Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 08 31         XXII-asis eilinis sekmadienis         metai A

EVANGELIJA  Mt  16,  21 - 27

Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!" O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis". Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Šio sekmadienio Mišių Evangelijos ištrauka pasakoja dėl ko Jėzus atėjo į šį pasaulį. Jėzaus misija neturi nieko bendro su tautos politiniais siekiais, nes žydai tikėjosi, kad atėjęs Mesijas išvaduos juos iš romėnų okupacijos. Jėzui gi rūpėjo kiekvieną žmogų išvaduoti iš nuodėmės ir mirties priespaudos. Kristus nenorėjo dalyvauti ginčuose apie žemiškąjį karaliavimą, nenorėjo kam nors suteikti valdžią ar ją patvirtinti, nenorėjo taip pat ir pasisakyti kieno nors naudai, nes tai būtų reiškę susipriešinimą su kitaip manančiais žmonėmis. Jėzus atėjo pas visus ir tik tam, kad mus visus išvaduotų iš neapykantos, egoizmo, netvarkingų geismų ir kitokių ydų pančių, o to neįmanoma įvykdyti, naudojantis prievarta, partine priklausomybe, populizmu ar pigiais pažadais. Žmogui nugalėti blogį įmanoma tik esant visiškai laisvam savo dvasios ir meilės jėga. Jėzus atėjo į pasaulį parodyti, kaip tai galima padaryti, priminti žmogui, kad Dievas nėra jo apleidęs, kad jį myli ir vardan tos meilės yra pasirengęs eiti iki galo, sumokėti pačią didžiausią kainą. Kaip tik todėl Jėzus ir pasakė mokiniams tuos sunkius žodžius apie kryžių - Dievo meilės žmogui ženklą. Paimti savo kryžių, reiškia: priimti tą Dievo meilę, pasitikėti, kad Jis nori mūsų gerovės netgi tada, kai mums tenka kentėti. Kaip tik to negalėjo suvokti ir priimti Petras: negi būtinai reikia to kryžiaus?! Jis labai nuoširdžiai išreiškė Jėzui savo troškimą: kad to niekuomet neatsitiktų nei Jėzui, nei jam pačiam! Nesunku suprasti Petrą, nes juk tikriausiai kiekvienas esame panašiai meldęsis, ir netgi pats Kristus vienatvės ir nerimo akimirką Getsemanės sode išsakė tokį prašymą: „Jei galima, tegul ta taurė praeina mano negerta..." Jis meldėsi šiais žodžiais, nes jautė tą patį, ką jaučiame pavojaus akimirką ir mes, tačiau kaip tik todėl Jis sugeba mus suprasti ir užjausti. Todėl Jėzus ir perspėja savo mokinius: „Kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?" Neužteks viso pasaulio turtų, kad nusipirktume sau amžinybę. Vienas Dievas tai duoda veltui. Reikia tik pasitikėti Juo, ir, jei to reikia, imti ant pečių savo kryžių...

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, teikiamas Ligonių palaiminimas.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos tiems minėjimams priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Kviečiame 9 - 10 metų amžiaus vaikus lankyti pasiruošimo Pirmajai Komunijai katechezės pamokėles. Tėvų susirinkimai vyks pasirinktinai rugsėjo 17 - 18 d.d. 18.30 val. bažnyčioje.
  • Kviečiame dalyvauti Lietuvos Carito inicijuojamoje akcijoje „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu". Jos tikslas - padėti vaikams, iš nepriteklių kamuojamų šeimų, pasiruošti mokyklai. Tad kviečiame atnešti ir paaukoti mokyklai reikalingų daiktų. Jūsų dovanas priims parapijos Caritas atstovai.
  • Šiluvoje nuo rugsėjo 7 iki 15 d. vyks Švč. M. Marijos atlaidai, kurių metu minėsime Šeimos metus.
  • Nuo šio sekmadienio iki Visų Šventųjų šventės bus renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama, kurią galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.
  • Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos ir galiniai suolai. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.03  Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas