Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2014 05 04     III-asis Velykų sekmadienis       metai A


EVANGELIJA  Lk  24,  13 - 35 

Ir štai tą pačią dieną du [mokiniai] keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė: „Apie ką kalbate eidami keliu?" Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam: „Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko!" Jėzus paklausė: „O kas gi?" Jie tarė jam: „Su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakę Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė". Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!" Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti..." Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?" Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius Vienuolika su savo draugais, kurie sakė: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui". O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

„Prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu". Iš tikėjimu ir meile užsiliepsnojusių piligrimų širdžių išsprūsta vieni pačių gražiausių kada nors girdėtų žodžių: „Pasilik su mumis, Viešpatie, nes vakaras arti..." Pasilik su mumis, Viešpatie, kai į širdį skverbiasi vakaro nuotaika, pasilik su mumis, dienai besibaigiant, pasilik su mumis iki mūsų gyvenimo pabaigos. Pasilik su mumis ir su tais, kuriuos mylime, dabar ir per amžius. Viešpats pasiliko su jais. Perduoti tikėjimą, nereiškia: gerai išmokyti žmones katekizmo tiesų, bet uždegti klausančiųjų širdis, pasidalyti šiluma ir gyvenimo tikėjimu aistra. Mokiniai pažino Jėzų iš to paties nepaprasto veiksmo: Jis laužė duoną ir davė ją jiems. Jis ir toliau tebėra kartu su mumis duonos laužyme - šv. Mišiose. Jis ir toliau tebeina kartu su mumis mūsų gyvenimo kelionėje, Žodis, aiškinantis gyvenimą, Duona, malšinanti gyvenimo kelionės alkį.

 

SKELBIMAI

  • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei, bažnyčioje yra pravedamos gegužinės pamaldos. Jos pravedamos tokia tvarka: 17.30 val. išstatomas Švč. Sakramentas, giedama Marijos litanija, kalbama Šv. Bernardo malda. 18 val. švenčiamos šv. Mišios, po kurių bus giedama giesmė „Sveika Marija Motina Dievo". Sekmadieniais Švč. M. Marijos litanija bus giedama sumos - 10.30 val. šv. Mišių metu.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantį sekmadienį, švęsime pagrindinius - Gerojo Ganytojo atlaidus, minėsime 5-ąsias bažnyčios konsekravimo metines. 1130 val. bažnyčios šventoriuje sutinkame Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Dainavos parapijos jaunimui vyskupas suteiks Sutvirtinimo sakramentą.
  • Gegužės 15-tą, švenčiant tarptautinę Šeimos dieną, Kauno arkivyskupija kviečia į Žalgirio arenoje rengiamą ekumeninę šeimų šventę. Jūsų lauks: Neringa ir Tele Bim-bam, Veronika Povilionienė ir Blezdinga, Petras Vyšniauskas, Quorum, Kauno Žalgirio choras ir kitos staigmenos... Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų! Paskubėkite rezervuoti vietas sau ir savo artimiesiems. Bilietai platinami parapijos raštinėje, kaina 10 Lt.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas