikėlimo iškilmės proga ir linkime visuomet būti Prisikėlimo vaikais. Linkime drąsiai nešti Prisikėlimo žinią į įstaigas ir darbovietes, į mokyklas ir universitetus, o ypač ją nešti į savo šeimas.

Švęsdami Kristaus mirtį ir Prisikėlimą, dėkokime Dievui: Ačiū Tau, Viešpatie, už Prisikėlimo žinią: už pirmąsias Velykas ir jų atminimą, kurį švenčiame per Mišias. Ačiū už kiekvieną sekmadienį, primenantį Tavo Prisikėlimą ir kviečiantį būti Prisikėlimo vaikais. Ačiū kad mus, silpnus, myli, kad eini drauge su mumis ir laimini mūsų džiaugsmo ir skausmo valandas.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Vyskupas Kęstutis Kėvalas


SKELBIMAI

  • Antrąją Velykų dieną - balandžio 21 d pirmadienį, šv. Mišios bažnyčioje bus švenčiamos sekmadienio tvarka - 8, 9, 1030 ir 12 val.
  • Balandžio 22 d., antradienį, 12 val. bus švenčiamos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos.
  • Balandžio 27 d. - Pal. Jonas Paulius II bus skelbiamas šventuoju. Švenčiant šią iškilmingą dieną, 15 val. mūsų parapijos bažnyčioje vyks konferencija, kurią praves mons. Adolfas Grušas. Po konferencijos švęsime iškilmingas šv. Mišias prie šventojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos, kurioms vadovaus prel. Vytautas S. Vaičiūnas.
  • Gegužės 11 d., sekmadienį, švęsime pagrindinius - Gerojo Ganytojo atlaidus. 1130 val. bažnyčios šventoriuje sutinkame Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Dainavos parapijos jaunimui vyskupas suteiks Sutvirtinimo sakramentą.
  • Nuo rudens, įsibėgėjant naujiems mokslo metams, kviečiame parapijos jaunimą nuo 15 m. registruotis Sutvirtinimo sakramentui.
  • Kviečiame iki gegužės 1 d. dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai, dėl dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimo statomai bažnyčiai.
  • Šiais metais buvo baigti įrengti bažnyčios suolai, šiuo metu yra gaminamos dvi klausyklos taip pat ruošiamasi įrengti didžiojo lango vitražą. Šiuo metu yra derinamas projektas. Kviečiame Jus prisidėti prie vitražo įrengimo ir kitų bažnyčios įrengimo darbų. Auką galima įteikti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje budinčiam darbuotojui.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas