Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA Mt  25,  31 - 46

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas - mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane'. Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?' Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas - neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'. Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?' Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte'. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Liturgijoje nėra liūdesio, nes tai, kas vyksta ant altoriaus Šventųjų Mišių metu, yra ne mirtis, o prisikėlimas. Liturgijoje nėra ašarų, nebent tik tos, kurias tuojau nušluosto gailestingojo Viešpaties ranka, nes visuomet kalbame ne apie mirtį, o apie gyvenimą. Niekur ir niekada Jėzus savo mokiniams nežadėjo, kad jie nemirs. Išganytojo požiūriu didžiausias gėris yra ne ilgas ar net amžinas gyvenimas žemėje. Kurs kas svarbiau yra ne nemirti, bet gyventi prikeltųjų gyvenimą. Amžinybė jau yra įėjusi į mūsų gyvenimą dar iki susitikimo su ja. Tai įvyko, kai įtikėjome Kristų, kuris pats yra pasakęs: „Kas gyvena ir tiki mane, nematys mirtie per amžius". Amžinybė mūsų gyvenime atsiranda per kasdien rodomą meilę artimui. Viešpats todėl ir moko mus labiau bijoti neteisingo gyvenimo žemėje, negu mirties. Labiau bijoti tuščio ir nenaudingo gyvenimo, negu paskutinės ribos, kurią peržengsime tvirtai prisiglaudę prie Viešpaties Širdies, neleisiančios mums parpulti. Laiške Romiečiams skaitome nuostabius žodžius: „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?... Nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės... negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės". Šie žodžiai teikia viltį. Jei Dievas yra meilė, galiu būti tikras, kad Jis mane išgelbės nuo mirties. Jis gelbsti mus savo prisikėlimu, begaline meile, nuo kurios nebūsime atskirti. Todėl ir šios dienos liturgija mums kalba apie viltį ir džiaugsmą. Vienoje labai gražioje maldoje už mirusius yra sakoma: „Leisk, Viešpatie, jiems gėrėtis Tavo veido šviesa". Tikėjimo žodžiai čia nusileidžia paprastam, tačiau drauge tvirtam ir labai žmogiškam žodžiui: gėrėtis. Protas nusileidžia džiaugsmui, tikėjimas - gėrėjimuisi. Amžinybė išreiškiama džiaugsmo žodžiu. Mūsų žemiškoji patirtis sako, kad viskas per gyvenimą eina į mirtį. Krikščioniškasis tikėjimas liudija priešingai, tvirtindamas, jog iš mirties einame į gyvenimą. Iš žemės, Dievo sukurtos šventovės, kurioje, tačiau, nė vienas žmogus negali likti gyventi amžinai, mirties vartai mus veda į Dievo meilės šventovę.

 

PADĖKOS

Parapijos klebonas dėkoja aukotojams už aukas, skirtas bažnyčios grindų įrengimui. Sekmadieniais 10.30 val. sumos šv. Mišiose klebonas meldžiasi už parapiją, jos rėmėjus ir geradarius

 

Iškeliavę  pas  Viešpatį...

Praėjusią savaitę mirė šie mūsų parapijos bendruomenės nariai: Elena Sabulienė, Bronė Giedraitienė, Teresė Šukienė, Julijona Vitkūnienė, Jonas Botyrius. Amžinąjį atilsį duok jiems Viešpatie...

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.03  Šv. Martynas Presas, vienuolis

11.04  Šv. Karolis Boromėjus, vyskupas


 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas