Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2020-11-24

 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  13, 33-37.

 

 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34 Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 35 Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, 36 kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. 37 Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

  .... Turėtume budėti ...

Budint  nepamiršti džiaugtis Juozapu ir Marija, jų nuostabiu paklusnumu ir atvirumu Dievo Dvasios vedimui, nors sunkumai dėl to nepasitraukia ir problemos dar laukia jų ir mažojo Jėzaus ateityje. Bet viena yra tikra – Dievas juos globoja net sunkumų akivaizdoje. Dievas veda per svetimas šalis ir parveda savo Sūnų, kaip kad parvedė Dievo tauta į Pažadėtąją žemę, nes išvaduotojas Jėzus turi būti kaip Mozė, kuris išvedė Dievo tautą iš Egipto, iš dvasinės nelaisvės namų.

Tokia yra pranašystė, ir ji nuostabiai pildosi.

Žinoma, visos tos kelionės turėjo palikti vieną kitą randą Jėzaus sieloje, bet Dievo globos ir jo šeimos rūpesčiu ir meile tie sužeidimai tapo paskata didesnei vargstančiųjų užuojautai ir savo kaip išvaduotojo, kaip kelio pas Tėvą pašaukimo priėmimui.                                          Bernardinailt.

 

SKELBIMAI

·       Šiandien I Advento sekmadienis.

·       Gruodžio 1 dieną, antradienį vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės Šv. Antano užtarimo.

·       Gruodžio 3 dieną, trečiadienį vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės už ligonius.

·       Gruodžio 4 dieną, penktadienį po 9.00 val. Šv. Mišių iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Gruodžio 5 dieną, šeštadienį 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos, kalėdaičių ir kalėdinių žvakelių. Taip pat renkamos aukos Carito valgyklai.

 

Bažnyčia mini:

           11.30 (M) – Šv. Andriejus , Apaštalas.

           12.03  (M) – Šv. Pranciškus Kseveras, kunigas .

     

 


2020-11-03

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  25, 14-30.

 

14 „Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. 15 Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. 16 Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. 17 Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. 18 O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

19 Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. 20 Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'. 21 Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' 22 Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du'. 23 Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' 24 Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. 25 Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo'. 26 Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. 27 Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis.[i1] 28 Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. 29 Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. 30 Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

 

             

SKELBIMAI

·       Šiandien Pasaulinė vargstančiųjų diena.

·       Lapkričio 14-22  dienomis Vilniuje Aušros vartų šventovėje atlaidai.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      11.16  (M) – Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina  .

      11.17 (M) – Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė.

      11.20 (M) – Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.

      11.21 (M) - Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.

 


2020-10-16

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  22, 15-21.

 

 Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. 16 Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. 17 Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ 18 Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? 19 Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 20 Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 21 Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

               „Kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“: drąsūs ir nauji Jėzaus žodžiai. Senovės teisė pripažino visišką autoritetą ir valdžią valstybei įskaitant ir religiją. Valstybė ir religija buvo viena, ir jos abi priklausė ciesoriui.

Jėzus laužo šią pagonišką vienybę: religija nėra valstybė, ir paklusnumas valstybei netapatintinas su žmogaus paklusnumu Dievui.

Ar tikrai žmogus turi tik du kelius: arba visiškai atsisakyti savo nuostatų ir tapti kolaborantu, arba tapti maištininku, ir iš esmės kovoti už dar vieną, eilinę žemišką valdžią? ....                                   Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

·       Šis  sekmadienis yra  Misijų sekmadienis. Renkamos aukos misijoms paremti.

·       Spalio 22 dieną, ketvirtadienį 12.00 val. Šv. Mišiose meldžiamės Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. renkasi Suaugusiųjų sielovados Alfa kursas.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      10.19  (m) – Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas .

      10.22 (M) – Šv. Jonas Paulius II, popiežius.

 


2020-10-16

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  22, 34-40.

 

34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą,[i6] visa širdimi, visa siela ir visu protu. 38 Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. 39 Antrasis – panašus[i7] į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. 40 Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

               „Mylėti Dievą visu savimi, tai mylėti gyvenimą visu savimi. Nesidalyti ir nesiskaityti, kaip kokiai amebai, neveidmainiauti prie tam tikros žmonių grupės, bet likti krikščioniu visomis gyvenimo aplinkybėmis, ir tada, kai esu bendraminčių būryje, ir tada, kai esu priešiškai nusiteikusių draugijoje. Ramiai, bet drąsiai išpažinti savo tikėjimą, nebijant tapti nepopuliariam. Atvirkščiai. Kartą teko girdėti liudijimą, kai vienas senyvas vyras dalinosi mintimis apie savo netikintį ir tikinčiųjų nemėgstantį darbdavį. Išeinant į pensiją darbdavys visų kolegų akivaizdoje jam tarė tokius žodžius: „Manęs nežavėjo tavo išpažįstamas tikėjimas, tačiau mane žavėjo tavo rami laikysena, dažnai nieko nesakant, bet visada elgiantis pagal tikėjimą. Tai man buvo didžiulis turtas – matyti neveidmainiaujantį kataliką.“

Didysis įsakymas – tai nepadalyta širdis, nesuskaidytas žmogus, kuris myli Dievą ir žmones. Myliu ir tikiu visas. ...                 Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

·       Lapkričio 1 dieną, ateinantį sekmadienį Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišių tvarka: 8.00; 9.00; 10.30; 12.00 ir 18.00 val. Po vakarinių Šv. Mišių Vėlinių procesija.

·       Lapkričio 2 dieną, pirmadienį Mirusiųjų Minėjimo Diena (Vėlinės) Šv. Mišių tvarka: 9.00; 10.00; 18.00 val.

·        Lapkričio 4 dieną, pirmas mėn. trečiadienis. Vakarinėse mišiose melsimės už ligonius.

·       Lapkričio 6 dieną, pirmas mėn. penktadienis. Po ryto Šv. Mišių visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Lapkričio 7 dieną, pirmas mėn. šeštadienis. Vakaro Šv. Mišiose meldžiame Švč. Mergelės užtarimo.

·       Lapkričio 14-22  dienomis Vilniuje Aušros vartų šventovėje atlaidai.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      11.04  (m) – Šv. Karolis Baromiejus, vyskupas .

 


2020-10-04


EVANGELIJA PAGAL MATĄ  22, 1-10.

 

1 Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais:

2 „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. 3 Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. 4 Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: 'Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!' 5 Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, 6 o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. 7 Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. 8 Galop jis tarė tarnams: 'Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. 9 Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves'. 10 Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. 11 [i1]Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. 12 [i2]Jis tarė jam: Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?' Tasai tylėjo. 13 Tuomet karalius paliepė tarnams: „Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas'. 14 Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

               Kažkaip užprogramuotas instinktyvus atsakymas, kad tai yra nuobodulio ar mažų mažiausiai nežinios laikas. Vis dėlto turėtume įsiklausyti į Jėzaus žodžius. Dangaus Karalystė – vestuvės. Dievo su žmonija. Kristaus su Bažnyčia. Šiame šventės pokylyje svarbi vieta tenka mums.

Svarstymas apie vestuves šiandieniam žmogui irgi gali pasirodyti keistokai. Juk darosi įprasta, kad vestuvės lieka šeimos švente, apribota pačiais artimiausiais ar pačiais labiausiai to nusipelniusiais žmonėmis. Pas mus vestuvės apribotos ir tradicija kaip nors įsiteikti, atsidėkoti jauniesiems. Vėlgi tai ne vieną gali ir atbaidyti: išlaidos, kvietimai, laikas, ieškojimai.

Tačiau visu tuo neturime apsiriboti, kai mąstome apie Dangiškąjį pokylį, į kurį esame pakviesti. Čia reikia tik ateiti. Čia nesvarbios dovanos ar įsiteikimai, tačiau svarbi gyvenimo kryptis, kuri turi tekėti link Vestuvių menės. Kaip patekti į ją? Viešpats nurodo vieną galimybę: saugoti Krikšto malonę. Juk Krikštu mes jau esame gavę patį nuostabiausią drabužį, reikalingą Vestuvių pokyliui.                         Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

·       Spalis Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. renkasi Suaugusiųjų sielovados Alfa kursas.

·       Spalio 16 dieną, penktadienį po vakarinių Šv. Mišių kviečiame jungtis į misijų Rožinio piligrimystę.

·       Spalio 18 dieną, ateinantį sekmadienį Misijų sekmadienis. Renkamos aukos misijoms paremti.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      10.15  (M) – Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), vienuolė, mergelė, Bažnyčios mokytoja .

      10.17 (M) – Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys.2020-10-02

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  21, 33-43.

 

„Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams 34 ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. 35 Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. 36 Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. 37 Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. 38 Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. 39 Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. 40 Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ 41 Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. 42 [i10]Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

43 Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

           Kas yra statytojai? Šventyklos statytojai yra aukštieji kunigai, prižiūrintys statybą. Jie atmeta šventyklos akmenį, Jėzų, kaip anie nevykę nuomininkai šeimininko sūnų.

Kadangi atmestas akmuo tampa kertiniu akmeniu, Jėzaus žodžiai skelbia galutinę pergalę. Jėzus, nužudytas sūnus, triumfuos. Jėzus, atmestas akmuo, taps kertiniu naujos šventyklos akmeniu – tai užuomina apie Bažnyčią, kuri ant jo bus pastatyta.

Pokalbis tampa pernelyg pavojingas Jėzui pareiškus, kad Dievo karalystė bus atimta iš vyriausiųjų kunigų ir vyresniųjų. Jie yra tie nevykę vynininkai iš kurių bus atimtas vadovavimas Dievo tautai. Ja rūpinsis žmonės, kurių veikla duos vaisių.

Ar sąžiningai vykdau man patikėtas pareigas?                    Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Spalis Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. renkasi Suaugusiųjų sielovados Alfa kursas.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      10.05  (M) – Šv. Faustina Kovalska, vienuolė .

      10.07 (M) – Rožinio Švč. Mergelė Marija.

 


2020-09-24


EVANGELIJA PAGAL MATĄ  20, 1-16.

 

28 „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne'. 29 Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. 30 Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. 31 Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. 32 Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

           Tačiau tarp šių dviejų sūnų galime įžvelgti ir trečią sūnų. Tai – viengimis Dievo Sūnus, Jėzus Kristus, kuris įžengdamas į pasaulį tarė: „Štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve valios!“ (Žyd 10, 7).

              Šį „taip“ (hebr. amen), jis ne tik ištarė, bet išpildė įsikūnijimu ir kentėjimu mirtyje. Kristologiniame apaštalo Pauliaus himne skaitome: „Jis turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 6–8)...                       Bernardinai.lt

SKELBIMAI

 

·       Spalis Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.

·       Spalio 2 dieną, pirmą mėnesio penktadienį, visos dienos Švč. Sakramento adoracija.

·       Spalio 3 dieną, pirmą mėnesio šeštadienį 18 val. Šv. Mišiose melsime Švč. Mergelės Marijos globos.

·       Ateinantį sekmadienį - parapijos Šeimų šventė. Kiekvienose Šv. Mišiose melsimės už parapijos šeimas ir sutuoktiniai galės atnaujinti Santuokos pažadus.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui pamokėlės  prasidėjo. Susitikimai vyksta kiekvieną antradienį (sekantis rugsėjo 29 dieną)  17.00 val. bažnyčios konferencijų salėje. Registracija susitikimo metu.

·       Spalio 1 dieną 19.00 val. startuoja Suaugusiųjų sielovados Alfa programa.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      09.29 (F) – Šv. Mykolas, Rapolas ir Gabrielius, arkangelai.

      09.15  (M) – Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

      10.01 (M) – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja.

 2020-09-10


EVANGELIJA PAGAL MATĄ  18, 21-35.

 

21 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ 22 Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau ­ iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

23 Todėl dangaus karalystė panaši į karalių, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. 24 Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. 25 Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. 26 Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu.’ 27 Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. 28 Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: ‘Atiduok skolą!’ 29 Puolęs ant kelių, draugas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu.’ 30 Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. 31 Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. 32 Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau nes mane maldavai. 33 Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ 34 Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. 35 Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui.“

 MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Kaip mes reaguojame, kai kas nors mums prasiskolina ir negrąžina? Ar išgyvename pyktį, murmame? Tai nebūtinai yra pinigai, mus gali užgauti kitų žodžiai, veiksmai ir kt. Kaip reaguojame? Atminkime paskutinius žodžius: „Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jei iš tikros širdies neatleisite vieni kitiems.“ Kitaip sakant: atleisk visiškai, iš širdies ir pamiršk, kaip tai daro Dievas. Jėzus kalbėjo vienai sielai: „Ką atleidau, aš pamiršau.“ Tebus tokia mūsų reakcija ir toks mūsų gyvenimas: iš širdies atleisti ir pamiršti. Gyvenimas pateikia daugybę sunkių patyrimų ir skausmo. Neškime visa tai Viešpačiui ir prašykime malonės atleisti ir pamiršti kaip Jėzus. Kai einame išpažinties, Jis kiekvieną kartą besąlygiškai mums atleidžia, niekuomet nesako: „Ką – ir vėl tu čia?“ Ne, Jo mylinti širdis atleidžia ir pamiršta, idant patirtume Jo mylinčio gailestingumo jėgą..... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Rugsėjo 7-15 d. Šiluvos Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Taip pat minime kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100 gimimo metinės.

·       Rugsėjo 13 dieną sekmadienį rinkliava Šventos Žemės bažnyčioms paremti.

·       Jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui pamokėlės  prasideda nuo rugsėjo 15 dienos (kiekvieną antradienį) 17.00 val. bažnyčios konferencijų salėje. Registracija internetu info@dainavosparapija.lt arba pirmame susitikime.

·       Pirmos Komunijos registracija vyksta mokyklose Tamo dienyne internetu.

·       Spalio 1 dieną 18.30 val. startuoja Suaugusiųjų sielovados Alfa programa.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini:

      09.14 (F) – ŠVENTO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS.

      09.15  (M) – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI.

     09.16 (M) – Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas vyskupas, kankiniai.

 2020-08-28

 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  16, 21-27.

 

21 Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. 22 Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ 23 O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.

24 Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. 25 Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. 26 Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? 27 Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Todėl pranašas, dėl Dievo žodžio patiriantis sunkumus ir persekiojimus, kančios neneigia, bet kalba apie Dievo meilę, kurios labai žmogiškai „leidosi suvedžiojamas“ ir negali pamesti, kiek jam tai bekainuotų. Apaštalas Paulius todėl moko, kad nereikia bijotis paaukoti savo kūnus ir visa, kas laikina, jeigu per tai atrandamas Dievas, kuris yra daug daugiau, jeigu žmogus atsinaujina dvasia.

Jėzus atėjo vykdyti Tėvo valios, o Tėvas, kuris myli, nori su Sūnumi būti kartu. Tad Jėzus eina į jį, atmesdamas visas baimes, nepaisydamas pavojų nei kančios, sudrausdamas jį mylinčius draugus, iš baimės norinčius sustabdyti ir nukreipti kitu keliu.

Žmogui brangi garbė ir patogumas, turtai ir sveikata, žinoma, ir gyvybė. Tačiau ko verta gyvybė, jei nėra gyvenimo? O gyvenimas yra pas Tėvą, todėl tikroji nauda žmogui visada pasirinkti jį, net jei tektų sumokėti pačią brangiausią šio gyvenimo kainą.... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Rugpjūčio 30 dieną, sekmadienį Padėkos už laisvę diena. Organizuojama piligriminė eisena į Šiluvą nuo Katauskių gyvenvietės. Pradžia 9.00 val., o 12.00 val. Šiluvos bazilikoje Šv. Mišios.

·       Rugsėjo 1 dieną, antradienį 10.00 val. mūsų bažnyčioje Šv. Mišios už naujus mokslo metus.

·       Rugsėjo 2 dieną, pirmą mėn.  trečiadienį vakaro Šv. Mišiose melsimės už ligonius.

·       Rugsėjo 4 diena, pirmas mėn. penktadienis. Visos dienos adoracija. Vakaro Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Rugsėjo 1-8 dienomis Trakuose vyks atlaidai.

·       Rugsėjo 7-15 d. Šiluvos Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Taip pat minime kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100 gimimo metinės.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini:

      09.03  (F) – Šv. Grigalius, didysis, Bažnyčios mokytojas.

 

 

2020-08-13

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  15, 21-28.    

 21 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį.[i5] 22 Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ 23 Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ 24 Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“. 25 Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“ 26 Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“. 27 O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“. 28 Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Vienas šios evangelijos ištraukos momentas, verčia rimtai susimąstyti. Serga mergaitė, tačiau Jėzus neskuba jos gydyti. Jis prie jos net neprisiliečia, kaip tai daro daugeliu kitų atvejų. Jėzus nėra net jos matęs. Mergaitė serga, o Jėzus visą laiką kalbasi su jos motiną. Dažnai taip atsitinka, kad tėvų elgesys yra įvairių vaikų patologijų priežastimi. Moteris sako: mano dukterį baisiai kankina demonas. „Mano“ gali reikšti nuosavybę, priklausymą. Moteris jaučia, kad jos dukra yra jos pačios tęsiniu. Galbūt jos dukra realizuos jos planus, galbūt tai, ko jai pačiai nepavyko įgyvendinti. …dukterį baisiai kankina demonas. Pažodžiui veiksmažodis (daimonizomai) reiškia „būti priklausomam“. Nuo ko yra priklausoma duktė? Kas įėjo į jos vidų? Kas jai neduoda ramybės? Kas ją kankina? Ko neįmanoma apvaldyti? Biblijoje demonu yra kažkas kas įeina į tave ir dėl to tu jau nebesi tu, elgiesi taip tarsi būtum kitu asmeniu. Jėzaus žodžiai: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams – viską paaiškina.

Akivaizdu, kad motina neduoda savo dukrai tokio maisto, kuris jai yra reikalingas. Dukters liga – tai protestas prieš meilės stoką. Motina turi „šunyčių“, kuriems išžarsto savo meilę; ji labiau yra susirūpinusi savo baimėmis, kaip neprarasti dukros, kaip atrodyti gera mama, kaip realizuoti savo profesinius įgūdžius, kaip išsaugoti savo jaunystę ir pan. Dukra kenčia, nes jos motina nesielgia sveikai. Jėzus sprendžia šią situaciją nurodydamas į problemos šaknis. Galiausiai moteris kanaanietė susilaukė Jėzaus pripažinimo, dėl savo nepaprasto nuolankumo prieš tą tiesą, kurią jai apreiškė Jėzus. Moters nuolankumas ir tikėjimas leido Jėzui sugrąžinti sveikatą pirmiausiai jai, o po to jos dukrai. Tik tuomet kai motina buvo pagydyta, pasveiko ir jos dukra. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

... Bernardinai.lt

SKELBIMAI.

.

·       Rugpjūčio 22 dieną, šeštadienį 12 val. Šv. Mišiose meldžiame Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

·       Rugpjūčio 30 dieną, sekmadienį Padėkos už laisvę diena. Organizuojama piligriminė eisena į Šiluvą nuo Katauskių gyvenvietės. Pradžia 9.00 val., o 12.00 val. Šiluvos bazilikoje Šv. Mišios.

·       Rugsėjo 7-15 d. Šiluvos Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Taip pat minime kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100 gimimo metinės.

·       Prašome, kas galite, skirti Bažnyčiai 1,2 procento savo pajamų mokesčio (pratęsta iki rugpjūčio mėnesio 20 dienos).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

 

Bažnyčia mini:

      08.20  (M) – Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas.

      08.11 (M) –Šv.Pijus  X, popiežius.

      08.14 (M) – Švč. Mergelė Marija Karalienė.


2020-08-07


EVANGELIJA PAGAL MATĄ  14, 22-33.    

 22 Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. 23 Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir, atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.

24 Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. 25 Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. 26 Pamatę jį, einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. 27 Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nenusiminkite! Tai aš. Nebijokite!“ 28 Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu.“ 29 Jis atsakė: „Eik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. 30 Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ 31 Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ 32 Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. 33 Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

         Šio sekmadienio Evangelija mums pateikia ne tik Dievo koordinates, bet ir labai konkretų atsakymą. Jis yra arti. Jis eina mūsų link tuomet, kai, rodos, tamsa pati giliausia. Ar nenusigąstame, matydami jo siluetą, ar išgirstame Jo suraminimą ir kvietimą nebijoti, juk Jis yra arti? Daug arčiau, nei kada nors įsivaizdavome? Evangelijos ištrauka, kaip ir ne kartą Naujajame Testamente, baigiasi Petro iššūkiu. Jėzaus žodžių tikrumą Petras turi patirti pats. Ir ne tik Petras, bet, manau, ir kiekvienas abejojantis ir nusigandęs žmogus. Taip, tuomet Petro lūpomis kalbėjo išgąstis. Bet jis Jėzuje ir sudužo. Juk Jėzus ant bangų paviršiaus – ne iliuzijos, bet tikrovė. Tuomet Viešpats liepė Petrui ateiti pas jį. Tiesiog žengti, ir eiti. Šiandien Jis ir mums tą patį sako. Ar bandysime?

Petro pavyzdys mums teprimena, kad pasitikinčiam viskas įmanoma. Įmanoma net žengti vandens paviršiumi. Tiesa, tol, kol abejonės nepaims viršaus. O ir po to juk nereikia nusigąsti: Dievo ranka juk gelbsti iš visų abejonių. Žinoma, kai žengsime vandens paviršiumi, pūs pats stipriausias abejonių ir priešiškumo, nesusiklosčiusių aplinkybių vėjas, besistengiantis mus išbalansuoti. Tačiau juk žengiame pas Jėzų. Jėzų, kuris arti kiekvieno. Jėzų, kuris arti savųjų, dažnai blaškomų nedėkingų bangų, priešiškos stichijos, valties.

... Bernardinai.lt

SKELBIMAI.

.

·       Rugpjūčio 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Mūsų bažnyčioje atlaidai. Šv. Mišios vyks: 9.00, 10.00, 11.00 ir 18.00 val.

Taip pat kviečiame Jus dalyvauti Žolinės  iškilmėje Pažaislyje. 14.00 – 14.50 val. Susitaikinimo sakramentas. 15.00 val. Šv. Mišios vienuolyno šventoriuje. Vadovauja Kauno arkivyskupas K. Kėvalas. Gieda Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.

·       Prašome, kas galite, skirti Bažnyčiai 1,2 procento savo pajamų mokesčio (pratęsta iki rugpjūčio mėnesio 20 dienos).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

 

Bažnyčia mini:

      08.10  (F) – Šv. Laurynas, diakonas, kankinys.

      08.11 (M) –Šv. Klara, mergelė.

      08.14 (M) – Šv. Maksimiljonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

 2020-07-13


EVANGELIJA PAGAL MATĄ  13, 24-31.    

 

Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. 25 Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 26 Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. 27 Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: 'Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?' 28 Jis atsakė: 'Tai padarė mano priešas'. Tarnai pasisiūlė: 'Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime'. 29 Jis atsakė: 'Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių. 30 Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: 'Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną'“.

31 Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios  grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Tikinčiam žmogui jokia paslaptis, jog mes šiame pasaulyje gyvename dėl to, kad bręstume link amžinojo gyvenimo, kuris yra vienas iš didžiųjų mūsų tikslų. Juk iš prigimties, kiekvienas iš mūsų esame „gera sėkla“, iš kurios turėtų užaugti kažkas itin gero ir naudingo. Deja, bet kartais dėl savųjų pasirinkimų, mes tarsi mutuojame į rauges. Taip, mes turime laisvą valią, o piktojo tikslai niekada nesikeičia, dėl to kartais imame save investuoti ne į gėrį, bet į blogį. Tačiau Danguje blogio apskritai nėra. Dangaus Karalystė, tai būsena, kurioje žmogus visam laikui yra atskirtas nuo blogio. Tai yra būsena žmonių, kurie dvasiškai yra pilnai subrendę. Žmonių, kurie iš savojo gyvenimo norėjo ir gebėjo rauti troškimą domėtis ar žavėtis blogiu, suvokdami, kad gėrio praktikavimas yra būdas keliauti link tobulo džiaugsmo ir „spindėti kaip saulei savo Tėvo Karalystėje“.        Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI.

 

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

·       Šio mėnesio Šv. Tėvo intencija melstis, kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

·       Prašome, kas galite, skirti Bažnyčiai 1,2 procento savo pajamų mokesčio (pratęsta iki rugpjūčio mėnesio 20 dienos).

·       Ateinanti sekmadienį Kryžių kalne atlaidai.

 

 

Bažnyčia mini:

     

      07.22  (M) – Šv. Marija Magdalietė.

      07.16 (F) –Šv. Brigita, Vienuolė, Europos Globėja.

     

 07.25 (F) – Šv. Jokūbas, Apaštalas.

 2020-07-03


EVANGELIJA PAGAL MATĄ  11, 25-30.    

 

 Anuo metu Jėzus bylojo:

„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.

Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota;

ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus

ir kam Sūnus panorės apreikšti.

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!

 Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.

Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

       .. Ar nenuostabu, kad Jis nori mus išlaisvinti iš visų naštų bei visko, kas mus nuo Jo skiria? Jėzus mums yra labai švelnus ir mielas. Jam patinka mus apkabinti ir priglausti prie savęs, kad jaustumės saugūs, pasakodami visa, kas guli ant širdies. Jis trokšta nuimti nuo mūsų pečių bet kokią naštą, kuri mus slegia. Nori įtikinti mus, kad visuomet yra su mumis, pasirengęs išklausyti ir atsiliepti. „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt.28,20).

Kodėl Jėzaus jungas švelnus ir našta lengva? Mes patys užsikrauname sau naštas, manydami, jog turime nusipelnyti Jėzaus meilę. Jo jungas yra švelnus dėl to, kad Jis pirmas atsinešė jį prie kryžiaus. Jo našta yra lengva, nes Jis palengvino mūsų naštą, atiduodamas už mus savo gyvybę. Dabar Jis kviečia mus atiduoti visus sunkumus bei rūpesčius į Jo mylinčias rankas.                                     Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI.

 

·       Liepos 6 dieną, pirmadienį

·       Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šv. Mišios vyks 9.00 ir 18.00 val.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

·       Šio mėnesio Šv. Tėvo intencija melstis, kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

·       Liepos 1-12 d. Žemaičių Kalvarijoje atlaidai.

·       Liepos 5-12 d. Marijampolėje pal. Jurgio Matulaičio atlaidai.

 

Bažnyčia mini:

     

      07.06  (m) – Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė.

      07.11 (F) – Šv. Benediktas, abatas , Europos globėjas.

 2020-06-11


 EVANGELIJA PAGAL JONĄ  6, 51-58

 Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną –

gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.[i4]

52 Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ 53 O Jėzus jiems kalbėjo:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!54 Kas valgo mano kūną

ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.  Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą,

taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane.  Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

        Ar kūnas gali būti valgomas?“ – panašiai taip šiandien skambėtų žydų klausimas, nors originale ir vartojamas žodis „mėsa“ (σάρξ). Mums, neturintiems žmogėdriškų polinkių, taip pat rėžia ausį tokie palyginimai, netgi nepriimant Jėzaus kalbos tiesiogiai. Tuo labiau neturime nuovokos, ar žydai galėjo Jėzų suprasti netiesiogiai!..

Jėzus ne tik kad nepakeičia rėžiančio įvaizdžio, bet dar jį papildo kitu – kraujo gėrimo, kas apskritai žydams uždrausta, netgi valgant gyvūnų mėsos, ir teigia, kad kas nevalgys jo kūno ir negers jo kraujo, neturės savyje gyvybės. Šiais laikais palaikytume Jėzų geriausiu atveju gotų subkultūros atstovu. Tų laikų žydai tokios retorikos priversti turėjo suprasti rėžiančio įvaizdžio simboliškumą. Tačiau giluminė simbolių prasmė jiems turėjo būti paslėpta, kad ji atsiskleistų Naujosios Sandoros aukoje, kurios sudabartinimą švenčiame per kiekvienas šv. Mišias...                                 Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI.

 

·       Šį sekmadienį Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (Devintinės). Po sumos Šv. Mišių Devintinių procesija.

·       Birželio 21 dieną, sekmadienį mūsų bažnyčioje  Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Sumos Šv. Mišias aukos kunprofteol. dr. Romualdas Dulskis.

·       Birželio 22 dieną, pirmadienį 12.00 val. mūsų bažnyčioje Šv. Mišios prašant Šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Šv. Mišias aukos Kun. Jonas Stankevičius su savo kurso kunigais.

·       Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas į Kauno arkikatedrą planuojamas birželio 24 dieną  11.00 valandą.

·       Prašome, kas galite, skirti Bažnyčiai 1,2 procento savo pajamų mokesčio (iki liepos mėnesio 2 dienos).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

 

Bažnyčia mini:

      06.19  (S) -  ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS.

      06.20  (M) – Nekaltoji Švč. Mergelės Širdis.

 

 2020-06-05

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  3, 16-18.    

 

              Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų,

kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų,

bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.

 Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai,

kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

         Tikras žmogus tai tas, kuris yra pats savimi – Dievo vaikas – tas, kuris įsisavino šį gebėjimą mylėti iki galo, mylėti atiduodant net savo gyvybę.

       Jėzus atėjo ne pasmerkti pasaulio, ne atstumti tų, kurie nepriima Jo meilės, ne padalinti į gerus ir į blogus, kaip darė fariziejai, bet kiekvieną išgelbėti, t. y. leisti, kad kiekviename išryškėtų ir subręstų Dievo sumanymas. Jei tikėsime Jį tokį – mes elgsimės kaip Jis.

        Žinoma, visada lieka galimybė netikėti, neatsiverti Jėzaus pasiūlymui, nepriimti Jo teikiamos dovanos, nesileisti būti išgelbėtam, neleisti, kad mumyse subręstų dieviško sumanymo vaisiai. Tokia galimybė – tai slėpimasis nuo šviesos, kuri sklinda nuo kryžiaus – ryškiausios Dievo meilės išraiškos, kuri baugina, nes mylėti, reiškia atsisakyti savo egoizmo ir savo puikybės.                                     Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI.

 

 

·       Šį sekmadienį Švč. Trejybės iškilmė, taip pat Tėvo diena. Kviečiame pasimelsti už savo tėvelius ir juos pasveikinti.

·       Birželinės pamaldos į Švč. Jėzaus Širdį šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių.

·       Ateinantį sekmadienį Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (Devintinės). Po sumos Šv. Mišių Devintinių procesija.

·       Prašome, kas galite, skirti Bažnyčiai 1,2 procento savo pajamų mokesčio (iki liepos mėnesio 2 dienos).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

 

Bažnyčia mini:

      06.11  (M) -  Šv. Barnabas, apaštalas.

      06.13  (M) – Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 


2020-05-15


EVANGELIJA PAGAL JONĄ  14, 15-21.    

 

 Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų;  aš paprašysiu Tėvą,

ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius,  Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta.

O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus.

    Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus,  jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse.

Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli.

O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

....Šiai ypatingai Gyvybės dienai atėjus, mes suprantame Visa pranokstančios Meilės slėpinį, kur mylėti - tai abipusiškai pasilikti didžiausioje vienas kito gelmėje. Tokiu būdu Sūnus yra savo Tėve, mes Sūnuje ir jis mumyse. Taigi mes nešiojame vienas kitą kaip meilės antspaudą, mes esame apsunkę nuo vienas kito paslapties.

21- je eilutėje Jėzus vėl sugrąžina mus prie įsakymų pripažinimo bei laikymosi, kaip autentiško būdo Jį mylėti. Na, o Dievo meilės atsakas už mūsų meilę Jam pranoksta visokį žinojimą. Jis pažadėjo: “…kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu”. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli.

Bernardinailt.

SKELBIMAI.

 

·       Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje  šiokiadieniais 17.30 val.

·       Gegužės 22 dieną, penktadienį  12.00 val. Šv. Mišios prašant Šv. Jono Pauliaus II  užtarimo .

·       Gegužės 24 dieną, sekmadienį Viešpaties Žengimas į Dangų (Šeštinės).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini:

      05.18  (M) – Šv. Jonas I, popiežius, kankinys.

      05.20  (M) -  Šv. Bernardinas Sienietis , kunigas.

      05.21   (M) – Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai.

      05.22  (M) – Šv. Ritas Kašietė, vienuolė.

 2020-03-06


EVANGELIJA PAGAL MATO  6, 30-34.   

 

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. 2 Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. 3 Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo.[i1] 4 Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. 5 Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ 6 Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. 7 Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ 8 Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų.

9 Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Belieka tikėti, kad vis dėlto Dievas atveda mus į tą dykumą ir turi savų tikslų. Belieka pasitikėti, kad nesvarbu, kad mus ten gundys ir kalbins, Jis bus šalia ir padės pasirinkti teisingą sprendimą.

Ir norisi padėkoti Kūrėjui, kad davė mums teisę patiems kapstytis tuštumoje ir atrasti kelius, o teisingai pasirinkus, pajusti tą didelę Meilės jėgą, su kuria Jis grąžina mus į gyvenimą jau visai kitokius, daug turtingesnius...

Bernardinailt.

SKELBIMAI.

·       Kovo 11 dieną   trečiadienį, minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės už Tėvynę Lietuvą.  Po Šv. Mišių giedosime Lietuvos himną.

·       Taip pat kovo 11 dieną 10.00 val. Kauno arkikatedroje bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios už Lietuvą. Vyskupai kviečia tikinčiuosius dalyvauti šiose Šv. Mišiose. 

·       Kovo 15 dieną sekmadienį, po sumos Šv. Mišių mūsų bažnyčioje, konferencijų salėje susitikimas prie kavos puodelio su Arkivyskupijos Šeimos centro atstovėmis.

·       Kryžiaus kelias einamas penktadieniais 17.00 val., Graudūs verksmai giedami sekmadieniais 7.30 val.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini:

      03.09 (S) – Šv. Bonifacas Kverfurtietį, vyskupas, kankinys.

      03.10 (M) -  Šv. Prancuška Romietė, vienuolė.

 2020-02-20


EVANGELIJA PAGAL MATO  5, 38-48.   

 

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. 39 O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 40 Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. 41 Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. 42 Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

43 Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. 44 O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, 45 kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. 46 Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! 47 Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! 48 Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Pasak Jėzaus, teisumas įgyvendinamas tada, kai kiekvienoje gyvenimo situacijoje Dievo įstatymas įvykdomas ne tik išoriškai, bet ir viduje. Jėzus sako, kad blogi troškimai kyla širdyje. Štai dėl ko su paleistuvavimo nuodėme pirmiausia reikia susitvarkyti širdyje, kuri, pasak Biblijos, yra ne tik jausmų, bet ir minčių, valios bei ketinimų centras... Kunigų knyga 19, 17-18. VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas:  „Kalbėk visai izraeliečių bendrijai ir sakyk jiems: 'Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas.  Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės.  Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį: [i3]aš esu VIEŠPATS.

Bernardinailt.

SKELBIMAI.

·       Šiandien, 11.30 val. mūsų bažnyčioje, konferencijų salėje paskaita „ Ezoterika, astrologija, krikščionybė“, paskaitą skaito Rugilė Daujotaitė.

·       Vasario 25 d. primename jog baigęsi eilinis liturginis laikas,  prasideda Gavėnia. Gavėnios laikotarpis skirtas pasirengti Velykoms. Kryžiaus kelias einamas penktadieniais 17.00 val., Graudūs verksmai giedami sekmadieniais 7.30 val.

·       Vasario 26 d. trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios aukojamos: 8.00, 10.00 ir 18.00 val..

·       Vasario 28 dieną, penktadienį, po vakarinių Šv. Mišių, Kryžiaus piligriminis  kelias aplink parapiją (4 km), meldžiamės už parapijiečių intencijas.

·       Vasario 29 d. šeštadienį 11.00 val. mūsų bažnyčioje savaitgalio rekolekcijos „Šv. Dvasia „ , po vakaro Šv. Mišių užtarimo malda.

·       Kovo 1 dieną, sekmadienį 11.30 val. konferencijų salėje susitikimas prie kavos puodelio su Carito savanorėmis.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

 

Bažnyčia mini:

02.26 (S) - Pelenų diena.

 


2020-02-16

EVANGELIJA PAGAL MATO  5, 20-22a. 27-28. 33-34a.   

 

Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“.

21 „Jūs esate girdėję, kad protėviams] buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. 22 O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: 'Pusgalvi!', turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 'Beproti!', tas smerktinas į pragaro ugnį.

27 „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! 28 O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.

33 „Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. 34 O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – Dievo sostas, 37 Verčiau jūs sakykite: 'Taip', jei taip, 'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus įspėja apie milžinišką atsakomybę – mes neturime tapti suklupimo akmeniu kitų žmonių dvasiniame kelyje t.y. neturime būti papiktinimu ar blogu pavyzdžiu, vedančiu kitus į nuodėmę. Ką tik pradėję tikėjimo kelionę yra ypač pažeidžiami blogo pavyzdžio tų, kurie jiems turėtų perteikti tikėjimą. Pasak Jėzaus, teisumas įgyvendinamas tada, kai kiekvienoje gyvenimo situacijoje Dievo įstatymas įvykdomas ne tik išoriškai, bet ir viduje. Jėzus sako, kad blogi troškimai kyla širdyje. Štai dėl ko su paleistuvavimo nuodėme pirmiausia reikia susitvarkyti širdyje, kuri, pasak Biblijos, yra ne tik jausmų, bet ir minčių, valios bei ketinimų centras...

Bernardinailt.

SKELBIMAI.

·       Šiandien  Šv. Mišiose meldžiamės už Tėvynę Lietuvą.

·       Vasario 20 d. ketvirtadienį 15.00 val. mūsų bažnyčioje renkasi senjorai.

·       Vasario 23 d. sekmadienį 11.30 val. mūsų bažnyčioje konferencijų salėje paskaita „ Ezoterika, astrologija, krikščionybė“, paskaitą skaito Rugilė Daujotaitė.

·       Vasario 28 dieną, penktadienį, po vakarinių Šv. Mišių, Kryžiaus piligriminis  kelias aplink parapiją (4 km), meldžiamės už parapijiečių intencijas.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.21 (m) Šv. Petras Domijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

02.22 (F) ŠV. PETRO APAŠTALO SOSTAS.

 

 2020-02-06

EVANGELIJA PAGAL MATO  5, 13-16.  

 

13 „Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.[i4] 14 Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 15 Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. 16 Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

                  Nė vienas nėra krikščionis tik dėl savo išganymo, nes krikščionybės esmė – gyvenimas dėl kitų. Juk ir druska skirta ne sau, bet kad suteiktų maistui skonį ir išlaikytų jį šviežią, taip pat ir šviesa – nešviečia sau, bet apšviečia aplink esančius daiktus ir kūnus. Abu įvaizdžiai – druska ir šviesa – turi tą pačią tarnystės, kurią atlieka kitiems, prasmę.

Tad bibliniai druskos ir šviesos vaizdiniai – užuomina į tai, kad Bažnyčia atlieka pavadavimo vaidmenį. Bažnyčia tam tikru būdu pasitarnauja visumai ir įsiskverbia į pačią visumą. Ji turi suvokti labai specifinę savo misiją kaip išsiveržimą iš savo pasaulio į Dievo šviesą, idant į pasaulį galėtų plūsti gaivus oras.

Bernardinailt.

SKELBIMAI.

·       Vasario 11 d. antradienį, pasaulinė Ligonių diena. Kviečiame aplankyti ligonius ir pasimelsti už juos.

·       Vasario 15 d. šeštadienį 10 val.  Šv. Mišiose melsimės už a.a. kun. Bronislovą Gimžauską, minint 30 d. po mirties.

·       Vasario 16  d. sekmadienį 10.30 val.  Šv. Mišiose melsimės už Tėvynę Lietuvą.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.10 (M) Šv. Skolastika, mergelė.

02.14 (F) Šv. Krilas, vienuolis ir Šv. Metodijus vyskupas, Europos Globėjai.  

 


2020-01-24


EVANGELIJA PAGAL MATO 4, 12-17. (18-23)

 

 Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją.  Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys.  Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:

   Zabulono žeme ir Neftalio žeme!

   Paežerės juosta, žeme už Jordano – pagonių Galilėja!

   Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė.

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

                  .... Ne veltui sakoma, jog tavo lobis yra ten, kur yra tavo širdis. Mes taip dažnai išbarstome savo lobį, tuo nusilpnindami save. Mums reikia visko, ką matome aplink save ir ką turi kiti žmonės. Tada lekiam per gyvenimą it per Maksimos parduotuvę, šluodami viską, kas pakeliui, kad spėtume parsinešti namo, kol dar neišėjo iš mados. Ir bijome gyventi kitaip, kad nebūtume priskirti prie nevykėlių. Ir visas tas gyvenimo ritmas taip sukausto, jog apie tai, kad būtų galima palikti savo tinklus (nors tai labiau panašu į grotas) ir sekti Tuo, kuris turi amžinąjį gyvenimą, nebėra nei jėgų, nei noro. Geriausiu atveju tylus Evangelijos skaitymas, stebint apaštalus metant tinklus, visomis to žodžio prasmėmis.

Bet Evangelija yra parašyta mums. Jėzus atėjo tam, kad mūsų žvilgsniai susidurtų su Jo žvilgsniu ir kad neleistų mums likti abejingiems. „Aš atėjau į žemę atnešti ugnies, ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų“.

Leiskimės uždegami Dievo Žodžiu ir Jo asmeniu.                     Bernardinailt.

 

SKELBIMAI.

 

·       Šiandien - Dievo Žodžio sekmadienis. Pop. Pranciškus kviečia atkreipti didesnį dėmesį į Šv. Raštą, kad jis būtų uoliau skaitomas ir giliau apmąstomas. 

·       Vasario 1 d. pirmas mėnesio šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·        Ateinantį sekmadienį, vasario 2 dieną – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime žvakes.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.27 (M) Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas.

01.28 (M) Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

01.31 (F) Šv. Jonas Boskas, kunigas.

 2020-01-03


EVANGELIJA PAGAL JONO 1, 1-5. 9-14.

 

 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

 Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

 Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.

 Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.

 Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį.

 Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino.

 Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

 Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais ­tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę ­šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

                  .... Jonas liudija, kad tas Žodis daugelio buvo neišgirstas ir neatpažintas. Pasaulio sužeistumas ir nuodėmių tamsa neišgąsdina Žodžio, Jis žengia tiesiai į mūsų būties centrą, prabildamas į kiekvieną ir kviesdamas atsigrežti į Tėvą. Kai kuriuos šis kvietimas išgąsdino, kai kas pasipiktino, kad kviečiami visi, kai kas buvo per didelis, kad patikėtų Dievo mažumu, o mažutėliai buvo išgelbėti Viešpaties Žodžiu.

Jonas kviečia ne tik suvokti malonės dovaną, išlietą žmonijai, ne tik atpažinti Jėzuje savo brolį, jis kviečia tapti Dievo bendradarbiu. Dievo Žodis nužengė į šį pasaulį tam, kad imtų veikti ir Jis tebesidarbuoja iki šiolei. Tu esi kviečiamas į Viešpaties pjūtį, nes ši yra didžiulė, o darbininkų maža.

Bernardinailt.

 

SKELBIMAI.

 

·       Sausio 6 dieną, pirmadienį, KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI). Šv. Mišios aukojamos 8.00; 10.00; 18.00 val.

·       Sausio 9 dieną, ketvirtadienį 15.00 val. renkasi senjorai.

·       Ateinantį sekmadienį, sausio 12 dieną, KRISTAUS KRIKŠTAS.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.07(M) Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas

 

 2019-12-20

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 1, 18-24.

 

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,

ir jis vadinsis Emanuelis,

o tai reiškia: „Dievas su mumis“. 24 Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

                  ....Be Dievo Dvasios pagalbos mums bus sunku suvokti ir savo gyvenimo tikslą bei paskirtį. Tačiau kai leidžiame Dvasiai mums apreikšti Šventojo Rašto tiesą, pradedame aiškiau suvokti Evangeliją ir asmeninį, kiekvienam mūsų Dievo skirtą pašaukimą.

Ar tikime, kad Šventoji Dvasia nori mums kalbėti apie tai, kas yra Jėzus, ir apie gyvenimą, kurį patirsime vienybėje su Juo? Tad dabar, likus kelioms dienoms iki Kalėdų, stenkimės įsiklausyti į Šventosios Dvasios balsą, bandykime pajusti Jos veikimą mūsų širdyse.

Šventoji Dvasia, aš tikiu, kad Tu trokšti man kalbėti. Padėk man įsiklausyti į Tave Šventajame Rašte. Mokyk mane savo kelių. Vesk mane į Jėzaus dovanotą gyvenimą.                                                 Bernardinailt.

 

SKELBIMAI.

 

·       Šiandien IV ADVENTO SEKMADIENIS .

·       Gruodžio 24 dieną,  tikintieji laikosi pasninko.

·       Grudžio 24 dieną – Kūčios. Šv. Mišios: 8.00 ir 21.00 val.

Piemenėlių Šv. Mišios
Grudžio 25 dieną - Šv. Kalėdos.  Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 val.
Grudžio 26 dieną II Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.30 val.

·       Kalėdaičių mūsų bažnyčioje galima įsigyti kiekvieną dieną  vestibiulyje.

·       Gruodžio 22-23 dienomis Šv. Antano Paduviečio Didžiųjų relikvijų viešnagė Kauno arkikatedroje bazilikoje.

·       Advento metu mūsų bažnyčioje vyksta akcija Gerumas mus vienija, kurios metu Caritietės platina žvakutes, o už surinktas aukas remia stokojančius. Taip pat renkamos aukos Carito valgyklai Partizanų gatvėje.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.23 (M) Šv. Jonas Kentietis, kunigas.

12.25 (S) KRISTAUS GIMIMAS

12.26 (F) Šv. Steponas, pirmasis kankinys.

12.27 (F) Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas.

12.28 (F) ŠV. NEKALTIEJI VAIKELIAI, KANKINIAI.

 

 2019-12-06

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 9, 35-10. 1. 6-8  

 

                 Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją[i7] ir gydydamas visokias ligas bei negales. 36 Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. 37 Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. 38 Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

                    Jėzus ėjo per įvairias skirtingas vietas. Tai rodo, kad nėra nė vienos vietos, kur nebūtų skelbiama Geroji naujiena. Kita vertus, Jėzus lankydavosi sinagogose ir skelbdavo oficialiame religingumo kontekste. Jėzus, galima sakyti, tvarkingai kviečia prarastas Izraelio avis. Jėzus moko apie Dievo karalystę ir gydo visokias negalias – dvi to paties dalyko pusės. Viešpats tampa valdovu visose srityse. Tauta yra tikrai suvargusi, nes ji neturi ganytojų. Pranašai senuosius pranašus paskelbė esant neištikimus. Todėl Dievas pats imasi ganytojiškos veiklos. Dievo Dvasia būdamas su Naujojo Testamento ganytojais, apaštalais, dabar savo galia ganys Dievo tautą.

                Jėzus vėliau kalba apie pjūtį. Tai užbaigtumo simbolis. Jėzus tęsia pranašų mintį ir imasi darbo. Jis yra tas pirmasis pjovėjas. Tai jis atskiria, kas yra gera ir tinkama į aruodus, o ką reikia padegti. Bet jam labai reikia pagalbos. Čia pasirodo tas nuostabus Dievo veikimas, kur jis visada pasitelkia kitų, nors ir žemesnių už jį, bendradarbiavimą. To jis visada siekė ir troško. Ir tada, kai Jėzus kviečia melsti pjūties šeimininką darbininkų, parodomas žmogaus laisvo apsisprendimo garbingumas. Visi turi būti vienos minties, širdies ir tikslo.                   Bernardinailt.

SKELBIMAI.

 

·       Šiandien II ADVENTO SEKMADIENIS.

·       Gruodžio 14 - 15 dienomis mūsų bažnyčioje Advento rekolekcijos. Jos prasidės gruodžio 14 dieną 17.00 val. Susitaikinimo pamaldomis. Rekolekcijas ves  Kun.  Romualdas Dulskis.

·       Gruodžio 14 dieną 12.00 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišias aukos kun. Paliokas už Kanos Šeimų bendruomenę.

·       Kalėdaičių mūsų bažnyčioje galima įsigyti kiekvieną dieną  vestibiulyje.

·       Advento metu mūsų bažnyčioje vyksta akcija Gerumas mus vienija, kurios metu Caritietės platina žvakutes, o už surinktas aukas remia stokojančius.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.09 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS.

12.11 (m) Šv. Domazas, I popiežius.

12.13 (M) Šv. Liucja, mergelė, kankinė.

12.14 (M) Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 

 


2019-11-28


EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 23,33-43.  

 

  „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. 38 Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, 39 kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 40 Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas[i8], o kitas paliktas. 41 Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 42 Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. 43 Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44 Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Budėjimo akcentas labai svarbus - tai ne tik advento kvietimas, tai nuolatinė krikščionio laikysena. Norint užauginti vaikutį, reikia nuolat budėti, nes bet koks tėvų aplaidumas gali būti pražūtingas vaikui; norint tinkamai įgyvendinti savo atsakomybes Bažnyčioje, visuomenėje ir kitur, reikia nuolat budėti, nes pati situacija to reikalauja. Juk kiekviena struktūra ir pareigybė reikalinga tam ir tik tam, kad, situacijai kintant, bendrijos, sambūriai ir kitos žmoniškosios bendruomenės  atmainos gali likti nesaugios, todėl atsakingų, kompetentingų ir teisėtai veikiančių asmenų valdžioje jos turi būti apsaugotos. Vėl budėjimas. Atrodo, kol gyvename šioje žemėje, budėjimo tikrai bus pakankamai, jei norėsime gerai atlikti savo pareigas. Taip ir santykyje su Viešpačiu. Jis atpirko mus, bet tas, kuris siekia sunaikinti Kristaus valdžią - būtent tamsybių valdovas, irgi nelaukia. Taigi budėkime. Šiandien Viešpats atveria mums tam tikrus įvykius, arba, sakykime, tai, ko mums užtenka žinoti apie ateitį, tam, kad galėtume tinkamai susivokti Dievo akivaizdoje. Tiems, kurie atsiveria Viešpačiui, Jo atėjimas niekada nebus siaubingas, greičiau pripildytas vilties ir džiaugsmo. O ir apskritai pravartu yra žinoti, kad Viešpats ateina į mūsų gyvenimus kaip Jėga, tai yra Jis turi teisę vertinti mus ir Jis tikrai tai darys. Būsime teisiami pagal tai, kaip mylėjome, kaip sako šv. Kryžiaus Jonas. Bernardinailt.

SKELBIMAI.

 

·       Šiandien I ADVENTO SEKMADIENIS .

·       Gruodžio 3 dieną, antradienį vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės Šv. Antano užtarimo.

·       Gruodžio 4 dieną, trečiadienį vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės už ligonius.

·       Gruodžio 5 dieną, ketvirtadienį 15.00 val. renkasi senjorai.

·       Gruodžio 6 dieną, penktadienį po 8.00 val. Šv. Mišių iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

·       Gruodžio 7 dieną, šeštadienį 18.00 val. mūsų bažnyčioje Šiaulių vyskupas E. Bartulis aukos Šv. Mišias , kurių metu melsimės Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Po Šv. Mišių vyks 2020 m kalendoriaus pristatymas. Po Šv. Mišių vyskupą sveikinsime gimtadienio proga.

·       Gruodžio 14 - 15 dienomis mūsų bažnyčioje Advento rekolekcijos.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.03 (M) Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas .

12.04 (m) Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

12.06 (M) Šv. Mikalojus, vyskupas.

12.07 (M) Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 

 2019-11-19


EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 23,33-43.  

  Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius ­ vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. 34 Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą.“ Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą.

35 Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbi, jei jis ­ Dievo išrinktasis Mesijas!“ 36 Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno 37 ir sakydami: „Jei tu žydų karalius ­ gelbėkis pats!“ 38 Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius.“

39 Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ 40 Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! 41 Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.“ 42 Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ 43 Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“

44 Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos, 45 saulei užtemus. Šventovės uždanga perplyšo pusiau. 46 O Jėzus galingu balsu sušuko: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią.“ Ir su tais žodžiais numirė.

47 Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis!“ 48 Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę.

49 Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė.

MINTYS PAMĄSTYMUI

               ... Kaip ir šv. Tomas apaštalas, mes norėtume matyti Viešpaties žaizdas ir jas paliesti savo rankomis, bet nenorėtume jausti Kristaus žaizdų savyje. Norėtume ne keliauti iš savo buveinės šiame pasaulyje, bet be skausmo užsidėti dangišką drabužį ant savo mirtingo žemiško kūno. Visa tai, žinoma, yra neįmanoma. Todėl per Kristaus Karaliaus šventę yra svarbu prisiminti Kančios istorija.

Be to, istorijoje tarp krikščionių dažnai atsirasdavo noras statyti Bažnyčią ir gyventi joje tarsi ji būtų ne Dievo karalystės pradžia žemėje, bet tik dar viena žemiška karalystė, paremta vien tik žmogiškomis prievartingomis ir baimę keliančiomis priemonėmis: turtais, ginklais, kitų asmenų manipuliavimu ir išnaudojimu. Šiandien su dideliu liūdesiu ir pasibaisėjimu konstatuojame, kaip kai kurie kitų religijų sekėjai smurtingai ir šiurkščiai imasi tokių priemonių, norėdami įgyvendinti žemėje savo religinę ideologiją. Visa tai smerkiame, bet ar nėra pavojaus, kad ir mes galime kartais gal tik subtilesniu būdu elgtis?

Todėl svarbu niekada neužmiršti, kokiam karaliui mes priklausome. Jėzaus karalystė nėra iš šio pasaulio. Jis tam yra gimęs ir atėjo į pasaulį, kad liudytų tiesą. Jis atėjo atkurti Dievo karalystę tarp žmonių. Jis atliko savo karališkas pareigas, ypač nesavanaudiškai tarnaudamas ir atiduodamas save kitiems meilėje. Jo pagrindinis tikslas – perduoti visiems savo pavaldiniams karališkąjį titulą, kad jie galėtų viešpatauti tobuloje bendrystėje su juo.

Jėzus atėjo liudyti, kad Dievas yra meilė, kad jis besąlygiškai ir gailestingai myli visus žmones ir nori jų išganymo. Jis atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet atėjo pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti už daugelį. Jėzus atėjo kaip švelnus, nuolankus karalius, jis nori traukti mus paskui save ir mokyti savo pavyzdžiu, kaip tarnauti Dievui ir savo broliams, kaip atleisti savo priešams. T. Grigalius Casprini OSB

SKELBIMAI.

 

·       Šiandien KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ .

·       Lapkričio 27 dieną, ketvirtadienį 19.00 val. „Alfa“ susitikimas (suaugusiems) tema: „Kodėl ir kaip aš meldžiuosi? “.

·       Gruodžio 1 dieną, sekmadienį I Advento Sekmadienis.

·       Gruodžio 7 dieną, šeštadienį 18.00 val. mūsų bažnyčioje Šiaulių vyskupas E. Bartulis aukos Šv. Mišias , po kurių vyks 2020 m kalendoriaus pristatymas. Po Šv. Mišių vyskupą sveikinsime gimtadienio proga.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.25 (f) Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė. .

11.30 (F) Šv. ANDRIEJUS, APAŠTALAS.

 

 2019-11-15


EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 21, 5-19.  

  

 Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: 6 „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“. 7 Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“

8 Jis pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir: 'Atėjo metas!' Jūs neikite paskui juos! 9 O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.

10 Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. 11 Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus.

12 Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. 13 Tada jums bus proga liudyti.[i1] 14 Taigi įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės; 15 aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nė vienas jūsų priešininkas.

16 Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos net žudys. 17 Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. 18 Vis dėlto nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris. 19 Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

               ...Manau, kad ir tu esi nors vienoj iš čia minėtų aplinkybių ar esi patyręs, kad be ištvermės būtum neatsilaikęs. Gal kartais teko nupulti. O gal ir dabar esi įsipainiojęs apgailėtinoje padėtyje. Kas daryti? Išsipainiok ir ištverk. Kitaip — krikščionio vardas tau netinka. Žinai, kad kas nori eiti Kristaus pėdomis, turi kasdien nešti kryžių, turi mylėti — bent savo valia — kančią. Krikščionio pašaukimas — tai pašaukimas ištverti.

Apaštalas Paulius parodo savo bendruomenei, kad ištvermė yra krikščionio pažymys. Jis nebijo jos statyti toje pačioje eilėje su stebuklais.

Jei mylime kryžių ir esame ištvermingi, galėsime sekti Kristumi, kuris yra danguje, ir taip būsime išgelbėti...

Bernardinai lt.

SKELBIMAI.

 

·       Ateinantį sekmadienį KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ .

·       Šis sekmadienis - Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Po sumos Šv. Mišių susitikimas su policijos atstovais, taip pat tą proga dainininkė Judita Leitaitė po sumos Mišių pagiedos kelias giesmes.

·        Lapkričio 21 dieną, ketvirtadienį 15 val. senjorų susitikimas.

·       Lapkričio 22 dieną, 12 val. Šv. Mišiose melsime Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.  Po vakaro Šv. Mišių Rožinio piligrimystė aplink parapiją.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

11.20 (M) Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.

11.21 (M) Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.

11.22 (M) Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.

11.23 (m) Šv. Klemencas I , popiežius, kankinys .

 

 2019-11-08

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 20, 27-38.  

  

Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: 28 „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. 29 Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. 30 Ją vedė antrasis, 31 paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. 32 Galiausiai mirė ir ta moteris. 33 Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“

34 Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, 35 o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. 36 Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai,[i3] bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. 37 O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. 38 Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Pati Dievo Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai, taigi Jo gyvenimo paveldėtojai (Rom 8, 16). Prisikėlimas viršija bet kokią pretenziją ir pranoksta lūkestį to, kuris mirties akivaizdoje pasijunta bejėgis ir nieko daugiau nebesitiki. Kūno iš numirusių Pri(si)kėlimo negalima paaiškinti ar pagrįsti jokiomis prielaidomis. Tai Dievo pažadas. Gryna Jo meilės dovana.

Prisikėlimas – tikėjimo šerdis. Be jo „tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“, – sako Paulius korintiečiams (1 Kor 15, 14). 

Bernardinai lt.

SKELBIMAI.

 

·       Lapkričio 10-17 dienomis Vilniaus Aušros Vartų  Šventovėje  Švč.  Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos  atlaidai.

·       Lapkričio 13 dieną, trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“ (tema „Kaip įmanoma tikėti?“ ).

·       Lapkričio 14 dieną, ketvirtadienį minėsime Pasauline vargstančiųjų dieną. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už stokojančius brolius ir seseris.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

11.04 (M) Šv. Martynas Turietis, vyskupas.

11.09 (M) Šv. Juozapatas,  vyskupas, kankinys.

11.16 (S) ŠVČ. MERGELĖ MARIJA ,GAILESTINGUMO MOTYNA.

 


2019-11-03

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 19, 1-10.  

  

 Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. 2 Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. 3 Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. 4 Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. 5 Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. 6 Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. 7 Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“ 8 O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. 9 Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. 10 Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Nepaisant mūsų klaidų, ydų ir polinkio taikyti dvigubą matą, Jėzus visada mūsų ieško, visada mus kviečia, kaip kad kvietė Zachiejų. Jėzus mus myli tokius, kokie esame. Negana to, Jis mus taip stipriai myli, kad nori, jog taptume tokie, kokie būti esame sukurti.

Šiandien melsdamasis prašyk Viešpaties parodyti tau paprastą būdą tapti tokiu žmogumi, kokiu Dievo tau skirta būti. Galbūt tai reiškia būti rūpestingesniam ar dosnesniam, galbūt labiau mylėti savo šeimą ar būt maldingesniam. Jėzus padėjo Zachiejui, Jis pasirengęs padėti ir mums.

Viešpatie, pripildyk mane meilės išmokyk žvelgti į aplinkinius žmones taip, kaip Tu žvelgi į mane.                                    Bernardinai lt.

SKELBIMAI.

 

·       Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

·       Lapkričio 5 dieną, antradienį, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Antano užtarimo.

·       Lapkričio 6 dieną, trečiadienį, vakarinių Šv. Mišių metu, sergantiems teiksime Ligonių sakramentą.

·       Lapkričio 10-17 dienomis Vilniaus Aušros Vartų  Šventovėje  Švč.  Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos  atlaidai.

·       Lapkričio 13 dieną, trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“ (tema „Kaip įmanoma tikėti?“ ).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

11.04 (M) Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas.

11.09 (F) Laterano Bazilikos pašventinimas.

 2019-10-11

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 17, 11-19.  

  

Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. 12 Įeinantį į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu 13 ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ 14 Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko. 15 Vienas jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. 16 Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. 17 Jėzus paklausė: „Argi ne dešimt pasveiko? Kur dar devyni? 18 Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“ 19 Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

                Dažnai, kai yra skaitoma ši ištrauka, tie devyni raupsuotieji smerkiami, kad nesugrįžo ir nepadėkojo. Ar pelnytai? Ar mes esame geresni? Taip? O kiek kartų mes prašome tokių ar kitokių malonių? Jų sąrašas būtų ilgas, o gal ir begalinis. O kiek kartų dėkojame? Ar esama bent mažiausios pusiausvyros? Užtenka įsiklausyti į skaitomas šv. Mišių intencijas: „už mirusį...“, „sveikatos...“, „prašant Dievo malonės ir Marijos globos...“ – ir taip be galo. Kaip ir tie šiandienos Evangelijoje: „Pasigailėk mūsų.“

               O taip retai išgirsti, kad šv. Mišios aukojamos dėkojant Dievui už gautąsias malones. O ką galima pasakyti apie asmenišką maldą? Dažnai esame kaip tie devyni, kurie prašydami gal galvoja, kad Jėzaus pareiga mums padėti, nes Jis geras ir mus myli. Padėk, laukiame! Bernardinai lt.

SKELBIMAI

     

·       Spalio mėnuo Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Taip pat ir Misijų mėnuo.

·        Spalio mėnesį, visus penktadienius mūsų bažnyčioje vyks visos dienos Švč. Sakramento adoracija.

·       Šiandien 14 val. kviečiame jaunimą į susitikimą su Dieviškosios Jėzaus Širdies vienuole Donata Tėvelyte.

·       Kiekvieną antradienį 19.00 val.  vyksta Sutvirtinimo užsiėmimai (jaunimas nuo 16 metų iki 18 metų) Katecheto Mato tel. nr. pasiteiravimui 864126627.

·       Spalio 16 dieną, trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“  Tel. nr. 837311517.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.15 (M) Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja .

10.16 (m) Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė.

10.17 (M) Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys.

10.18 (F) Šv. Lukas Evangelistas.

10.19 (m) Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas.

 


2019-10-06

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 17, 5-10.  

  

 Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. 6 O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: 'Išsirauk ir pasisodink jūroje', – tai jis paklausytų jūsų“.

7 „Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: 'Tuojau sėsk prie stalo'? 8 Argi nesako: 'Prirenk man vakarienę. Susijuosk[i2] ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi...'? 9 Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? 10 Taip ir jūs, atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Evangelijos skaitinyje pateiktas pavyzdys: medžiui įsakoma išsirauti ir pasisodinti jūroje, ir jis paklūsta. Nejaugi Jėzus nori, kad mes įsakinėtume medžiams, liepdami jiems pasisodinti jūroje? Ką jis nori pasakyti šiuo keistokai skambančiu palyginimu? Atsakymą į šiuos klausimus duoda tikėjimas. Jei tikėjimu visiškai atsiduodama Viešpačiui, visa kita eina tarsi ”natūraliai”. Tikėjimas nematuojamas kiekiu. Mažiausias jo grūdelis leidžia dalyvauti Dievo kūrybos galybėje. Su mažu tikėjimo grūdeliu Dievas gali pertvarkyti pasaulį.

SKELBIMAI

     

·       Spalio mėnuo Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Taip pat ir Misijų mėnuo.

·        Spalio mėnesį, visus penktadienius mūsų bažnyčioje vyks visos dienos Švč. Sakramento adoracija.

·       Spalio 10 dieną 15.00 val., ketvirtadienį mūsų bažnyčioje senjorų susitikimas.

·        Spalio 11 dieną 18.30 val., penktadienį, Rožinio piligrimystė už parapiją.  Melsdamiesi eisime aplink parapiją 4 km., turėti rožančius ir skėtį (pagal orą).

·       Spalio 13 dieną, sekmadienį 14.00 val. kviečiame jaunimą į susitikimą su Dieviškosios Jėzaus Širdies vienuole Donata Tėvelyte.

·       Kiekvieną antradienį 19.00 val.  vyksta Sutvirtinimo užsiėmimai (jaunimas nuo 16 metų iki 18 metų) Katecheto Mato tel. nr. pasiteiravimui 864126627.

·       Spalio 16 dieną, trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“  Tel. nr. 837311517.

. 

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.07 (M) Rožinio Švč. Mergelė Marija .

10.09 (m) Šv. Dionyzas, vyskupas ir jo draugai kankiniai.

10.11 (m) Šv. Jonas XXII, popiežius.

 


2019-09-28

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 16, 19-31.  

  

19 „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. 20 O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. 21 Jis troško numarinti alkį bent trupiniais[i8] nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. 22 Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas.

23 Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. 24 Jis sušuko: 'Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje'. 25 Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. 26 Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus nei iš ten persikelti pas mus'.

27 Tas vėl tarė: 'Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus: 28 aš gi turiu penkis brolius – juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą'. 29 Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!' 30 O anas atsakė: 'Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų'. 31 Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų'“.

 

SKELBIMAI

     

·       Šiandien Keliaujančiųjų ir Vairuojančiųjų diena.

·       Spalio mėnuo Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Taip pat ir Misijų mėnuo.

·        Misijų mėnuo pradedamas spalio 1 dieną 12 val. Šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje.

·       Spalio 1 dieną, antradienį 18.00 val. šv. Mišių metu melsimės prašydami Šv. Antano užtarimo.

·       Spalio 2 dieną, trečiadienį 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už ligonius.

·       Spalio 4 dieną, penktadienį mūsų bažnyčioje visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Vakaro Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Spalio 5 dieną, šeštadienį vakaro šv. Mišiose meldžiame  Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·       Spalio 6 dieną, sekmadienį po Sumos Šv. Mišių Eucharistinė procesija.

·       Nuo spalio 1 dienos, 19.00 val. kiekvieną antradienį vyks Sutvirtinimo sakramentui rengimo užsiėmimai (jaunimas nuo 16 metų iki 18 metų) Katecheto Mato tel. nr. pasiteiravimui 864126627.

·       Nuo spalio 2 dienos, kas antrą trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“  Tel. nr. 837311517.

·       Pirmosios Komunijos pamokėlės prasideda nuo rugsėjo 30 dienos. Tel nr. pasiteiravimui 860958980 ir 867469399.

·       Tęsiama rinkliava Kunigų seminarijai.

·        Dėkojame už jūsų aukas. 

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

09.30 (M) Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

10.01 (M) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, bažnyčios mokytoja.

10.02 (M) Šv. Angelai Sargai.

10.04 (M) Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis.

10.05 (M) Šv. Faustina Kovalska, vienuolė.


2019-09-19

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 16, 1-13.  

  

1 Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą. 2 Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant?! Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu'. 3 O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. 4 Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'.

5 Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas mano šeimininkui?' 6 Šis atsakė: 'Šimtą statinių aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk: penkiasdešimt'. 7 Paskui klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' Anas atsakė: 'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt'.

8 Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai“.

9 „Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. 10 Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. 11 Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias gėrybes?! 12 Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!“

13 „Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“.

bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!'“

 

 

SKELBIMAI

     

·       Šiandien 12.00 val. Šv. Mišių metu melsimės prašydami Šv. Jono Paulio II-ojo užtarimo.

·       Rugsėjo mėn. 24 dieną, antradienį  18.30 val. Sutvirtinimo sakramentui (jaunimas nuo 16 metų iki 18 metų) besirengiančiųjų pirmasis susitikimas. Tel. nr. pasiteiravimui 864126627.

·       Rugsėjo 25 dieną, ketvirtadienį 18.30 val. renkasi suaugusiųjų grupė (rengimas sakramentams, Alfa kursas). Tel. nr. 837311517.

·       Pirmosios Komunijos pamokėlės prasideda nuo rugsėjo 30 dienos. Tel nr. pasiteiravimui 860958980 ir 867469399.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

09.23 (M) Šv. Pijus Pietralčinietis, kunigas.

09.26 (m) Šv. Kazimieras ir Dominykas, kankiniai .

09.27 (M) Šv. Vincentas Paulietis, kunigas.

09.28 (F) Šv. Vaclovas, kankinys.

 


2019-09-06

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 1, 18-23.    

 

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 [i3]Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

                Ką Dievas tau sako? Jis visada yra ką nors mums sumanęs. Svarbu baimingai neužsisklęsti nuo Jo sumanymų. Šiandien įsipareigokime vykdyti tai, ko Jis iš mūsų prašo. Įsiklausykime į Viešpaties balsą, tyliai skambantį mūsų sielose. Atminkime, ką gali vienas „taip“ Dievo valiai. Jei veiksime tikėdami ir pasitikėdami, patirsime perkeičiančią Viešpaties galią, tapsime pasaulio druska ir šviesa!

                Sunkiais laikais Šiluvoje pasirodžiusi Mergelė ragino žvelgti į Jėzų, sugrįžti pas Jį, ištarti Jam „taip“. Tik atsigręžimas į Viešpatį galėjo išsklaidyti istorijos ūkanas ir Lietuvos likimą pakreipti geresne linkme. Šiandien matome, kaip svarbu patikėti Dievo Motinos žodžiais ir leisti veikti Viešpaties gailestingumui.                                         Bernardinai.lt

SKELBIMAI

     

·       ŠIANDIEN ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ (ŠILINĖS).

·       Šiandien po 12.00 val. Šv. Mišių kviečiame jaunimą pabendrauti prie arbatos puodelio.

·       Rugsėjo 9 dieną 18.30 val. mūsų bažnyčioje renkasi maldos grupė Mamos maldoje.

·       Rugsėjo 12 dieną ketvirtadienį 15.00 val. mūsų bažnyčioje renkasi Senjorų klubas.

·       Rugsėjo 17 ir 19 dienomis 18.30 val. (pasirinktinai) mūsų bažnyčioje Pirmosios Komunijos pirmasis šių mokslo metų tėvelių susirinkimas.

·       Rugsėjo mėn. 24 dieną  18.30 val. Sutvirtinimo sakramentui besirengiančiųjų pirmasis susitikimas.

·       Rugsėjo 7-15 dienomis Didieji Šiluvos atlaidai.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

09.09 (m)  Šv. Petras Klaveras, kunigas.

09.13 (M) Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

09.14 (M) ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS.

 

 


2019-08-08

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 12, 32-48.    

 

  Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“

33 „Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.

34 Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“.

35 „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. 36 Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. 37 Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. 38 Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie! 39 Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. 40 Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

41 Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems?“ 42 Viešpats atsakė: „Kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti?[i1]43 Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. 44 Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. 45 Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: 'Mano šeimininkas neskuba grįžti' ir ims mušti tarnus bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuokliauti, 46 tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. Jis žiauriai nubaus[i2] jį, ir jam teks neištikimųjų likimas.

47 Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. 48 O kuris nežino [šeimininko valios], kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

         Petras, kaip apaštalų galva, klausia, ar tokia atsakomybė skirta visiems tikintiesiems, ar tik apaštalams, tiems, kurie turi specialią tarnystę. Būtent tai ir turi omenyje Jėzus: bus pareikalauta pagal patikėtas užduotis. Jei esama užvaizdo, vyriausiojo tarno, tai jis turi ištikimai elgtis, kaip jam ir įsakyta. Jo sumanumas pasireiškia nuolatiniu šeimininko laukimu, kad šis staiga grįš ir tuojau pareikalaus ataskaitos. Tarnas netampa šeimininku, kol jo šeimininkas išvykęs. Tarnas yra tik jam patikėtų Dievo paslapčių prižiūrėtojas. To turi niekada nepamiršti ir nedaryti dvasiniame gyvenime „atostogų“, manydamas, jog jo šeimininkas neskuba grįžti. Ir jei tarnas nežinotų savo šeimininko valios, jis, nors ir bus mažiau plakamas, bet vis tiek neišsisuks nuo ataskaitos. O kaip tada svarbu pajusti, ko šeimininkas nori, kad net ir nežinodamas tarnas elgtųsi pagal jo valią!               Bernardinai.lt

SKELBIMAI

     

·        Rugpjūčio 14 dieną, po vakarinių Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija  iki 20.00 val.

·        Rugpjūčio 15 dieną, ketvirtadienį Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė (Žolinė). Mūsų bažnyčioje Žolinės atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime žolynus ir vaisius). Po 12.00 val. Šv. Mišių kultūrinė programa.

·        Taip pat rugpjūčio 15 dieną Pažaislio vienuolyne Žolinės atlaidai.  Pagrindinės Šv. Mišias 15.00 val. kurias aukos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Po Šv Mišių kultūrinė programa.

·        Ateinančią savaitę Krekenavos ir Pivašiūnų bažnyčiose vyks Švč. Mergelės Marijos atlaidai.

Bažnyčia mini šventuosius:

08.12 (f) Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė.

08.13 (f) Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai.

08.14 (M) Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

08.15 (S)  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į  DANGŲ (ŽOLINĖ).

08.17 (m) Šv. Hiacintas,  kunigas .

 


2019-07-28

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 11, 1-13.    

 

     Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius.“ 2 Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite:

‘Tėve, teesie šventas tavo vardas.

Teateinie tavo karalystė.

3 Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien

4 ir atleisk mums mūsų kaltes,

nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas.

Ir nevesk mūsų į pagundą.’“

5 Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, 6 nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo.’ 7 O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti.’ 8 Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia.

9 Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. 10 Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. 11 Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę? 12 Arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? 13 Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo.“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

            Tad ir mes į jį esam panašūs tada, kai, protu viską išmokę, nuoširdžiai, dėmesingai ir atkakliai melstis taip ir nepradedam.

Šiandienio Evangelinio teksto pabaigoje randame Jėzaus žodžius apie Šventąją Dvasią: „Jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo.“

Visi šventieji galėtų paliudyti, jog Šventosios Dvasios veikimas širdyje yra stipriausia patirtis iš viso to, ko galime prašyti ir gauti. Kaip rašo Juozapas Isichastas, neapsivaliusieji nuo aistrų, tai yra daugybė iš mūsų, galim patirti tolimą Dievo Dvasios veikimą, prilyginamą žvaigždžių šviesai. Apsivaliusieji ją patiria prilyginamą pilnaties švytėjimui, o dar tolesniame dvasiniame etape ji patiriama kaip saulė, kai žmogus gyvena jau tarsi vidiniame rojuje, o tos palaimos neįmanoma nusakyti žodžiais.

Kiek tikėdami prašysime ir sieksime, tiek turėsime vilties ir galimybių tai patirti.

                                                                                                                                Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

     

·       Rugpjūčio 2 dieną, penktadienį  vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

·       Rugpjūčio 3 dieną, šeštadienį vakarinėse Šv. Mišiose melsime prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo aukotojų intencijomis.

·       Ateinanti sekmadienį po sumos Šv. Mišių Eucheristinė procesija.

·       Caritas atostogauja nuo liepos 3 dienos iki rugpjūčio 7 dienos.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

07.29 (M) Šv. Morta, Marijos ir Lozorio sesuo.

07.30 (f) Šv. Petras Auksažodis, vyskupas.

07.31 (F) Šv. Ignacas Lojola, kunigas.

08.01 (M) Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

08.02 (m) Šv. Petras Julijonas Eimaras , kunigas.

 

 


2019-07-12

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 10, 25-37.    

 

    Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 26 Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ 27 Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį28 Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

29 Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ 30 Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. 31 Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. 32 Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. 33 O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. 34 Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. 35 Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu'. 36 Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ 37 Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

            „Pro šalį praeina tie, kurie viską žino, kurių žodis daug gali lemti. Ne paprastai praeina, bet netgi kita kelio puse. Lyg užsidarę savo žinojime ir nedrįstantys nukreipti žvilgsnio į pakelę. Kai pagalvoji, jei tame kelyje pasitaikytų sutikti vien tik tautos išrinktuosius, didžiūnus, būtų bėda. Tačiau juo eina ir paprastas žmogus. Istoriškai susiklosčiusių aplinkybių priskirtas prie priešų. Žmogus, su kuriuo gėda bendrauti. Samarietis. Jėzaus lūpose visai netrukus ši istorija įgyja naują prasmę. Jis pats Jeruzalėje kryžiumi tautos didžiūnų prilygintas samariečiui – tam, su kuriuo nebendraujama – pasilenks prie viso pasaulio žaizdų.

            Taigi, ir tas kelias, kur įvyksta nelaimė – žmonijos kelias, gyvenimo kelias. Kaip gera, kai prie žaizdos prisiliečia Dievo ranka. Tvarstanti ir grąžinanti į gyvenimą pilnatvė. Evangelija baigiasi paprastu kvietimu: tiesiog eik, ir tu taip daryk. Tikrai laimėsi amžinąjį gyvenimą. Iš tiesų, juk galimybių taip daryti visi turime. Tereikia tik neapriboti savo žvilgsnio teorijomis ir padangėmis. Ir jeigu atrodys, kad mūsų rankos tuščios, medicininių reikmenų rinkinio neturime, tai tikrai galime paprasčiausiai vienas kitam būti pasidalintos vilties aliejumi. Gyvenimui taip dažnai to ir tereikia...   Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

     

·        Caritas atostogauja nuo liepos 3 dienos iki rugpjūčio 7 dienos.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

07.15 (F) Šv. Bonaventūras,   vyskupas, bažnyčios mokytojas.

07.16 (m) Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplerinė).

07.13 (m) Šv. Apolinaras vyskupas , kankinys.

 

 


2019-06-20

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 1, 57-66. 80.  

 

  Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus.  Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja.

Aštuntą dieną jie  susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju.  Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“.  Kiti jai sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo“. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.  Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“. Visi stebėjosi.  Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą.  Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.  Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka.

 O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

            Didis Jonai, nugairintas dykumos vėjų. Didis pranaše, šiurkštus ir grubus, kurio veide giliai įsirėžusio raukšlės – tavo misijos pėdsakai; išsausėjęs kūnas liudija apie ilgus pasninkus ir atgailą! Kada tu išėjai iš namų, norėdamas sekti tuo vidiniu balsu? Kada išgirdai tavo bičiulių pajuoką, kad šie palaikė tave bepročiu?

Kiek kurtinančios tylos turėjai pakelti, prieš sužinodamas, kad tu esi balsas? Kiek kartų tiriamu žvilgsniu lydėjai veidus žmonių, ateidavusių prie upės ir puldavusių prieš tave ant kelių, kad pamatytum, ar - pagaliau - jis atėjo?

Kiek tau prireikė pastangų pasakyti, kad esi niekas ir kad išnyksti jo akivaizdoje, nes jis uždegs ugnį, kuriai tu ruošei kelią? Kiek tiesos tavyje, didis Jonai, kuris nepasidavei entuziazmui, nevaidinai Mesijo ar guru, bet pasilikai savo vietoje, atmesdamas bet kokią karūną ir visokią šlovę?

Ką jautei matydamas jį tarp atgailautojų – nekaltąjį, nesuteptąjį, tyrąjį - atėjusį tavęs prašyti krikšto?

Ir kokią vienatvę bei neviltį patyrei - paskutinį išbandymą, galutinį išbandymą - kai tamsioje kameroje klausei savęs, ar tikrai jis yra Mesijas, o gal tu suklydai? Didis Jonai, didis pranaše, sužadinęs Dievo pasigėrėjimą!   Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

·       Šiandien švenčiame Devintines. Mūsų bažnyčioje Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Taip pat Kauno Arkikatedros bazilikoje po 12 val. Šv. Mišių  kviečiame į procesiją po Santakos parką.

·       Pirmadienį, birželio 24 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje 11.00 val. Šv. Mišios  Šv. Jono Krikštytojo garbei. Vyskupai kviečia dalyvauti kunigus ir tikinčiuosius.

·        Ministrantų stovykla: 2019 m. LIEPOS 2–5 dieną (dalyvių amžius nuo 13 iki 20 metų);  2019 m. LIEPOS 9–12 dieną (dalyvių amžius nuo 6 iki 12 metų)
Registruotis el.paštu iki birželio 25 d. (
kn.stovyklos@gmail.com).

·       Primename , kad katalikams Velykiniai išpažinčiai nustatytas laikas Lietuvoje iki birželio 29 d.

·       Birželio mėnesį, šiokiadieniais pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje 18.30 val.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

06.27 (m) Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas.

06.28 (S) Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Švč. Jėzaus Širdies iškilmė.

06.29 (S) Šv.  Petras ir Povilas apaštalai.

 

 


2019-06-09

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 14, 15-16. 23-26.  

 

 Jei mane mylite, –

jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, –

    Jėzus jam atsakė:

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės;

mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Žmogus, pažįstantis Jėzų, pirmiausia turi būti dėmesingas Jo žodžiui. O Jis juk kviečia mylėti. Atrodo tik tiek, tačiau be išlygų. Tuomet, kai savo gyvenimą matuojame Evangelijos žodžiu, kai jis nelieka tik girdėta teorija, priimame į savo gyvenimą, savo kasdienybę visą Švč. Trejybę. Ji tikrai ateina ne okupuoti gyvenimo, bet padaryti jį prasmingą. Čia ir glūdi atsakymas į klausimą, o ko turi šiuolaikinį pasaulį išmokyti tas Jėzaus pažadėtasis Globėjas, Šventoji Dvasia?

Pirmiausia matyti Sūnų ir Tėvą, jų klausyti. Evangelistas Jonas gana subtiliai daro perskyrą tarp Jėzaus mokinių ir likusio pasaulio. Negalima sakyti, kad tas likęs pasaulis kažkuo netikęs, sugedęs ar panašiai. Tiesiog Jėzaus mokiniuose reikia atpažinti tą Globėjo veikimą.

Taigi, ar tas Globėjas gali veikti per mus, formuodamas pasaulį, jo madas, nuotaikas ir tendencijas? Ar esame pasirengę priimti Šventąją Dvasią ir su Ja išvien veikti?

Globėjas nesąlygoja nieko neveikimo, mūsų darbų nedaro už mus. Anaiptol. Jis tiesiog atidaro pasaulio erdves, kad pasaulis pažintų Tėvą ir Sūnų. Todėl mes, šių laikų Jėzaus mokiniai, turime būti pasiruošę priimti Kristaus apreikštąją tiesą, patį Kristų kaip asmenį, kad, pažinę Jį, autentišką ir vienintelį, liudytume šios žemės periferijoms.

Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Šiandien Šv. Dvasios Atsiuntimo šventė - SĖKMINĖS.

·       Ateinantį sekmadienį,  birželio  16 dieną , Švč. Trejybės šventė.

·       Primename , kad katalikams Velykiniai išpažinčiai nustatytas laikas Lietuvoje iki birželio 29 d.

·       Birželio mėnesį, šiokiadieniais pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje 17.30 val.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.10 (M) ŠVČ.  MERGELĖ MARIJA BAŽNYČIOS MOTINA.

06.11 (M) Šv. Barnabas, apaštalas.

06.13 (F) MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, AUKŠČIAUSIASIS IR AMŽINASIS KUNIGAS.

06.14 (f) Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas.

 

 


2019-05-24

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 14, 23-29.  

 

Jėzus jam atsakė:

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko.

O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.  Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.  Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūgštauja jūsų širdys ir te neliūdi!

   Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau:

  aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės,

kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis.

   Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Šiandien mylėti neapsimoka, nes iš to, kaip liaudis sako, sotus nebūsi. Daug lengviau pasodinti medį, pastatyti namą (ar bažnyčią) negu mylėti šalia esantį žmogų. Ir kunigystėje yra didelė pagunda eiti begalinių bažnyčių remontų keliu, nes tokiu atveju matosi tavo darbai visiems žmonėms, o jei tu eini meilės keliu ir bandai keisti žmonių širdis ir jas traukti Dievop, tai šitas dalykas bus neregimas ir rezultatų ne visad greitai sulauksi.

Mylėti yra sunku, kada esi vienišas. Todėl yra beprotiškai reikalingas Dievas, bendrystė su juo. O jei darysime mažus darbus ir įdėsime visą meilę tiek, kiek jos turime, tai būkime tikrai tikri, kad ateis Dievas ir apsigyvens mumyse, gausindamas mūsų meilę ir laimindamas bei palaikydamas darbus, kuriuos mes darome.        Bernardinai.lt archyvas

SKELBIMAI

·       Šį sekmadienį mūsų bažnyčioje Marijos Radijo savanoriai renka aukas naujo pastato statybai.

·       Birželio mėnesį prasideda pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei (šiokiadieniais Švč. Jėzaus Širdies litaniją skaitysime 17.30 val.).

·       Birželio 2 dieną, sekmadienį Tėvo diena. kviečiame pasimelsti už gyvus ir mirusius  tėvus.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.27 (M) Šv. Augustinas Kenterberietis , vyskupas.

05.31 (F) Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas.

06.01 (F) Šv. Justinas, kankinys.

06.02 (S) VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės).

 

 


2019-05-17

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 13, 31-33. 34-35.

 

Jam pasišalinus, Jėzus prabilo:

„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save,– bematant jį pašlovins“.

 „Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti...

 Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Iš tiesų meilės įsakymą gali iki galo įvykdyti tik tas, kuris gyvena palaikydamas glaudų ryšį su Dievu, kuris jį myli taip, kaip vaikas myli savo tėvą ir motiną. Šv. Jonas Avilietis, neseniai paskelbtas Bažnyčios Mokytoju, rašė: „Pagrindinė priežastis, dėl kurios mūsų širdis myli Dievą, yra Jo Meilė mums. Ji labiau už bet ką kita įkvepia mūsų širdis mylėti. Tasai, kuris kuo nors pasitarnauja kitam žmogui, duoda jam dalį to, ką pats turi. Tasai, kuris myli, atiduoda save patį su viskuo ką turi, nepasilikdamas sau nieko“. Tad meilės įsakymas – tai ne tik įsakymas, bet pirmiausia dovana. Dievas ją mums duoda, leidžia pažinti ir patirti, kad ji galėtų kaip sėkla išdygti ir išsiskleisti mūsų gyvenimų kasdienybėje.

Jei Dievo meilė suleidžia gilias šaknis žmoguje, jis sugeba mylėti ir tuos, kurie to neverti, panašiai kaip Dievas mus myli. Jėzaus asmuo ir visas Jo slėpinys įkūnija Dievo ir artimo meilės vienybę. Šią dvigubą meilę Jis mums dovanoja Eucharistijoje, dovanodamas Save Patį, kad, pasistiprinę šia Duona, mylėtume vienas kitą, kaip Jis mus mylėjo.

Kun. Vitas Kaknevičius

SKELBIMAI

·       Gegužės 26 dieną, sekmadienį mūsų bažnyčioje Marijos Radijo savanoriai rinks aukas naujo pastato statybai.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.20 (F) Šv. Bernardinas Sienietis , kunigas.

05.21 (M) Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai.

05.22(M) Šv.  Rita Kašietė, vienuolė.

05.25 (M) Šv. Grigalius VII, popiežius.

 

 

 

 


2019-05-10

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 10, 27-30.

 

Manosios avys klauso mano balso;

aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.

Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą;

jos nežus per amžius,

ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.

Tėvas, kuris man jas davė,

yra aukščiau už viską,

ir niekas jų neišplėš

iš Tėvo rankos.

Aš ir Tėvas esame viena“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus yra šventykloje Chanukos, šviestuvų šventės, metu. Atšventinimas šventovės ir tuo būdu laisvas religijos praktikavimas (Makabėjų laikais) nušvito pasauliui kaip šviesa. Pats Jėzus dabar moko tikrosios religijos. Jis skleidžia šviesą. 

Žmonių smalsumas yra didžiulis, jie trokšta galiausiai gauti aiškų atsakymą, ar Jėzus Mesijas esąs, ir Jo nepaleis, kol to nesužinos. O jei Jėzus pasakys kažką tokio…  Žmonės jau skiria Jėzaus atvirus ir aiškius žodžius nuo palyginimų ir galvosūkių. Jie nori eiti giliau: Dabar aiškiai pasakyk, kas tu esi! Verbalizuok save! Kad pagautų mus, kad išpildytų visus giliausius troškimus.

O jei tikrai to nori, turi tapti Jo mokiniu, Jo avimi. Jėzaus avims nereikia kokių specialių, paslaptingų žodžių, Jėzaus avims reikia paties Jėzaus. Jo avys atpažįsta Jį iš darbų, iš judesių, iš balso, iš artumos. Jėzuje joms viskas yra atidengta.

Jėzus padarė viską gerai daugiau, nei reikia. Dabar laikas yra duoti atsakymą, būtent savo tikėjimą Juo. Bet kaip tekstas gražiai pamini – „buvo žiema“. Buvo šalta ir šlapia, santykiai pabjurę ir atšiaurūs, nors čia pat Tas, kuris su visa ko galutiniu tikslu, taigi Tėvu, yra viena.

Bernardinai.lt

SKELBIMAI

·       Šiandien mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. Taip pat 12.00 val. Šv. Mišių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.             Po Šv. Mišių konferencijų salėje koncertuos ansamblis „Sūduva“.

·       Šiandien Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.

·       Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbiai mūsų bažnyčioje šiokiadieniais 17.30 val.. Kviečiame dalyvauti.

·       Gegužės 17 dieną, Penktadienį 18.40 val. parapijos Rožinio piligrimystė ( atstumas 4 km). Kviečiame jungtis visus.

 

·       Gegužės 15 d. Kauno kunigų seminarija (A. Jakšto g. 1) kviečia į atvirų durų vakarą. Pradžia 17.30 val

·       Kviečiame į susitikimą tarptautinės Šeimos dienos proga!
Gegužės 16 d. 18 val. Papilio g. 5, tema „Įkvėpianti tėvystė: kaip palydėti vaiką į jo pašaukimą?“ kalbės doc. dr. Nijolė Liobikienė, savo patirtimi dalysis penkių vaikų tėvai Rasa ir Vitalis Lizdeniai bei kunigas Gabrielius Satkauskas. Jūs turėsite galimybę užduoti klausimus, diskutuoti ir pasivaišinti kava.

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.14 (F) Šv. Motiejus, Apaštalas.

05.16 (M) Šv. Andriejus Bobola , kunigas, kankinės

05.18 (m) šv.  Jonas I, popiežius, kankinys.

 


2019-04-28

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 20, 19-31.

 

  Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.  O Jėzus vėl tarė:

 „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė:

„Imkite Šventąją Dvasią.  Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs.  Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“  Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.  Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“!  Jėzus jam ir sako:

„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

 Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.  O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

 

SKELBIMAI

 

·       Šiandien Dievo Gailestingumo Sekmadienis.

·       Nuo gegužės mėnesio prasideda Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbiai. (kas dieną prieš vakaro Šv. Mišias).

·       Gegužės 1 diena, pirmas mėn. trečiadienis. Mūsų bažnyčioje 18.00 val. Šv. Mišių metu melsimės už  Ligonius.

·       Gegužės 3 diena, pirmas mėn. penktadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į Jėzaus Švenčiausiąją Širdį.

·       Gegužės 4 diena, pirmas mėn. šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišių metu melsimės prašydami Švč. Mergelės užtarimo.

·       Gegužės 5 dieną švęsime Motinos dieną.

·       Gegužės 12 dieną mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. Taip pat 12.00 val. Šv. Mišių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.29 (F) Šv. Kotryna Sienietė, Mergelė, Bažnyčios mokytoja.

04.30 (M) Šv.  Pijus, popiežius.

05.01 (M) Šv. Juozapas Darbininkas.

05.02 (M) Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

05.03 (M) ŠV. PILYPAS IR JOKŪBAS APAŠTALAI.

 


2019-04-12

EVANGELIJA PAGAL LUKO 22, 14-23, 56.

 Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo.  Ir tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje“. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė: „Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo karalystė“.

Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“.  Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“.

 „Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manąja ant stalo. Žmogaus Sūnus, tiesa, eina, kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, kuris jį išduoda!“

 Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kas gi iš jų galėtų šitai padaryti.

Tarp jų kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu. Bet Jėzus jiems pasakė: „Pagonių tautų karaliai engia jas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais.  Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis – kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja.

 Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose,  todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami dvylika Izraelio giminių“.

 „Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. 32 Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. O tu sugrįžęs stiprink brolius!“  Petras atsiliepė: „Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį!“  Bet Jėzus atsakė: „Sakau tau, Petrai: dar gaidžiui šiąnakt nepragydus, tu tris kartus išsiginsi mane pažįstąs“.

 Jis paklausė juos: „Ar jums ko nors trūko, kai aš jus buvau išsiuntęs be piniginės, be krepšio ir be kurpių?“ Jie atsakė „Nieko netrūko“.  Tada jis tęsė: „Dabar, kas turi piniginę, tepasiima ją, taip pat ir krepšį, o kas neturi kalavijo, teparduoda apsiaustą ir tenusiperka.  Sakau jums, manyje privalo išsipildyti, kas parašyta: Jis bus priskaitytas prie piktadarių; tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą“.  Apaštalai tarė: „Viešpatie, štai čia pora kalavijų“. Jis atsakė: „Gana!“

Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į Alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai.  Atėjus į vietą, jis įspėjo: „Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“

Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“  Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino.  Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn.

 Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius. Jis tarė jiems: „Kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“

Jam bekalbant, pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš Dvylikos – Judas. Jis prisiartino prie Jėzaus jo pabučiuoti.  Jėzus jam tarė; „Judai, pabučiavimu tu išduodi Žmogaus Sūnų?“  Jėzaus bičiuliai, matydami, kas bus, paklausė: „Viešpatie, gal kirsti kalaviju?“  Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė: „Liaukitės! Gana!“ Ir, palietęs tarno ausį, išgydė jį.

 Atėjusiems jo suimti aukštiesiems kunigams, šventyklos apsaugos viršininkams ir seniūnams jis pasakė: „Ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavijais ir vėzdais?!  Kai būdavau kasdien su jumis šventykloje, jūs nepakėlėte prieš mane rankos. Taip! Dabar atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas“.

 Suėmę Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiojo kunigo rūmus. Petras sekė iš tolo.  Kiemo viduryje žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo kartu.

Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdintį prieš šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė: „Ir šitas buvo kartu su juo“. 

 

SKELBIMAI

 

·       Šiandien Viešpaties Kančios Verbų sekmadienis.

·       Ateinančią savaitę Didysis Velykinis tridienis:

Didįjį ketvirtadienį, 18.00 val. Paskutinės Vakarienės  šv. Mišios. Minime Švč. Euharistijos įsteigimą.

Didįjį penktadienį, 18.00 val.  Kristaus Kančios pamaldos . Pamaldų metu renkama  rinkliava Šv. Žemės bažnyčioms paremti.

Po pamaldų 20.00 val. kviečiame eiti Kryžiaus kelią iš Kauno Arkikatedros bazilikos į santaką. (turėti žvakutes)

Didįjį Šeštadienį, 20.00 val. Velykų vigilijos apeigos (Ugnies, Velykų žvakės, vandens šventinimas, Krikšto pažadų atnaujinimas). Prašom atsinešti žvakutes Krikšto pažadų atnaujinimui.

Didįjį Šeštadienį, nuo 9.00 iki 20.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame adoruoti.

Balandžio 21 dieną, sekmadienį Viešpaties Prisikėlimas (Velykos).

Prisikėlimo iškilmingos Šv. Mišios ir procesija 8.00 val. ryte.

Sekančios Šv. Mišios 10.30 ir 12.00 val.

·       Antrą Velykų dieną, pirmadienį - šv. Mišios sekmadienio tvarka.

Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

2019-03-24

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 13, 1-9.

 

Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis.  Tada Jėzus pasakė jiems: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?!  Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite.  Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo [tvenkinio] ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite.

Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado.  Ir tarė sodininkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!’  Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu.  Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi.’“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Ir Jėzaus laikais buvo „karštos naujienos“: valdžios teroras, nelaimės. Mokytojo atsakas iš pirmo žvilgsnio atrodo gana nejautrus: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“. Nei užuojautos, nei paaiškinimo, kodėl taip atsitiko. Nieko, tik „jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“.

Viešpats blogio akivaizdoje išlieka realistas. Taip, blogis egzistuoja. Tačiau Jėzus nori, kad blogio išpuoliai mums taptų akstinu keisti savo gyvenimą, susimąstyti, pagalvoti. Mirtis gali užklupti ir nepasiruošus, o yra pati didžiausia tragedija Jėzaus akimis.

Galima sėdėti prie televizoriaus ir baisėtis žemės drebėjimo sukelta katastrofa, o po sekundės juoktis žiūrint pramoginę laidą, bet galima maldoje prašyti Viešpatį gailestingumo žuvusiems ir melsti pagalbos tiems, kurie liko be pastogės. Visada yra pasirinkimas.                                   Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Kovo 30 ir 31 dienomis, mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijos prasideda kovo 30 dieną 17.00 val. Susitaikinimo pamaldomis. Rekolekcijas ves Kauno Kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus.

·       Gavėnios liturginio laikotarpio metu mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val.

·       Graudūs verksmai mūsų bažnyčioje giedami sekmadieniais 7.30 val.

·       Kviečiame Gavėnios išpažintį atlikti  iki Verbų sekmadienio, neatidėliojant paskutinėms savaitėms.

·       Kviečiame paremti Caritą įsigyjant Velykines žvakutes.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.


2019-03-17

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  9, 28b-36.

 

 Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis.  Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti.  Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas.  Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje.

 Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus.  Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs.  Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando.  O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“  Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Svarbu tai, kad vienintelis Šviesos Šaltinis, apšviečiantis pranašų ir mokinių kūnus, yra Pats Jėzus. Bažnyčios Tėvai, kalbėdami apie atsimainymą ant Taboro kalno, jį sugretina su prisikėlimu iš mirusiųjų ir Dangumi. Tačiau šis pasaulis turi atsimainyti. Ir jis bus perkeistas tą akimirką, kai mes patys būsime iš vidaus perkeisti Šventosios Dvasios Šviesa ir Meile.

Dievas pažįstamas einant vidinio išskaistinimo keliu, kuris tikėjimo ir meilės galia prasideda su širdies atsivertimu, siekiant susivienyti su Kristumi, džiaugsmo ir ramybės Šaltiniu, ir būti pripildytam Jo buvimo Šviesos. Simeonui toks dieviškosios malonės patyrimas yra ne ypatinga dovana, rezervuota vien mistikams, bet Krikšto vaisius kiekvieno, rimtas pastangas dedančio tikinčiojo gyvenime. Ši Dieviškoji malonė yra Meilė. Pavyzdžiui, Simeonas Naujasis Teologas aplink save matė daugybę jam blogo linkinčių priešų, tačiau juto didelę meilę jiems. Akivaizdu, jog tokia meilė negalėjo rastis iš jo, bet turėjo išsiveržti iš kito šaltinio. Tad, viena vertus, galime sakyti, kad Kristus į mus įžengia ne be tam tikro atvirumo meilei, tačiau, kita vertus, Jis tampa Meilės Šaltiniu ir mus perkeičia (žr. Gal 2, 20).                                           Kun. Vitas Kaknevičius

 

SKELBIMAI

·       Kovo 21 dieną, ketvirtadienį renkasi senjorų klubas 15.00 val.

·       Kovo 22 dieną, penktadienį 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

·       Kovo 30 ir 31 dienomis, mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Pradžia kovo 30 dieną 17.00 val.. Rekolekcijas ves Kauno Kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus.

·       Gavėnios liturginio laikotarpio metu mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val.

·       Graudūs verksmai mūsų bažnyčioje giedami sekmadieniais 7.30 val.

·       Kviečiame Gavėnios išpažintį atlikti  neatidėliojant paskutinei savaitei.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

03.18 (M)  Šv. Kirilas, vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

03.19 (S)  ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS.

03.23 (M) Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas.

 


2019-03-03

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  6, 39-45.

 

 Jis pasakė jiems palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę?!  Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.  Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?!  Ir kaip gali sakyti broliui: 'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', – pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.

 Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl – netikusio, kuris megztų gerus vaisius.  Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynuogių.  Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Negalėsi būti gailestingas, jeigu būsi aklas. Jeigu matysi krislus artimo akyje. Toks žmogus yra aklas. Jis negali teisingai teisti. Jis nemato savo problemų, bet ganosi kitų reikaluose. Aklas yra tas, kuris nemato savo netobulumo, bet teisia kito netobulumus. Jėzus toks nebuvo. Palaiminti vargdieniai dvasioje... Nes jie neturi kuo didžiuotis. Jie suvokia savo skurdą ir jiems gėda žiūrėti į kito krislus akyje. Jėzus priekaištavo: „Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje?“ (Lk 6, 41). Klausimas yra ne apie brolį, kuris turi krislą, bet kodėl tu matai? Kodėl tu matai, kad kitas netobulas? Kas yra krislas? Krislas trukdo žiūrėti ir aiškiai matyti. Tai gali būti klaidingas įsitikinimas apie kokį nors gyvenimišką dalyką. Tačiau mano problema turėtų būti mano rąstas. Velnias nori, kad mes žiūrėtume į kitų netobulumus, bet savo rąstus pamirštume. Jeigu krislas trukdo matyti tikrą paveikslą, tai kaip trukdo rąstas?

Šią svarbią tiesą dažnai pamirštame. Kas yra geras žmogus? Geras tas, kuris daro gera. Geras tas, kuris neša gerus vaisius. Jeigu širdis bloga – lūpos apie tai praneš. Gyvatė negali savo įkandimu prikelti iš numirusių, ji gali tik nužudyti. Jeigu žmogus lieja nuodus savo lūpomis, kalba pikta, šmeižia ir meluoja – koks jis žmogus? Ar gali būti blogas krikščionis? Krikščionis yra arba geras – arba jis ne krikščionis. Jėzus davė šį palyginimą, kad žmonės suklustų. Turbūt visi žydai laikė save gerais. Tačiau širdys liudijo ką kitą. Jeigu žmogaus širdyje tik kartėlis, jis nebus gailestingas. Žmogus negali mylėti, jeigu jo širdyje nėra meilės. Jis negali mylėti dieviška meile, jeigu Dievo meilės nepatyrė. Dievas pamilo žmoniją ir atsiuntė Jėzų Kristų, kad kiekvienas patikėtų ir būtų išgelbėtas. Kad kiekvienas būtų išgelbėtas iš visokiausių piktybių, kurios gyvena piktoje širdyje. Kad kiekvienas taptų nauju kūriniu ir darytų gera, būtų gailestingas ir dosnus ir ištvermingai darytų gera.  Kun. Vitas Kaknevičius

 

SKELBIMAI

 

·       Kovo 4 dieną, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Kazimiero užtarimo.

·       Kovo 5 dieną, pirmasis mėn. antradienis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Antano užtarimo.

·       Kovo 6 dieną, pirmasis mėn. trečiadienis, vakarinėse šv. Mišiose melsimės už ligonius.

·       Kovo 6 diena, Pelenų diena ir Gavėnios pradžia.

·       Kovo 7 dieną renkasi senjorų klubas 15.00 val.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

03.04 (S) Šv. Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas.

03.07 (M) Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės

03.08 (M) šv. Dievo Jonas, vienuolis.

03.09 (M) Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys.

 


2019-02-25

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  6, 27-38.

 

„Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia.  Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus.  Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių.  Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė.  Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems.  Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius.  Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro.  Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą.  Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems“.

 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.  Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.  Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku siekite, tokiu jums bus atseikėta“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žinoma, kai kas gali pasakyti - tai panašu į išskaičiavimą. Juk kurdamas gėrį, iš tiesų nori gėrio sau. Iš tiesų suprantu, kad kuriant gėrį, yra didesnė tikimybė, jog man grįš vaisiai ir efektai to, ką sukūriau kitiems. Galima tai pavadinti racionaliu svarstymu, bet pabandykime taip gyventi. Pabandykime taip liudyti savo tikėjimą, pabandykime, ir pamatysime, kaip daug iš mūsų pareikalauta ir kaip reikia mums vienintelės galios, kuri gali mums padėti ištverti tokiame kelyje – Jėzaus meilės galios. Suprasim, kad jeigu tai ir prasidėjo nuo išskaičiavimų, turi liudijimu pasibaigti. Gyventi tikėjimu tai reiškia kvėpuoti meile, prisipildyti meile ne iš savęs kylančia, ne iš žmogiško ribotumo, o iš to, kuris sukūrė kiekvieną žmogystę, kiekvieną žmogiškumą; iš to, kuris, net ir užleidęs tvaną, nepražudė, bet išgelbėjo gėrio daigus ir daugiau jau nebenori tvano, nes atnaujintos sandoros pasaulyje, anot Vladimiro Visockio žodžių, tame ore, tame eteryje yra ištirpusi pati meilė. Jos Sūnaus atėjimas paliudijo, jog dabar kvėpuodami tuo oru, tiesiog gyvendami, negalime nemylėti, kitaip pražudome patys save. Žinau, kad galite pasakyti – o kiek daug yra nemylinčių ir net nemąstančių, kaip atsukti kairį skruostą kertančiam iš peties. Žinau, tačiau ar jums neatrodo, kad visa tai ir yra gyvenimo atsisakymas - kai žiūri į pervertą Meilę, kryžiuje apreikštą Meilę, supranti, jog reikia pakvėpuoti jos prisodrintu oru ir kad tik tas oras palaiko gyvybę. Išdalyta gyvybė, žmogiškoji gyvybė daugėja. Išdalytas žmogiškasis buvimas tampa tikresnis. Ir tada gali priimti net tokį iššūkį - malonėje atgaivintas gali išdrįsti, gali bandyti mylėti priešus.       Bernardinai.lt

SKELBIMAI

·       Kovo mėnesį Popiežius kviečia melstis šita intencija: kad krikščionių bendruomenės, ypač persekiojamos, jaustų Kristaus artumą ir būtų pripažįstamos jų teisės.

·       Kovo 1 dieną, pirmasis mėn. penktadienis. Mūsų bažnyčioje visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Vakarinėse šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Kovo 2 dieną, pirmasis mėn. šeštadienis.  Vakarinėse šv. Mišiose prašysim Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.


2019-02-15

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  6, 17. 20-26.

 

Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:

„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė.

 Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.

Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.

 Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus.  Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams“.

„Bet vargas jums, turtuoliai,

nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.

Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani.

Vargas jums, kurie dabar juokiatės,

nes jūs liūdėsite ir verksite.

    Vargas jums, kai visi žmonės jus giria,

nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

           Evangelijoje skaitome, kad vargas tiems, kurie turtingi, sotūs, besijuokiantys. Tai vėlgi nereiškia, kad šias savybes turintys asmenys yra automatiškai pasmerkti nematyti dangaus karalystės. Čia kalbama apie trumparegiškumą. Dvasinį trumparegiškumą. Jei aš, visko apsčiai turėdamas, esu aklas tam, kuris stokoja, tai kupranugariui lengviau bus išlįsti per adatos ausį, nei man patekti į Dievo karalystę.

         Čia svarbiausias yra vidinis nusistatymas, širdies nuostata. Jei aš sąžinigai uždirbu daug pinigų ir juos panaudoju, kad turėčiau kuo prasmingesnį gyvenimą, tai nesu blogas. Bet kaip ir skaitėme aukščiau, jei užkietinu savo širdį ir gyvenimą pašvenčiu turto kaupinui ir mėgavimusi juo, tai savo užmokestį jau atsiėmiau.

          Taigi, palaiminti yra visi, kurie atviri palaiminimui. Ir nesvarbu, ar tai po konteinerį besirausiantis vargšas ar besijuokiantis pilna burna, dėl gyvenimo grožio, privačios įmonės sąvininkas. Jei širdis palaiminimui atvira, tai jis ir yra joje.                                             Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Vasario 21 dieną, ketvirtadienį, mūsų bažnyčioje 15.00 val. senjorų susitikimas prie arbatos.

·       Vasario 22 dieną , penktadienį, mūsų bažnyčioje 12.00 val. Šv. Mišios  prašant Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.21 (m) Šv. Petras Daminjonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

02.22 (F) ŠV. PETRO, APAŠTALO, SOSTAS.

02.23 (M) Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys

 


2019-02-06

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  5, 1-11.

  Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero  ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus.  Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties.  Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“.  Simonas jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“.  Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti.  Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo.  Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“  Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę;  taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“.  Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Kaip ir kiti palyginimai, šie taip pat neaiškintini pažodžiui. Tikintieji nėra bebalsės žuvys (nėra ir naivios avelės). Skirtumas tarp žuvų ir žvejų nėra toks didelis, kaip atrodo. O tie, kurie eina tarnystės pareigas, visuomet yra kartu ir žvejai, ir žuvys.

Kunigų tikintieji raginami mintinai išmokti šią rašto vietą: „Eikite paskui Mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“ Mk 1, 17), nes tai viena esminių eilučių krikščionio gyvenime. Jis sako, kad mūsų pagrindinė užduotis eiti paskui Jėzų, sekti Juo, o Jis padarys mus žmonių žvejais. Jėzus vienintelis gali mus nuvesti į gyvenimo tikslą. Jėzus ragina palikti viską: žmones, daiktus, gyvenimo rutiną,... ir sekti paskui Jį. Jėzus duoda pažadą, tas kuris seks Jį vaikščios šviesoje ir turės Amžiną Gyvenimą.

Jei kiekvienas išeitų į pasaulį kaip stovi, jame tik daugiau rastųsi chaoso. Esame kviečiami pasižiūrėti į savo gyvenimą kitomis akimis, peržvelgti savo širdį ir kasdienybę, kad pamatytume pokyčio būtinybę. Paprasčiausiai turime kažką palikti, atsisakyti dalykų, kurie slegia, kad mūsų širdies gelmėje atsirastų daugiau erdvės Viešpačiui, ir Jis galėtų veikti mūsų gyvenimuose.

Tik būdami laisvi ir orūs galėsime sėkmingai su Juo „žvejoti“ šio pasaulio platybėse.

...  Kun. Vitas Kaknevičius

 

SKELBIMAI

 

·       Vasario 11 dieną, pirmadienį pasaulinė ligonių diena. Šią dieną kviečiame aplankyti ligonius ir už juos pasimelsti.

·       Vasario 14 dieną kviečiame į arkivyskupijos renginį; „Valentino diena kitaip“ (kuris vyks Kauno Žalgirio arenoje 19.00 val., bilietus galima įsigyti Biletai.lt).

·       Vasario 16 dieną , šeštadienį – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Mūsų bažnyčioje 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Tėvynę.

·       Kviečiame skirti mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

·       Renkama metinė  auka Bažnyčios išlaikymui. Dėkojame visiems kurie remia Bažnyčią.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.11 (M) Lurdo Švč. Mergelė Marija.

02.16 (M) Šv. Kirilas ,  vienuolis ir Metodijus vyskupas.

 

 


2019-01-25

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  1, 1-4. 4, 14-21.

1.

 Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius,  kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą,  kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.

4.

Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas.  Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas.

 Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta:

 Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų.

 Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. 21 Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

            Dar dažniau bijome, kad rytdiena nuteis mus už nevykusius darbus, išdavikiškus žodžius, parodydama jų pasekmes. Ir tiek viena (gyvenimas praeities ilgesiu ar gėda), tiek kita (gyvenimas rytdiena, jos baimėmis), pagrobia iš mūsų šią akimirką (neleidžia jos matyti, išgyventi), pagrobia šiandieną.

           Dievo esame kviečiami gyventi šiandien, nes kiekvienai dienai gana savų rūpesčių (plg. Mt 6,34).

     Įsileisti šiandien Jėzų į patiriamą laisvės stygių, į nežinios aklumą, į klaidų ir nuodėmių pasekmių baimes... Šiandien atpažinus ir pripažinus savo nelaisvumą, aklumą, silpnumą,- priimti Jėzų, kad šiandien išsipildytų                  Rašto žodžiai – „Viešpaties Dvasia ant manęs...“(18 eil.)

    Atverti šiandienos duris Dievui...        Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Vasario 1 dieną, pirmasis mėn. penktadienis. Mūsų bažnyčioje visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Vakarinėse šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Vasario 2 dieną, pirmasis mėn. šeštadienis.  Vakarinėse šv. Mišiose prašysim Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·       Vasario 5 dieną po vakarinių šv. Mišių 18.30 val.  Šlovinimo vakaras (veda parapijos Jaunimas). Kviečiame visus jungtis.

·       Renkama metinė  auka Bažnyčios išlaikymui. Dėkojame visiems kurie remia Bažnyčią.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.28 (M) Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

01.29 (m) Šv. Angelė Merči, mergelė .

01.31 (M) Šv. Jonas Boskas, kunigas.

 

 


2019-01-03

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  4, 21-30.

 Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.  Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“  O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: 'Gydytojau, pats pasigydyk' – padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“.  Jis dar pridūrė: „Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje.  Tikrą tiesą sakau jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą.  Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“.

 Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn.  Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žvelgiame į šio sekmadienio Evangeliją, kur Jėzus į Nazaretą sugrįžo, jau apsuptas Mokytojo ir Pranašo šlovės. Tiesa, pradžioje, atrodytų, buvęs labai entuziastingas sutikimas greitai išblėso ir baigėsi katastrofa. Tik kalbame apie pranašus labai lengvai, drąsiai visiems aiškiname, kad kiekvienas krikščionis Krikšto, kuriuo yra įjungiamas į Patį Kristų, dėka tampa pranašu ir skelbia Kristaus mokslą savo gyvenimu.

Pranašas yra tas, kuris nebijo aiškiai išsakyti visus gyvenimo skaudulius, suvokia nuodėmės tamsą ir iškelia aikštėn visas blogybes, kurias žmonės slepia širdyse, liepdamas viską lyginti su Dievo valios ženklais.

Šio sekmadienio Evangelijos puslapis galėtų būti pavadintas „Jėzaus iš Nazareto manifestu“. Kas tą dieną įvyko Nazareto sinagogoje, pavadinti programa, nusakančia, kokiu būdu žmonių tarpe bus kuriama Dievo Karalystė. Iš tiesų gi šiame puslapyje kalbama apie išganymo „šiandieną“. Jėzus kalba ne apie ateitį, ne apie tai, kas dar bus kuriama, bet apie tai, kas jau yra. Jis prabyla apie visiems, o pirmiausia, visiems prislėgtiesiems ir paniekintiesiems skirtą išganymą...  Kun. Vitas Kaknevičius

 

SKELBIMAI

 

·       Vasario 5 dieną, antradienį minėsim Šv. Agotą ; 8.00 ir 18.00 val. šv. Mišių metu bus šventinama duona ir vanduo.

·       Vasario 5 dieną po vakarinių šv. Mišių 18.30 val.  Šlovinimo vakaras (veda parapijos Jaunimas). Kviečiame visus jungtis.

·       Vasario 6 dieną, pirmasis mėn. trečiadienis. Vakarinėse šv. Mišiose melsimės už ligonius.

·       Vasario 14 dieną kviečiame į arkivyskupijos renginį; „Valentino diena kitaip“ (kuris vyks Kauno Žalgirio arenoje 19.00 val., bilietus galima įsigyti Biletai.lt).

·       Renkama metinė  auka Bažnyčios išlaikymui. Dėkojame visiems kurie remia Bažnyčią.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.05 (M) Šv. Agota, mergelė, kankinė.

02.06 (M) Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai .

02.08 (M) Šv. Jeronimas Emiljanas.

 


2018-12-30

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 2, 41-52.

 

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.

Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“Bet jie nesuprato jo žodžių.

Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šventajame Rašte gausu vietų, kur kalbama apie vaikų pagarbą savo tėvams. Pirmasis šios dienos skaitinys iš Siracido knygos mums primena ketvirtą Dievo įsakymą – „Gerbk savo tėvą ir motiną“. Šis įsakas eina po pirmųjų trijų paliepimų, kalbančių apie įsipareigojimus Dievui, ir yra pirmasis įsakymas apie įsipareigojimus artimui. Dievas nori, kad po Jo gerbtume savo tėvus, kuriems turime būti dėkingi už gyvybę ir kurie mums perteikė tikėjimą į Dievą.

Ketvirtu įsakymu pabrėžtinai kreipiamasi į vaikus, nusakant jų santykį su tėvu ir motina, nes tie santykiai visuotiniausi. Jis taip pat galioja kitiems giminystės ryšiais tarpusavyje susijusiems šeimos nariams, reikalauja pagarbos, meilės ir dėkingumo vyresniems giminaičiams ir senoliams, pagaliau apima mokinių pareigas mokytojams, darbuotojų – darbdaviams, valdinių – vadovams, piliečių – tėvynei ir tiems, kurie ją tvarko ir valdo...                                                   kun. V.  Kaknevičius

 

SKELBIMAI

 

·       Šis sekmadienis ŠVENTOS ŠEIMOS sekmadienis.

·       Gruodžio 31 d. vakarinėse mišiose melsimės dėkodami už praėjusius metus. Taip pat 23.00 val. Šv. Mišios sutinkant Naujuosius Metus.

·       Sausio 1 diena, Naujieji Metai, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė.   Šv. Mišios 9, 10.30 ir 12 val.

·       Sausio 4 diena, pirmas mėnesio penktadienis: po ryto Šv. Mišių vyks visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Vakarinėse  Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Sausio 5 diena, pirmas mėnesio šeštadienis: Prieš vakarines Šv. Mišias meldžiamės prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·       Renkama metinė  auka Bažnyčios išlaikymui. Dėkojame visiems kurie remia Bažnyčią.

 

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.31 (F)  Šv. Silvestras, popiežius.

01.01 (S) Švč. Mergelė Marija. Dievo Gimdytoja.

01.02 (F) Šv. Bazilijus Dydysis ir Grigalius Nazianzietis , vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

01.03 (M)  Švč. Jėzaus Vardo minėjimas.

 

 


2018-12-21

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 1,39-45.

 

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.  Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios.  Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!  Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!  Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose.  Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Ir štai jos susitinka. Elzbietai šeštas mėnuo. Marijai – pirmas. Nereikia daug žodžių, nereikia nieko įrodinėti. Žvilgsnis, pasveikinimas, sujudėjęs kūdikis įsčiose... Nežinome, ar buvo tik tiek – gal dar ilgas vakaras prie besikūrenančios ugnelės, toks, kai moterys žino, ką reikia viena kitai pasakyti, ir kaip klausytis.

Elzbieta, kupina Šventosios Dvasios, suvokia Marijos slėpinį: „Tu labiausiai palaiminta iš visų Moterų ir palaimintas Tavo įsčių vaisius!“ (Lk 1, 42). Bažnyčios tradicijoje Marija vadinama Naujosios Sandoros Skrynia, nes Savo įsčiose neša Šventąjį, Dievo apreiškimą, palaiminimų šaltinį, pirmąją išganymo džiaugsmo priežastį.

Elzbietos džiaugsmo ištara baigiama žodžiais, išaukštinančiais Mariją: „Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties Jai pasakyta“ (Lk 1, 45). Marija tapo Jėzaus Motina, nes patikėjo Dievo Žodžiu. O po to – trys mėnesiai dalinimosi kasdieniais darbais, rūpesčiais, malda, laukimo džiaugsmu bei nežinomybės nerimu. Evangelistui Lukui šios neaprašytos detalės neatrodo svarbios. Jam svarbiausia, kad šioje dviejų moterų istorijoje aiškiai veikia Dievo Dvasia. Ji suvedė, Ji pripildė, Ji Elzbietai (ir Jonui jos įsčiose!) Marijos asmenyje leido atpažinti Išganytojo Motiną. Tai, ko gero, pagrindinė šios dienos Evangelijos žinia – kai atveriame širdį Dievo troškimui, Jis apšviečia, pripildo, palaimina, leidžiasi atpažįstamas ir gimsta mūsų kasdienybėje.                                          kun. V.  Kaknevičius

 

SKELBIMAI

 

·       Šis sekmadienis IV Advento sekmadienis.

·       Vyksta  Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Kalėdaičius galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje.

·       Renkama metinė  auka Bažnyčios išlaikymui. Dėkojame visiems kurie remia Bažnyčia.

 

·       Gruodžio 24 d. Kūčios.

Šv. Mišios švenčiamos: 8 val. ;  Piemenėlių šv. Mišios: 21 val.

Gruodžio 25 d.  Kristaus Gimimas (Kalėdos)

Šv. Mišios švenčiamos: 8, 9, 1030 ir 12 val.

Gruodžio 26 d. II – oji Šv. Kalėdų diena

Šv. Mišios švenčiamos: 8, 9 ir 1030 val.

 

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.26 (F)  Šv. Steponas, Kankinys.

12.27 (F) Šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas.

12.28 (F) Šv. Nekaltieji Vaikeliai, Kankiniai.

12.29 (F) Kalėdų V diena.

12.30 (F) ŠVENTA ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS.

 


2018-12-09

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilėnės tetrarchu,  prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.  Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti,  kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

Tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!

Ištiesinkite jam takus!

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,

kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas.

Kreivi keliai taps tiesūs,

o duobėti – išlyginti.

6 Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Krikštytojas eina nugara į priekį, žvilgsnį įsmeigęs į Tą, kuris ateina paskui jį. Būtent dėl Ateinančiojo dykuma nebegali būti mirties ar vienišumo vieta. Ji vienintelė savąja tyla tepajėgia apkabinti susitikimo slėpinį. Tik Dievo Žodis ir gali pažadinti šį nutilimą, kuriame pradedame regėti. Žodžio dykuma, iš kurios taip sunku nepabėgti, pasiryžti ištikimybei...

Ir šis kasmetinis sugrįžimas į erdvią dykynę tenetampa mums įprastu „pakartojimu“, kuris visada rizikuoja virsti negyva kopija, keliančia abejones net paties Įvykio tikrumu. Kaip neatidžius mokinius Viešpats metai iš metų „palieka mus po pamokų“, vėl iš naujo gilintis į Įsikūnijimo slėpinį.

Juk tai mūsų – šiandienės Bažnyčios kūnas yra šaukiamas praregėti. Atsiverti Izaijo, Jono, dykumos, Jordano ir netgi ano meto silpnų galingųjų liudijimui. Tenukasa Dievo Dvasia mūsų išdidumo ir tarpusavio nesutarimų kalnus; teužpila sužeisto savęs vertinimo ir bandymų naudotis kitais žmonėmis slėnius. Tebūna Dievo Žodis mums vingiuotas ir duobėtas. Teužtruksime ties Evangelijos puslapiu. Tenesileis Geroji Naujiena lengvai „laužoma“. Juk būtent čia stojamės Dievo šlovės – Jo Išgelbėjimo darbo – akivaizdoje. Įsižiūrėkime... Bernardinai lt.                                               

SKELBIMAI

 

·       Šis sekmadienis II Advento sekmadienis. Advento metu rekomenduojame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Taip pat vyksta Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Gruodžio 15 dieną, šeštadienį 15 val. kviečiame į parapijos Atsinaujinimo dieną.

·       Gruodžio 17 dieną, pirmadienį 18.30 val. Adventinis vakaras pasitinkant Šv. Kalėdas ( M. Petrausko muzikos mok. mokiniai).

·       Kalėdaičius galima įsigyti darbo dienomis raštinėje. O šeštadienį, sekmadienį vestibiulyje.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.11 (M)  Šv. Damazas I, popiežius.

12.12 (M) Gvadelupės Švč. Mergelė Marija.  

12.13 (M) Šv. Liucija, mergelė , kankinė.

12.14 (M) Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 

 


2018-11-29

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 21,25-28. 34-36.

 

   „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo.  Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos.  Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.  Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.

 Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai.  It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus.  Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Evangelistas Lukas ragina budėti, suvokdamas Dangaus Karalystės priartėjimą ne laiko, bet ontologine, būties prasme. Ir mums, kaip ir Luko bendruomenei, kyla klausimas, kas bus su mumis? Čia ir dabar, kas bus su mūsų gyvenimu, kai regimi mūsų pasaulio pabaigos simptomai?

Advento laikotarpis kviečia įsižiūrėti ir atpažinti šiuos ženklus. Jau dabar kiekvienas širdies atsigręžimas, atsivertimas, kuris pajungia mus Šventosios Dvasios veikimui ir vis labiau išlaisvina iš bet kokios priklausomybės, iš vergovės nuodėmei yra žmogaus Sūnaus apsireiškimas mumyse. Ir jau regime Jo garbę bei šlovę savo širdies debesyse. Taip prisidedame prie savo pačių ir pasaulio istorijos galutinio atbaigimo – tikėjimu Jėzaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Šis galutinio išsipildymo paveikslas jau dabar reiškiasi kiekvieno mūsų gyvenime per Šv. Mišių Auką. Budėti tuomet reiškia dalyvauti joje, būti to liudininkais.

Laikų pabaigoje pasigirs balsas: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, Man padarėte“ (Mt 25, 40). Tačiau ne tolimas Dievas, bet Žmogaus Sūnus bus mūsų gyvenimų teisėjas. Būtent todėl mes tikime ir laukiame, kad paskutinis Žodis bus ne pasmerkimo, bet atleidimo, malonės Žodis. Laisvės iš nuodėmės ir galutinio išsipildymo Žodis, Amžino Gyvenimo Žodis, tapsiantis visko nauja pradžia.

Prašykime Dievo malonės turėti tokį viltingą nusistatymą ir pastabų žvilgsnį, gebantį regėti paskutiniuosius laikus ir būti juose ne pasyviais stebėtojais, bet aktyviais bendradarbiais.                              Kun. Vitas Kaknevičius                                                

SKELBIMAI

 

·       Šiuo sekmadienių prasideda Advento liturginis laikas, kurio metu susilaikome nuo triukšmingu pasilinksminimų. Taip pat prasideda Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Grudžio 6 dieną, ketvirtadienį 15 val. kviečiame į senjorų susitikimą.

·       Gruodžio 4 dieną, antradienį 18 val. Šv Mišių metu meldžiame Šv. Antano užtarimo.

·       Gruodžio 5 dieną,trečiadienį 18 val. Šv Mišių metu meldžiamės už ligonius.

·       Gruodžio 7 dieną, penktadienį visos dienos adoracija. Vakarinių Šv. Mišių metu meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti. Surinkta 8300 eu , liko surinkti dar 34000 eu.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.03 (M)  Šv. Pranciškus Kseveras, kunigas.

12.04 (M) Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

12.06 (M) Šv. Mikalojus, vyskupas.

12.07 (M) Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

12.08 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS.

 


2018-11-23

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 18, 33-37

 

   Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?“  Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“  Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“  Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia“.  Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus atėjo liudyti, kad Dievas yra Meilė, kad Jis besąlygiškai ir gailestingai myli visus žmones ir nori jų išganymo. Jis atėjo ne tam, kad Jam tarnautų, bet atėjo Pats tarnauti ir Savo gyvybės atiduoti už daugelį. Jėzus atėjo kaip švelnus, nuolankus Karalius, Jis nori traukti mus paskui Save ir mokyti Savo pavyzdžiu, kaip tarnauti Dievui ir savo broliams, kaip atleisti savo priešams.

Žemėje mes esame Jo Kūno nariai, Jo Karalija, Jo liudytojai bei pagalbininkai, Jo antros eilės karaliai ir kunigai. Mūsų misija – liudyti Tiesą apie Dievo Meilę, tarnauti kitiems ir paaukoti save už juos, sekant Viešpaties Jėzaus pavyzdžiu. Taip darydami, mes galėsime visada bendradarbiauti Dievo Karalystei plečiantis žemėje iki Kristaus antrojo atėjimo. Tada bus visiškai apreikšta Dievo vaikų garbė. Tada „visa kūrinija bus išvaduota iš pikto vergijos“, ir viešpataudami su Kristumi bei visais šventaisiais mes didžiadvasiškai tarnausime Dievui Tėvui ir Jį šlovinsime per amžių amžius.                        Kun. Vitas Kaknevičius                                                

 

SKELBIMAI

 

 

·       Šį sekmadienį  KRISTAUS, VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiems, kurie viešai kalba žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui maldą.

·       Lapkričio 28 dieną, trečiadienį mūsų bažnyčioje 19 val. Alfa kurso paskaita „Jėzus mano gelbėtojas“.

·       Gruodžio 1 dieną - Pirmas mėnesio šeštadienis, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašant  Švč Mergelės  Marijos pagalbos..

·       Gruodžio 2 dieną -  I Advento sekmadienis. Bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai. Taip pat prasideda Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.30 (F)  ŠV. ANDRIEJUS, APAŠTALAS.

 


2018-11-16

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 13, 24-32

 

   Tomis dienomis, po ano suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos,  žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.  Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.

 Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara.  Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti, prie slenksčio.  Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.  Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

 Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

               Užuot rūpinęsi, kada tai įvyks, esame raginami kiekvieną dieną prisiminti Tėvo meilę, Jėzaus auką ant kryžiaus už mus ir prašyti Šventosios Dvasios pagalbos. Privalome atpažinti Jį kasdieniuose įvykiuose, ar jie būtų skausmingi, ar džiaugsmingi. Prisiminkime, kad Viešpats visada yra su mumis. Jeigu iš tikrųjų žinotume, kad ši diena yra paskutinė mano gyvenimo šioje žemėje, ką mes darytume? Verta apie tai pagalvoti. Vienas psichologas patarė savo pacientams dalyvauti savo laidotuvėse. Sako, tuo metu pradėsi galvoti apie savo praeitį ir pamatysi, ką būtum daręs kitaip, būtų buvę gera, kad būtum pakeitęs savo gyvenimo būdą ir elgesį. Tada priduria: „Nelauk savo laidotuvių, bet pradėk nuo šiandien.“

Yra viena pasaka. Liuciferis siuntė velniukus į žemę. Jis paklausė pirmojo: „Ką tu sakysi žmonėms?“ Velniukas atsakė: „Sakysiu, kad nėra Dievo.“ Jam pasakė, kad niekas tuo netikės. Antrasis velniukas sakė sakysiąs, kad nėra pragaro. Jam Liuciferis atrėžė, kad niekas tuo netikės. Tada paklausė trečią: „Ką tu sakysi?“ Jis atsakė, kad visiems sakysiąs: „Neskubėkit, dar ne galas, turit daug laiko, ieškokit visų malonumų, kuriuos siūlo pasaulis.“ Liuciferis jam pasakė: „Eik. Visi tuo patikės, tu laimėsi tūkstančius.“

Labai gražiai yra pasakiusi Motina Teresė: „Darykite ką nors gražaus Dievui. Darykite kasdien. Darykite jums galimu būdu. Bet darykite!“ Sugebėti būti pasirengusiems – tai didelis dalykas. Kristus paliko pažadą: „Vėl sugrįšiu.“ Jis ragino: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.“ „Būkite pasirengę“ – tai perspėjimas ir kvietimas mums visiems. (Bernardinai.lt)

                                               SKELBIMAI

·       Šį sekmadienį  Pasaulinė vargstančiųjų diena. POPIEŽIAUS ŽINIA VARGŠŲ DIENAI. MYLĖKIME NE ŽODŽIAIS, BET DARBAIS.

·       Lapkričio 19 dieną pirmadienį, 18.30 kun. Nerijaus Pipiro vakaras. Prisiminimai iš kelionės po Rusijos vienuolynus.

·       Lapkričio 22 dieną 12 val. mūsų bažnyčioje Šv. Mišios prašant Šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Šv. Mišias aukos vyskupas Eugenijus Bartulis. (bus galima įsigyti 2019 metų kalendorių).

·       Lapkričio 23 dieną 18.30 Senjorų grupės susitikimas.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.20 (M)  Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.

11.21 (M)  Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.

11.22 (M) Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.

11.23 (m) Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys.

11.24 (M)  Šv. Andriejus Dung-Lakas, kunigas, kankinys, ir jo draugai, kankiniai.

 

 


2018-11-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 12, 38-44

 

   Mokydamas Jėzus kalbėjo: „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse,  užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse.  Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“.

 Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai.  Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią.  Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

               ...Takoskyra tarp Rašto aiškintojų ir našlės pozicijos čia išryškėja būtent dovanojimo kultūros dėka. Kai jaučiuosi, kad man kažkas „priklauso“ – ar materialinė parama, ar tiesiog kitų vertinimas, pagyrimai, garbingi postai, tuomet esu kupina Rašto aiškintojų dvasios, o kai moku duoti, neskaičiuodama, kiekvieną kartą, kai tik galiu, pasikliaudama Dievu, vien tik į Jį nukreipus savo žvilgsnį, esu kaip ta našlė. Nesvarbu, ar dovanoju gerą, guodžiantį žodį, ar laiką, kuris vis labiau tampa neįkainojama vertybe, ar dalijuosi duonos kąsniu... Ir kiekvieną kartą patiriu, kad Dievas neaplenkiamas savo dosnumu, kad Jam viskas priklauso, ir kad nieko netrūksta tam, kuris dėl Dievo meilės moka dalintis. Ir kiekvieną dieną įvairiose situacijose turiu vis iš naujo apsispręsti...

Dovanojimo kultūra turi būti krikščionio „ženklas“ viską naudos matu matuojančiame pasaulyje. Ir tai reikalavimas kiekvienam – tiek dvasininkijai, tiek vienuolynams, tiek ir bet kuriam tikinčiajam, nepriklausomai nuo to, kiek gali dalintis. Padėk mums, Dieve, niekada nenukreipti savo pasitikinčio žvilgsnio nuo Tavęs. (Bernardinai.lt)

                                               SKELBIMAI

·       Šiandien prasideda Didieji Aušros Vartų atlaidai Vilniuje, pasibaigs lapkričio18 dieną.

·       Ateinantį sekmadienį, 18 dieną Vargšų dieną. POPIEŽIAUS ŽINIA VARGŠŲ DIENAI. MYLĖKIME NE ŽODŽIAIS, BET DARBAIS

·       Mūsų parapijos Caritas lapkričio 15 dieną 12 val. vargšus vaišins karšta sriuba ir šilta bendryste prie Saulėtekio parduotuvės centro.

·       Lapkričio 19 dieną pirmadienį, 18.30 kun. Nerijaus Pipiro vakaras, prisiminimai iš kelionės po Rusijos vienuolynus.

·       Lapkričio 23 dieną 18.30 Senjorų grupės susitikimas.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.12 (M)  Šv. Juozapas, vyskupas, Kankinys.

11.14 (m)  Šv. Gertrūda, mergelė.

11.15 (m) Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

11.16 (S) MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA

11.17 (M)  Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė.

 


2018-11-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 12, 28b-34

 

  Vienas iš Rašto aiškintojų, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“  Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats;  tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. 31 Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“.  Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei: Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo;  o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patįsvarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“.  Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

   Šios dienos Evangelijoje Rašto aiškintojui Jėzus pasako patį pagrindinį įsakymą: "Klausyk, Izraeli, Viešpats, mūsų Dievas yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: mylėk savo artimą, kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu".  Tai Šema, taip žydai tą įsakymą vadina.  Sinagogoje pamaldos prasideda ir baigiasi kartojant tą įsakymą. Ortodoksai žydai jį įsideda į odinę dėžutę ir pamaldų metu laiko jį prisirišę prie kaktos, arba prie rankos. Pritvirtina taip pat prie namų durų staktos.  Aš prisimenu, kai prieš daugelį metų , kartu su žmona vykom į Izraelį, Šveicarijoje reikėjo persėsti į Izraelio lėktuvą ir lėktuve  priešais sėdynę buvo padėtas gražiai išspausdintas lapelis, kuriame buvo tas pats įsakymas-Šema.
             Savo mokiniams Jėzus patikėjo daugelį dalykų: skelbti Evangeliją, gydyti ligonius, maitinti alkanus, tačiau turbūt sunkiausiai įvykdomas Jo įsakymas, "kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau".  Kad galėtume mylėti taip, kaip Jėzus mus myli, turime būti pripildyti Jo Dvasios. Pajutę, kad jau stinga tam  jėgų, šaukimės Šventosios Dvasios pagalbos, prašykime Jos stiprybės.  Mylėti taip, kaip Jėzus myli - tai didžiulė dovana.  Tai darydami artėsime prie Jėzaus ir išgirsime Jį sakant: "Tu netoli nuo Dievo karalystės".
Bernardinai.lt

                                               SKELBIMAI

 •  Vėlinių aštuondienį  (lapkričio 1–8 d.) aplankius kapines ir  pasimeldus už mirusiuosius gaunami visuotiniai atlaidai mirusiems.
 • Ateinantį penktadienį lapkričio 9 dieną mūsų bažnyčioje vyks visą dieną Švenčiausiojo sakramento adoracija.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.09 (F)  Laterano Bazilikos Pašventinimas.

11.10 (M)  Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.

 


2018-10-26

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 46-52

 

 Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio.  Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“  Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“  Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia“.  Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus.  Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“  Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Morkaus Evangelijos pasakojimas prasideda keistai: „Taip jie ateina į Jerichą“ (Mk 10, 46). Kitas sakinys: „Iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho...“ (Mk 10, 46). Šis sakinys neparodo Jėzaus tarnystės šiame mieste. Iš kito sakinio atrodo, jog Jėzus buvo įžengęs į Jerichą vien tam, kad po to iš jo išeitų.

Vienas būdingų šios Morkaus temos ženklų – dažnai vaizduojama staigumo ir netikėtumo aplinka. Pavyzdžiui, pasakojime apie Simono uošvės pagydymą sakoma, jog Jėzus „iškart“ nuėjo į Simono ir Andriejaus namus, o mokiniai „tuojau“ pasakė jam apie Simono uošvės ligą (žr. Mk 1, 29-31). Čia Morkus perteikia skubos atmosferą: Dangaus Karalystė čia pat! Atsižvelgdami į tokį pasakojimų ritmą galime suprasti, jog evangelisto visiškai netrikdė tai, jog Jėzus tik įžengia į Jerichą ir išeina iš jo. Tačiau Morkui vis dėlto svarbu paminėti Jerichą. Tai dar vienas Dangaus Karalystės galybės įrodymas. (8).

Pats pasakojimas taip pat dvelkia skubėjimu. Aklasis primygtinai šaukia Jėzų. Nebodamas minios jis „dar garsiau šaukė“ (Mk 10, 48), pašauktas Jėzaus jis, „nusimetęs apsiaustą, pašoko“ (Mk 10, 50). Galiausiai po Jėzaus žodžių Bartimiejus „tuoj pat“ (Mk 10, 52) praregi. (8).

Pirmiausia tai tikėjimas, jog tasai, į kurį kreipiamasi, yra pakankamai galingas įvykdyti prašymą. Elgeta kreipiasi į Jėzų kaip į Dovydo Sūnų. Tai aiškus tikėjimo visagaliu Mesiju išpažinimas. Karališkoji galybė pasirodo kaip gailestis prašančiajam. Tam būtinas pasitikėjimas: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ (Mk 10, 48). (8).

Jis nepaiso bandančių jį sulaikyti ir tik garsiau šaukia: pasigailėk manęs! Elgetos atkaklumas apvainikuojamas sėkme. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad minioje Bartimiejus turėjo ir jį drąsinusių užtarėjų: „Drąsos! Kelkis, Jis tave šaukia“. Šis maldos pavyzdys ir mus drąsina šauktis Marijos, angelų ir šventųjų – Dievo bičiulių užtarimo. (8)...

Bartimiejaus atkaklumas mus moko ieškoti, belsti, prašyti ir nepasiduoti - ir tuomet, kai esame bėdų, sunkumų tamsumoje, kaip kad Jericho neregys. Kai pasaulis ir aplinka nori mus nutildyti, turime nepaliaujamai melsti: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Nes Dievas visada tiesia pagalbos ranką mums ir visada yra šalia.

Vitas Kaknevičius

                                               SKELBIMAI

 

 • Šį sekmadienį švenčiame mūsų   parapijos 20 metų jubiliejų. 12.00-tos val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kun. Jonas Stankevičius. Pasibaigus Šv. Mišioms koncertuos Liveta ir Pertas Kazlauskai. Po koncerto agapė.
 • Lapkričio 1 dieną Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00  val. (po 18.00 val. Šv. Mišių tradicinė Vėlinių procesija).
 • Lapkričio 2 dieną Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 9.00; 10.30; 18.00  val.
 • Lapkričio 3 dieną šeštadienį 16 val. kun. Vito Kaknevičiaus poezijos popietė.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.01 (S)  VISI ŠVENTIEJI.

11.02 (S)  MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA.

 


2018-10-05

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 2-16

 

 Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.  Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“  Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.  Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą.  O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį.  Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos,  ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas.  Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!“  Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką.  Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu.  Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.

 Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.  Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.  Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“. 

 Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jie – jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mk 10, 8), – sako Jėzus apie vyrą ir moterį kuriuos Dievas sukūrė pagal Savo paveikslą ir panašumą. Būtent to­dėl, kad jie yra vyras ir moteris, gyvena turėdami ryšį vienas su kitu vienas kitam save dovanoja ir priima, viena meilė juos sujungia į vieną gyvenimą. Šia prasme santuoka vaizduoja Trejybę – tobulą bendruo­menę, nugalinčią bet kokį vienišumą. Santuoka yra paslaptis, kurią visapusiškai išreiškia tik absoliuti Dievo meilė, per kurią žmogus iš esmės realizuoja save.

Be to, vyro ir moters santykis vaizduoja Dievo ir žmogaus santykį. Dievas yra sužadėtinis žmogaus, savo sužadėtinės, kurią myli amžina meile (Jer 31, 3). Visa Biblija yra ne kas kita, kaip pasakojimas apie neįti­kėtiną Jo meilę, kurios didžiausias išbandymas – Jo mirtis ant Kryžiaus dėl mūsų, Jį atmetusių. Tačiau Jėzus mus išvaduoja iš širdies užkietėjimo. Jame matome ir priimame Dievo meilę mums. Jis duoda mums galimybę gyventi tuo, kas „buvo nuo pradžios“ (1 Jn 1, 1). Meilė arba randa sau lygius, arba tokius padaro.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus mus moko, kaip turėti savyje „druskos“, t. y. jo išminties, kiek tai liečia skirtingumo ir vieningumo santykį tarp vyro ir moters.

Tik Jėzaus mokinys savyje atranda tikrąją žmogaus garbę: būti Dievo partneriu ir mylėti Jį visa širdimi. Jis išgyvena santuoką kaip šios didžios paslapties paveikslą. Skyrybos jam reiškia sudužimą, uosto nepasiekusią meilęVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 

 • Spalio 14 dieną po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame senjorus į konferencijų salę pabendrauti. (norime steigti senjorų klubą).
 • Spalio mėnesį kviečiame visus kalbėti Rožinį.  Mūsų Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.30 val. darbo dienomis.
 • Nuo spalio mėnesio mūsų Bažnyčioje prasidėjo vaikų rengimas Pirmai Komunijai.  Detali informacija skelbimų lentoje.
 • Nuo spalio mėnesio antradieniais 17.30 val. renkasi norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Renkamos aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09(m)  Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai kankiniai .

10.11(m) Šv. Jonas XXII, popiežius.

 


2018-10-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 17-30

 Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

 Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas.  Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“.  Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“. 21 Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“.  Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.

Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ 24 Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“.  Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“  Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“.

Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“.  Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus  ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Evangelija primena, kad nė vienas pats negalime išsigelbėti. Iš tiesų visi esame tur­tingi, nepasižymintys vaiko neturtingumu, būtinu priimti Karalystę.   Šio nepajėgumo pripažinimas jau yra išganymo pradžia. Konsta­tuoti savo pražūtį iš tikrųjų reiškia patekti į kraštutinį neturtą, kuris būtinas norint priimti tiesą, kad tik Dievas išgelbėja.

Visa yra sukurta mums, kad naudotumės tiek, kiek mums tarnauja, padeda mylėti Dievą ir brolius. Mylime Dievą, pripažindami Jo dova­nas ir Jį šlovindami; mylime brolius dovanodami ir dalydamiesi su jais.

Tačiau nuodėmė mumyse pažadino turėjimo geismą. Daiktai už­ėmė Dievo vietą. Mirties baimė mus skatina juose, o ne Dieve, ieškoti gyvybės užtikrinimo. Jie iš tiesų patenkina mūsų poreikius, tačiau ne tą poreikį, kuriuo esame patys. Mums Jėzus yra Viešpats, kurį turime mylėti visa širdimi (Mk 12, 30)...Vitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 

 • Spalio 28 dieną, sekmadienį švęsime mūsų   parapijos 20 metų jubiliejų. Pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val., jas aukos: arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kun. Jonas Stankevičius.
 • Spalio mėnesį kviečiame visus kalbėti Rožinį.  Mūsų Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.30 val. darbo dienomis.
 • Nuo spalio mėnesio mūsų Bažnyčioje prasidėjo vaikų rengimas Pirmai Komunijai.  Detali informacija skelbimų lentoje.
 • Nuo spalio mėnesio antradieniais 17.30 val. renkasi norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą.
 • Spalio  17 dieną, trečiadienį 19.00 val. Suaugusiųjų sielovados „Alfa“ kurso pirmasis susitikimas.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Renkamos aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.15(M)  Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė ir Bažnyčios mokytoja.

10.16(m) Šv. Jadvyga, vienuolė.

10.17(M) Šv. Ignotas Antiochietis , vyskupas, kankinys.

10.18(F) Šv. Lukas, Evangelistas.

10.19(m) Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, kankiniai.

 


2018-09-27

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 8, 27-35

   Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.  Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti.  Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio“.

 „Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą.  Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, – nusikirsk ją! Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį“.  Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Girdint apaštalų nusiskundimą, niekaip neįmanoma suprasti, kuo jiems taip nepatiko žmogus, kuris Jėzaus vardu išvarinėjo demonus. Gal jis buvo viešas nusidėjėlis? Gal jis pats sau prisiskyrė visus nuopelnus? Gal elgėsi ne pagal Mokytojo nurodymus? Iš tiesų nebuvo nieko panašaus: minimas egzorcistas veikė Jėzaus Vardu, ir tik Jam skyrė visus nuopelnus. Evangelistas, nevyniodamas žodžių į vatą, mums pateikia dvylikos apaštalų pretenzijas: „Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“ (Mk 9, 38)…

Griaustinio sūnui“ Jonui nepatiko toks elgesys. Jis nori „įvesti tvarką“. Toks perdėtas uolumas gali kilti iš pavydo, kuris tyko užklupti ir labai pamaldžius žmones, kai susvyruoja artimo meilė, žmonės pradeda vieni kitiems pavydėti, ne tik pinigų, sėkmės, sveikatos, grožio ar pažinčių, bet ir Dievo palankumo. Kai tik žmogus pradeda save pernelyg gerai vertinti, nusprendžia, kad Dievui tarnauja geriausiai, jam atrodo, kad jis geriau už visus garbina Dievą, tuomet pavydui atsiveria tiesus kelias į širdį, kurioje nelieka vietos artimui.

Ne vienas matėme televizijos laidą ,,Grožio fabrikas“, o dabar ir ,,Didieji pokyčiai“, kur žmonėms atliekamos plastinės chirurgijos operacijos, ištaisant kūno ar veido defektus, po kurių pacientai grįžta į savo šeimas, į darbo kolektyvus lyg naujai atgimę, linksmi, pasikeitusiais veido bruožais, atjaunėję... Aišku, tie pasikeitimai tik išoriniai.

Bet patikėkit – dar nuostabiau pamatyti buvusio nusikaltėlio, vagies ar narkomano pakeistus charakterio bruožus – nuolankumą, paslaugumą, meilę ir gailestingumą vietoj buvusių bjaurių būdo bruožų – išdidumo, žiaurumo, egoizmo, nekalbant jau apie fizinius nusikaltimus…

Šiandien Šv. Mišiose atneškime savo širdis Viešpačiui, prašykime Jį išlaisvinti mus iš puikybės bei priešiškumo savo broliams ir seserims Kristuje. Prašykime Jėzaus pripildyti mus pagarbos Bažnyčiai, kurią sudaro tokie įvairūs, skirtingomis Dvasios dovanomis apdovanoti žmonės. Jėzus niekuomet neriboja Savo dosnumo. Vieniems Jis duoda užtarimo, kitiems tarnavimo ligoniams bei vargšams dovaną. Vieni tyrinėja Šventąjį Raštą, kiti turi išgydymo ar dvasių skyrimo dovaną. Tačiau visus šiuos skirtumus vienija viena tiesa: esame vienas Kūnas, kilęs iš Jėzaus meilės bei Jo gailestingumo. Visi kartu galime šlovinti Viešpatį...Vitas Kaknevičius

                                            SKELBIMAI

 

 • Bažnyčios priminimas visiems tikintiesiems kas dieną spalio mėnesį kalbėti Rožinį.
 • Nuo spalio 1 dieną  Bažnyčioje pradedamas rengimas Pirmai Komunijai ir Sutaikinimo sakramentams mažuosius (nuo 9 metų, pamokėlės vyksta: I –VI 14.00 ir 15.00 val. pasirinkti vieną pamokėlę per savaitę).
 • Spalio mėnesio 2 dieną tėvelių susirinkimas dėl Sutvirtinimo sakramento paauglių (nuo 16 metų) pamokėlių.
 • Spalio 6 dieną Atsivertimo diena. Organizuoja Šventosios Šeimos bendruomenė.
 • Pirmas mėnesio antradienis - meldžiamės šv. Antano užtarimo, Pirmas mėnesio trečiadienis - Ligonių diena. vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant sveikatos.

 Pirmas mėnesio penktadienis - 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, o vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

 Pirmas mėnesio šeštadienis - meldžiamės Švč. Mergelės Marijos globos.

 • Renkamos aukos Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

2018-09-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 7, 31-37

 

 Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį,  pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efatá!“, tai yra: „Atsiverk!“  Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.  Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.  Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Senojo Testamento knygose aprašoma išganymo istorija – lėtas ir kruopštus rengimasis Kristaus atėjimui į pasaulį. Bažnyčia, skaitydama Senąjį Testamentą, apšviesta Šventosios Dvasios nuo pat pradžių daugelyje Rašto vietų įžvelgia užuominas apie Atpirkėjo Motiną.

Marija buvo viena iš Jahvės kukliųjų ir mažutėlių, viena iš Tų, Kurie pasitikėdami vylėsi Dievu ir priėmė Jo išganymą. Dievo pažadas išsipildė per Ją ir Joje, ištikimoje Ziono Dukroje. Melskimės, kad Gailestingumo Tėvas duotų aiškumo ir stiprybės, kad vis labiau persiimtume mūsų išganymo per Kristų Jėzų slėpiniu. Marijos Gimimo šventė teužlieja mus džiaugsmu ir teapdovanoja tvaria ramybe. ...

Dangaus Dievas gali apšviesti jūsų gyvenimo tamsą. Jo Meilės Šviesa perskrodžia mūsų tamsiausios nevilties akimirkas. Jo Šviesa išveda mus iš tamsos. Kai esame prislėgti liūdesio ar palaužti širdgėlos, Dievas mus pakelia. Jis būna šalia, kai mes suklumpame. Mes galime suklupti dėl savo pačių klaidų ar kieno nors kito sprendimo. Nesantarvė šeimoje, despotiškas viršininkas ar draugų išdavystė – visa tai gali mus sugniuždyti. Liga ar skolos mus gali prislėgti, tačiau Dievo Žodis visada teisingas. Pranašas Michėjas šaukia: „Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES galia, VIEŠPATIES, Savo Dievo, galingu Vardu“ (Mch 5, 3). Tačiau „Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano prieše! Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu“ (Mch 7, 8). Jo jėgoje jūs galite pakilti ir džiaugtis jau šiandienVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 • Šiandieną pradedame rinkti aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
 • Atlaidai Šiluvoje rugsėjo 7-15 dienomis.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·       Rugsėjo mėnesio 25 ir 27 dienomis 18.30 val. tėvelių susirinkimas dėl Pirmosios Komunijos pamokėlių. (Pasirinktinai vieną dieną)

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.12(m)  Švč. Mergelės Marijos Vardas.

09.13(M) Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

09.14 (F) Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas.

09.15 (M) Šv. Mergelė Marija Sopulingoji.

 

 


2018-08-31

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 7, 1- 8. 14-15. 21-23

 

 Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas.  Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. –  Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?“  Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų.

Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių“.

Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“.  

 Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šį sekmadienį evangelistas Morkus perteikia šiuos Jėzaus žodžius, pasakytus svarstymo, kas švaru ir kas nešvaru, kontekste. Iš fariziejų reakcijos dar aiškiau nei iš tiesioginio klausimo dėl valgio matyti nuolatinė žmogaus pagunda blogio ištakas perkelti išorinei priežasčiai. Tokia mąstysena – įspėja Jėzus – naivi ir trumparegiška. Neteisingumo, blogio vaisiaus, šaknys nebūtinai vien išoriškos; jos glūdi žmogaus širdyje, kur aptinkamos slėpiningos bendradarbiavimo su blogiu sėklos.

Adomas ir Ieva, suvilioti šėtono melo, nuskynė slėpiningą vaisių ir taip sulaužė Dievo Įsakymą, pasitikėjimo Meile logiką pakeisdami įtarumo bei konkuravimo logika, gavimo ir pasitikinčio laukimo iš Kito logiką paversdami nekantraus griebimo ir tenkinimosi vien savo jėgomis logika (Pr 3, 1-6), todėl jie patyrė nerimą ir netikrumąVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 • Rugsėjo 3 dieną, pirmadienį Naujų  Mokslų metų pradžia. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės už mokytojus ir moksleivius.
 • Rugsėjo 5 dieną - pirmasis mėn. trečiadienis, Ligonių diena. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant sveikatos.
 • Rugsėjo 7 dieną - pirmasis mėn. penktadienis. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, o vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Nuo rugsėjo 9 dienos pradedame rinkti aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti, mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
 • Atlaidai Šiluvoje rugsėjo 7-15 dienomis.
 • Atlaidai Trakuose rugsėjo 1-8 dienomis.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.03 (M) Šv.  Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.

09.08 (M)  Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinės).

 

 


2018-08-23

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 60- 69

 

  Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“  Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?!

Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda.

Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.

Bet kai kurie iš jūsų netiki“.

Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. 65 Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota Tėvo“.

 Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo.

Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.  Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus nesitraukė ir nepasidavė, bet šiame konflikte įžvelgė naujus nesusipratimus, kurie ateityje taps dar didesne neapykanta ir prievarta. Viešpats priima šį iššūkį: Jis eis iki galo, atiduos kiekvieną Savo Kūno skaidulą, kiekvieną Savo Kraujo lašą, kad tik būtų įvykdytas Dievo planas. Tai sukrečianti ir liūdinanti perspektyva, pradžia nesusipratimų, kurie galiausiai atves Jėzų ant Golgotos viršūnės...

Mokytojas yra visiškai laisvas. Jėzui labiau, nei bet kokie pagyrimai rūpi Jo skelbiama Tiesa apie Dievo Karalystę. Jis taip pat žino, kad kiekvienas mokinys turi augti savo dvasia, trokšta, kad mes, Jo mokiniai, jaustumės esą atsakingi už save, būtume laisvi ir savarankiški, todėl klausia: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ (Jn 6, 67).

Viešpatie, pas ką mes eisime?!“ Juk niekur kitur nerasime tiek giedros, tiek tiesos, gėrio ir šviesos, tiek tylos, kurioje prie žmogaus priartėja Dievas. Kur kitur galime tikėtis tikros pagalbos ir vilties ateityje kvėpuoti Dievo malone? Tu, Viešpatie, mus pakvietei, todėl mes daugiau neturime kur eiti. Galime tik pasilikti su Tavimi… Vitas Kaknevičius 

                                                         

SKELBIMAI

 

 • Rugsėjo 1 dieną - pirmasis mėn. šeštadienis, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant Švč. Mergelės Marijos pagalbos.
 • Rugsėjo 3 dieną, pirmadienį Naujų  Mokslų metų pradžia. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės už mokytojus ir moksleivius.
 • Atlaidai Trakuose rugsėjo 1-8 dienomis.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.27 (M) Šv.  Monika, Šv. Augustino motina.

08.28 (M)  Šv. Augustinas vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

08.29 (M)  Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.

 


2018-08-10

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 41- 51

 

   Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“.  Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: Aš esu nužengęs iš dangaus'?“  Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję!

 Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia;

ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną.  Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane.  Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra,

tas jį regėjo.  Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Evangelija prabyla į mus Jėzaus liudijimu apie save, jog Jis yra gyvoji duona.

Pirmomis eilutėmis Viešpats, kalbėdamas: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“, sukelia savo klausytojų nepasitenkinimą. Nes tai tarsi susitapatinimas su mana, nuoroda į Išėjimo įvykį, kada Izraelio tauta dykumoje buvo maitinama mana – duona iš dangaus.

Tačiau Jėzus, nepaisydamas nepasitenkinimo, savo klausytojus veda dar toliau: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. Tai nuoroda į būsimą Eucharistiją. Viešpats Jėzus taip kalbėdamas apie save rodo, jog išsipildo Dievo meilės pažadas žmogui. Nes kiekvienam Jį priimančiam jis dovanoja Save. Kiekvieną kartą dalyvaudami šventose Mišiose mes maitinamės „Duona, nužengusia iš dangaus“, kuri laiduoja amžiną gyvenimą... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

 • Rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai Gerojo Ganytojo bažnyčioje  Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00, 9.00,  10.30, 12.00 valandomis.
 • Taip pat rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai Pažaislyje 15.00 valandą Šv. Mišias aukos arkivyskupas Linginas Virbalas SJ. Po Šv. Mišių koncertuos: Kauno Valstybinis Choras meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.
 • Didieji Atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 14-20 dienomis) ir Pivašiūnuose (rugpjūčio 14-22 dienomis).
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.13 (f) Šv. Poncijonas, popiežius ir Šv. Ipolitas, kunigas, kankinys.

08.14 (M) Šv.  Maksimiljonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

08.15 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ).

08.16 (f) Šv. Steponas Vengras, karalius .

 


2018-08-03

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 24- 35

 

  Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus.  Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?“ 

 O Jėzus prabilo į juos:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas – Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs“.

 Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“  Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“.  Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi?  Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus“. 

 Tada Jėzus tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus,

bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos.  Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“.

 Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“  Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane,

niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

              Šios dienos skaitiniai kalba apie duoną. Ne tik fizinę duoną, reikalingą alkiui numalšinti, bet ir dvasinę duoną. Žmogaus dvasios niekuomet nepasotins šio pasaulio gėrybės. Žmogus trokšta daugiau, nors ne visuomet aiškiai suvokia, kas yra tasai „daugiau“. Todėl Bažnyčia siekia skelbti Dievo Žodį, kuris perkeičia mintis ir širdis ir ragina visus gilintis į Dievo Žodį. Dievo Žodžio badas – blogiausia, kas gali atsitikti pasaulyje. Jau Senajame Testamente pranašas Amosas kalbėjo: „Ateina dienos, – sako Viešpats,– kai aš siųsiu badą šaliai, ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet Viešpaties Žodžio“ (Am 8, 11)... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia , o pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, teirautis parapijose.

·       Rugpjūčio 15 dieną Žolinės atlaidai Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje: Šv. Mišios bažnyčioje vyks: 8.00 ; 9.00 ; 10.30 ; 12.00 val.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.06 (F) KRISTAUS ATSIMAINYMAS.

08.07 (m) Šv.  Sikstas II, popiežius, kankinys.

08.08 (M) Šv. Dominykas,  kunigas  .

08.09 (F) ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA, MERGELĖ , KANKINĖ , EUROPOS GLOBĖJA .

08.10 (F) Šv. Laurynas, diakonas,  kankinys.

08.11 (M) Šv. Klara. Mergelė.

 

 


2018-07-26

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 1- 15

 

 Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero.  Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams.  Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais.  Artėjo žydų šventė Velykos.  Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?“  Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs.  Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį“.  Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė:  „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!“  Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!“ Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų.  Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems; taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo.  Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų“.  Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų.  Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį“.  O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

              Jėzus ima ir naudojasi tuo, kas yra mūsų, naudojasi tuo, ką mes turime. Jis ima net ir tai, ko mumyse kartais būna per mažai. Juk Jis turi galią visa tai perkeisti ir padauginti. Vien mūsų asmeninio veikimo pasekmės nėra tokios vaisingos, kokios jos tampa padedant Jėzui.

Iš šios dienos Gerosios Naujienos sužinome, jog tam, kad apsireikštų Dievo galia ir šlovė, pakanka dviejų žuvų ir penkių kepalėlių duonos, skirtų pamaitinti keliems tūkstančiams žmonių. Na, jei Dievas sugeba patenkinti tokius poreikius, tai Juo tikintis žmogus gali būti ramus ir dėl gerokai kitokių poreikių... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 • Liepos 29 d. sekmadienį, piligrimų centras kviečia keliauti  į Didžiuosius Kryžių kalno atlaidus.
 • Rugpjūčio 2 d. Porcinkulės atlaidai. Šią dieną visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus. Tam reikia dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Komuniją. Būti be nuodėmės arba atlikti išpažintį. Sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės. Aplankyti katedrą ar parapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. 
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.30 (m) Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, bažnyčios mokytojas.

07.25 (M) Šv.  Ignacas Lojola, kunigas .

08.01 (M) Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas.

08.02 (m) Šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas .

08.04 (M) Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas.

 


2018-07-20

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 6, 30- –34

 

 Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę.  O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą.  Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.

 Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šiandienos Evangelija pasakoja, kad po sunkios tarnystės apaštalams reikia poilsio ir kaip poilsį jie su Jėzumi tikisi rasią negyvenamoje nuošalioje vietoje. Kas yra su Juo, tas išties ras atgaivą, nes Jėzus yra tikras ganytojas. Kiekvienas, kas patikės Jam savo skausmą ar nerimą, sulauks paguodos. Tai paslaptis, kurią atskleidus visa kita gyvenime tampa antraeiliu dalyku. Taip pat jei poilsio pertraukėlė trumpa, nes minia visad laukia, būkim tikri, kad jokie trukdymai neatims Kristaus meilės ir joks nuovargis negali sutrikdyti mūsų vidinės ramybės, jei nuolat esame vienybėje su Jėzumi... Bernardinai.lt

SKELBIMAI

 

 • Šiandien - liepos 22 dieną 12 val. Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Liepos 29 d. sekmadienį, piligrimų centras kviečia keliauti  į Didžiuosius Kryžių kalno atlaidus
  Registracija 868615225
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.23 (F) ŠV. BRIGITA, VIENUOLĖ, EUROPOS GLOBĖJA.

07.25 (F) ŠV.  JOKŪBAS, APAŠTALAS .

07.26 (M) Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 


2018-06-22

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 1, 57 – 66.80

 

   Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus.  Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie] susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“.  Kiti jai sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo“.  Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.  Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą.  Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.  Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Tik keletą kartų per metus minima kurios nors asmenybės gimimo žemei diena. Tai simbolizuoja didį šio žmogaus išdkirtinumą. Šiandien ir mes turėtume klausti: Jonas Krikštytojas, kuo jis yra išskirtinis ir ką jo gimimo žemei dieną švęsdama, Bažnyčia nori pasakyti man? Be abejo, Joną mes įsivaizduojame daugiau kaip Advento žmogų, vilkėjusį kupranugario vilnų apdaru. Tačiau dykumos jam reikėjo, kad nutiestų Viešpačiui kelią, kad savo tautą išvestų į dykumą atgailai ir širdžių perkeitimui. Šioje vietoje reiktų pasakyti, kad ir šiandien Jonas Krikštytojas turi ką veikti. Juk ir Tau, ir man reikia dykumos, kad mumyse augtų Dievas. Taigi, šiandieną būkime prie Elzbietos namų durų ne vien tik žvalgydamiesi ir norėdami kažkaip įsiteikti  tradicijoms, bet tiesiog visus įvykius dėdamiesi į savo širdis, klausdami, kaip ta minia: „Kas bus iš to vaiko?“, jau šiandien jo klausydami ir ryždamiesi atverti širdis didingiems Dievo darbams.

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien mūsų bažnyčioje Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Dalyvaus svečias kunigas ir „Marijos radijo“ savanoriai, kurie rinks aukas naujo studijos pastato statybai. Po Sumos vyks eucharistinė procesija.
 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Bažnyčios patalpose vyksta Vilniaus Dailės akademijos mokinių darbų paroda.
 • Šiandien Kauno arkikatedroje 15  val. bus švenčiama Kauno arkivyskupijos diena ir teikiami diakono šventimai.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.27 (m) šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bsžnyčios mokytojas

06.28 (M) šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys.

06.29 (S) ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI.

06.30 (m) Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 

 


2018-06-15

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 4, 26 - 34

 

  Ir vėl jis kalbėjo: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą.  Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.  Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje.  Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“. Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje,  bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. 34 Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

 

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Nuo kada prasideda Dievo Karalystė, ar ji priklauso nuo žmogaus, kur jos geografinės ribos? Klausimai, kurie kirba žmogaus mintyje. Jėzus, atsakydamas į šiuos klausimus, naudoja paprastus, visiems suprantamus palyginimus Karalystės sėklą Kūrėjas nuolat sėja nepriklausomai nuo aplinkybių, gamtinių sąlygų. Ji dygsta taip pat visiškai nepriklausydama nuo žmogaus valios. Jai užtenka net pačios mažiausios vietos, nes ji – tiesiog tokia, į kurią niekas nekreipia dėmesio. Tarsi garstyčios grūdelis. Kuris išaugęs  dovanoja pavėsį, kuriame žmogus gali ir turi susisukti savo gyvenimą. Tad tegus Dangaus Karalystė išlieka ta paprasta paslaptimi: nežinoję nei jos pradžios, nei ribų, neįtakoję jos plėtros, tiesiog po plačiais jos lapais susisukime lizdus. Gyvenimo. Kasdienybės…

 

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Ateinantį penktadienį melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. Rožinį ir Šv. Mišias transliuoti numato Marijos radijas.
 • Ateinantį sekmadienį mūsų bažnyčioje Jono Krikštytojo atlaidai. Dalyvaus svečias kunigas, viešės „Marijos radijo“ savanoriai, kurie rinks aukas naujo studijos pastato statybai. Po Sumos vyks eucharistinė procesija. Taip pat tą dieną Kauno arkikatedorje 15  val vyks arkivyskupijos globėjo Jono Krikštytojo pagerbimo iškilmė.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.19 (m) šv. Romualdas, abatas

06.21 (M) šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis.

06.22 (m) šv. Paulinas Nolietis, vyskupas.

06.22 (m) šv. Jonas Fišeris, vyskupas,  ir \tomas moras, kankiniai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 


2018-06-10

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 3, 20 - 35

 

 Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs.  Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“.  O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko.  Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka.  Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas.  Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus“.„Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“.  Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią“. Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti.  Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs“.  O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai!  Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus neturi kada nė pavalgyti. Jam be galo brangūs žmonės, kurie spiečiasi prie jo, vedini įvairių problemų ir reikalų. Be abejo, čia yra ir tokių, kurie ateina lyg Dievo paegzaminuoti, klausdami, kas Jis toks? Jėzuje jie mato vien tik žmogų. Todėl natūraliai jiems ir kyla klausimas, kaip žmogus gali dvasioms įsakinėti? Atsakydamas jiems, Jėzus nurodo, kad Jis nėra tik žmogus. Mums taip pat kartais yra įprasta matyti Jėzuje tik žmogų. Tačiau apmąstydami šio sekmadienio evangeliją, įsidėmėkime: Jėzus yra galingesnis už visas tas jėgas, kurios žmogų supančioja. Jis – Dievas. Na, o mes, persiėmę Jo žodžiu, pagrįstai galime didžiuotis, esantys Jo šeimos nariais…

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • 2018.06.12 antradienį po vakarinių Šv. Mišių konferencijų salėje žiūrėsime filmą apie popiežių Pranciškų.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • 2018.06.14 ketvirtadienį – Gedulo ir Vilties diena. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę ir žuvusius dėl jos laisvės.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.11 (M) šv. Barnabas, apaštalas.

06.13 (M) šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

06. 14 (M) Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 

 


2018-06-01

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 14 12 – 16. 22 -26

 

 Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“ Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos  ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: 'Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?' Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums“.  Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“  Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos.  O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“.  Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus sėdasi su mokiniais už stalo. Rodos, taip viskas paprasta. Ir kartu – taip slėpininga. Dievo rankos dalija Duoną, duoda Taurę. Atrodo, viskas kasdieniška. Tačiau žmogaus rankos ne tik tą patį Vakarą, bet ir kasdien, yra kviečiamos imti Dievą kaip Duoną, numalšinti troškulį iš Jo Kraujo tautės. Štai, koks didis slėpinys glūdi paprastume. Slėpinys, į kurį šiandien mes esame kviečiami ir su kuriuo neturime apsiprasti, kaip su kokia nors rutina. Tiesiog eime į aukštutinį kambarį su baldais!..

 

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien – Šv. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po Sumos bažnyčios šventoriuje vyks Devintinių procesija. Devintinių procesija  organizuojama ir Kauno santakoje. Kauno arkikatedroje iškilmė prasidės 12 val. Šv. Mišiomis, vėliau procesija eis Kauno Santaka. Iškilmei vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas.
 • Šiandien rinkliava skiriama Popiežiaus Pranciškaus vizito išlaidoms padengti. Dėkojame už Jūsų dosnumą!
 • Šiandien Tėvo diena. Laiminame pamaldose dalyvaujančius, meldžiamės už mirusiuosius.
 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • Ateinantį trečiadienį melsimės už mūsų ligonius.
 • Ateinantis penktadienis – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Prieš vakaro Šv. Mišias vyks Švč. Sakramento adoracija, giedosime Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
 • Ateinantį šeštadienį minėsime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Vakaro šv. Mišių metu melsimės į Švč. M. Mariją.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.05 (M) šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

06.08 ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

06.09 Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 


2018-05-25

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 28, 16 – 20

 

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus.  Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,  mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Labai simboliška evangelijos pagal Matą pabaiga. Mokiniai grįžta į Galilėją. Grįžta kad ir vėl pamatytų Jėzų. Tose pačiose apylinkėse, iš kurių jie buvo pakviesti sekti Jį. Šįkart Jėzus kitoks. Klabėdamas mokiniams, Jis jiems patiki didelę misiją. Šiandieną ši mokinių misija tęsiasi. Mūsų uždavinys yra skelbti ne vien tik tautoms bet ir tolimiausiems širdies pakraščiams visa apimančią Dievo meilė ir visagalybę. Patys panėrę į Jėzų, neškime Jį, kad ne tik kiekvienas geografinis taškas, bet ir kiekviena ląstelė Jį pažintų.

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien – Švenčiausiosios Trejybės iškilmė.
 • Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks 17.30, sekmadieniais – po Sumos.
 • Ateinantis sekmadienis – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po Sumos vyks Devintinių procesija. Taip pat ateinantį sekmadienį minėsime ir Tėvo dieną. Melsimės už gyvus ir mirusius Tėvus, pamaldose dalyvaujančius – laiminsime ir sveikinsime. 7.30 bus giedamas Rožinis už mirusius Tėvus.
 • Visoje Lietuvoje ateinančio sekmadienio rinkliava skiriama Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Rytoj po vakarinių Šv. Mišių vyks Kipro Petrausko muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas parapijos jubiliejui. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks po vakarinių Šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.
 • Ateinantį penktadienį melsimės į Švč. Jėzaus Širdį, o šeštadienį – į Švč. M. Mariją.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.31 (F)  ŠVČ.. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMAS

06.01 (M) šv. Justinas, kankinys

06.02 (m) šv. Marcelinas ir šv. Petras, kankiniai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 


2018-05-18

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 20, 19 - 23

 

               Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
               Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
             O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šiandien džiaugsmas, šiandien šventė, šiandien „Aleliuja“, šiandien charizmatikų giesmės ir maldos. Šiandien visos Bažnyčios šventė. Sekminės – priimti Dvasią, dovanoti Dvasią, gyventi Šventąja Dvasia. Tokia šventės prasmė, toks yra šios šventės liudijimas.

Visa tai tiesa, tačiau šios dienos Sekminės palydimos evangelijos pagal Joną, pirmiausia, tylios Sekminės. Tylios ir ramios. Tokios meilingos – Jėzus taria „Ramybė jums“. Sekminės prasideda nuo ramybės, nuo tylos. Nauja kūryba, nauja pradžia prasideda iš pačios giliausios ramybės, bet ne iš abejingumo. Ne iš kurtumo kito skausmui, ne iš šalto žvilgsnio į pasaulį. Ne. Iš meilės. Jėzaus žodžiai „imkite Šventąją Dvasią“ gimsta iš ramybės ir tylos, bet prieš tai buvo žvilgsnis jų, mokinių žvilgsnis į Jį, Jo sužalotas rankas ir pervertą šoną. 

SKELBIMAI

 

 • Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyksta 17.30 val., sekmadieniais – po Sumos Šv. Mišių.
 • Šią savaitę, rengdamiesi Sekminėms, prieš vakarines Šv. Mišias meldžiamės Devyndienį į Šv. Dvasią.
 • Šiandien Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė (Sekminės). Prieš Sumą vyks Sekminių procesija.
 • Kitą sekmadienį Švč. Trejybės iškilmės.
 • 2018.05.28 18.40 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje vyks koncertas skirtas Bažnyčios 20-mečio paminėjimui.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.21 (m) Šv. Kristoforas Magaljanesas ir Jo draugai kankiniai.

05.22 (m) šv. Rita Kašietė, vienuolė.

05.24 (F) MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, AUKŠČIAUSIASIS KUNIGAS

05.25 (m) Šv. Marija Magdalena, mergelė arba Šv. Beda Garbingasis , bažnyčios mokytojas.

05.26 (M) Šv. Pylipas Neris , kunigas.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų.

 

 


2018-05-08

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 15, 9 - 17

 

 Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.  Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.  

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau.  Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. 

Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, –kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų. Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien – Motinos diena. Visų Šv. Mišių metu melsimės už gyvas ir mirusias motinas, laiminsime pamaldose dalyvaujančias. Mūsų bažnyčioje 17.30 val. bus giedamas Rožinis už mirusias motinas, o 18.00 val. bus aukojamos iškilmingos gedulingos Šv. Mišios.
 • Šiandien -  po Sumos vyks eucharistinė procesija.
 • 2018-tais metas švenčiame Kauno Gerojo Ganytojo parapijos 20-metį. Parapija – visų namai, kuriuose Dangiškojo Tėvo veidas tampa pažįstamas. Visi esame parapijos nariai. Melskime už savo parapiją, šeimas, jaunimą, katechetus, senjorus, kunigus, darbuotojus. Nepamirškime vieni kitiems dėkoti. Savo parapijai visi esate svarbūs ir  visi esate jos dalimi!
 • Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pasmaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks 17.30 val., o  sekmadieniais – po 10.30 val. Sumos šv. Mišių.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.12 (M) Šv. Nerijus ir Achilas,  kankiniai. Šv. Pankratas kankinys.

05.13 (S) VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų.

 

 

 

 


2018-04-13

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ Lk 24, 35-48

       O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

       Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“  Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią.  O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?  Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“.  Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas.  Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

          Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“.  Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus,  ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių  ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

          Turi būti (Lk 24, 7), argi neturėjo? (Lk 24,26), turi(Lk 24, 44). Šie pasakymai primena tai, kad visi Dievo sumanymai turėjo būti įgyvendinti per Kristaus kentėjimus, taip pat ir per Jo šlovę.

         Savo mokinius Jėzus paliko Betanijoje. Perkeltine prasme tai reikštų, jog Jis atskyrė juos nuo žydų religinės sistemos (Lk 24, 50) tam, kad jie gyventų visiškai naują gyvenimą ir turėtų visiškai kitokį bendravimą (Jn 12, 1...).

        Paskutinieji Jėzaus žodžiai buvo pažadas mokiniams (Lk 24, 49). O paskutinį kartą iškėlęs rankas Jėzus juos palaimino (Lk 24, 50). Jis pakilo į Dangų, tačiau mokinių širdys buvo kupinos didelio džiaugsmo. Šlovinkime ir mes mūsų Dievą ir mūsų Tėvą ir džiaukimės tobuluoju Gelbėtoju. Todėl su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu galime sušukti: Uolumas dėl sielų išganymo, Bažnyčios išaukštinimo, dėl Dievo garbės turi pas mus viską apėmęs išlaikyti, valdyti ir savo tikslams suvartoti. Tada Kristaus atnešta ramybė visur ir visada lydės.

SKELBIMAI

·       Nuo balandžio 16 dienos meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.

·       Balandžio 17 dieną antradienį 19.00 val. konferencijų salėje susitikimas su Teologijos mokslų daktaru, kunigu Romualdu Dulskiu.  Vyks paskaita ir naujos knygos pristatymas „Konfucijus ir Kristus“ (bus galima įsigyti knygą su autoriaus autografu).

·       Balandžio 22 dieną sekmadienį mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. 12.00 val.  Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks arkivyskupas Lionginas Virbalas .

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.21 (m) Šv. Anzelmas vyskupas, Bažnyčios mokytojas.


2018-04-11

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  20, 19 -31

       Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

       Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

      Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

      Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

      O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

        Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

       Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.  O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Šių Evangelijos pasakojimų tikslas, regis, labai papras­tas – įtikinti mus, kad Jėzaus Prisikėlimas nebuvo išlaužtas iš piršto, kad Viešpats pateikė pakankamai svarių įrodymų esąs gyvas, kad buvo būrys liudininkų, kurie jį matė ir lie­tė, su juo kalbėjosi ir valgė. Taigi ir mums šiandien, mėginantiems užčiuopti Prisikėlimo tikrovę, belieka nusilenkti Šventojo Rašto liudijimui ir išpažinti Jėzų kaip Dievą, kuris kada nors ir mus prikels iš kapų. Panašia mintimi bai­giasi daugelis Velykų laikotarpio maldų.

Vis dėlto išdrįskime suabejoti tokiu gražiu scenarijum. Ir būtent apaštalas Tomas, liaudyje gavęs „nevierno Tamo­šiaus“ vardą, šiandien palaimina mūsų norą ieškoti kitoniš­ko Velykų tikėjimo. Nesusigundyti svetima patirtimi, ne­priimti svetimų įrodymų, nedangstyti savo abejonių skam­biais šūkiais bei deklaracijomis. Tomas verčiau pasirenka konfliktą su bendruomene ir „netikėlio“ pravardę negu ti­kėjimą, kuris yra lengvas, skaidrus, madingas.

Be galo svarbi ir kita apaštalo Tomo pamoka mums. Kad galėtų įtikėti prisikėlusį Jėzų, jis prašo sau galimybės pa­liesti mokytojo žaizdas. Evangelistas Lukas taip pat supranta, kad vinių dūriai Jėzaus kūne yra didysis Prisikėlimo žen­klas. Neieškokime čia naujų įrodymų, jog apaštalams pasi­rodęs Jėzus buvo iš tiesų gyvas, apčiuopiamas, „tikras“. Žaiz­dos prisikėlusio Jėzaus kūne yra daugiau už apologetikos vingrybes. Evangelijų autoriams, jau pažįstantiems perse­kiojimų ir kitų negandų skonį, Viešpaties kančios žymės spindi Prisikėlimo viltimi. Krikščionių bendruomenė, savo kūne nešiojanti Jėzaus žaizdas, išdrįsta perskaityti jose gy­vybės ir Dievo šlovės pažadą. <...>

SKELBIMAI

·       Šiandien  Dievo Gailestingumo sekmadienis. Po sumos (10.30 val.) Šv. Mišių  Eucharistinė procesija.

·       Balandžio 22 dieną sekmadienį mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. 12.00 val.  Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks arkivyskupas Lionginas Virbalas .

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.09 (S) VIEŠPATIES APREIŠKIMAS .

04.11 (M) Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys.

04.13 (M)  Šv. Martynas I, popiežius , kankinys.

 

 


2018-04-01

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  20, 1 - 9

Tuščias kapas

          Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos.  Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo.  Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį.  Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo.  Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules  ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą.  Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.  Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Viskas prasidėjo tyla, bet nebūtinai viskas tyla baigiasi. Ne, baigiasi gyvenimu. Iš tiesų viskas baigiasi judesiu. Bet negali užmiršti tylos, negali užmiršti Dievo, kuriančio ir atperkančio mus, įsikūnijančio ir gyvenančio. Negali užmiršti Jėzaus tylos, negali užmiršti jo dykumos ir nereikia taip lengvai užmiršti. Gavėnia jau praeitis, bet ji ir mūsų dabartis. Ji ir mūsų dykuma dabar, net ir Velykose.

Tegul skamba „Aleliuja“, tegu skamba šlovės himnai, bet tegu mumyse skamba ir tyla, ir ramybė, be kurių nebus nieko – nei Kalėdų, nei Velykų, nebus paprastų stebuklų ir nebus prisikėlimo šviesos. O jei visa tai yra, jei visa tai sukurta, jei visa tai duota, jei visa tai atėjo iš dangaus kaip malonė, jei Jis iki šio tebėra tarp mūsų, visa tai su tyla, ramybe ir meile.

Tegul būnam mes pasveikinti ir tegul gyvenimo Dievas sukrečia mūsų gyvenimus, teikdamas ramybę, kad sukrėsti gyvenimai pražystų ir duotų vaisių.                     Skaitinį komentuoja br. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM

 

SKELBIMAI

 

·       Balandžio 2 diena – II  Šv. Velykų diena. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos: 8.00, 9.00, 10.30 ir 12.00 val.

·       Balandžio 4 diena – pirmas mėn. trečiadienis meldžiamės už ligonius.

·       Balandžio 6 diena – pirmasis mėn. penktadienis.  Prie išstatyto Šv. Sakramento melsimės į  Švč. Jėzaus Širdį.

·       Balandžio 7 diena – pirmas mėn. šeštadienis. Melsimės  Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

·       Balandžio 8 diena -  Atvelykis - Dievo Gailestingumo sekmadienis. 9 val. Šv. mišiose melsimės už Ateitininkus. Po 10.30 val. (sumos)  Šv. Mišių procesija.

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.


2018-03-02

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 2, 13 – 25

 Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę.  Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.  Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.  Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“  Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.

 Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“  Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“  Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę.  Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

 Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus.  Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo.  Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.

MINTYS PAMĄSTYMUI

        Evangelistui Jonui būdinga priešpriešinti Jėzui žydus kaip tuos, kurie nepriima Gerosios Naujienos, todėl jie ir „nesusikalba“ su Jėzumi. Štai ir čia jie mato tik tą išorinę šventyklą, kurioje nuo seno aukojami gyvuliai už žmonių nuodėmes, o Jėzus nori pasakyti naują Tiesą apie Šventyklą, kuri yra Jo paties Asmuo, o kartu ir Auka, kartą ir visiems laikams paaukota už viso pasaulio nuodėmes, kad mūsų širdžių šventykla būtų atnaujinta, mumyse atkurta tai, ką buvo sugriovusi nuodėmė. Išties tam reikalingos nemažos ir gana drastiškos priemonės: „susukti iš virvučių rimbą“ ir su visa jėga, net piktumu išvaryti iš mūsų „senojo žmogaus“ mąstyseną ir įsisenėjusius ydingus papročius, nelyginant gyvulius iš šventyklos kiemo. Tačiau tai – labai švelnu, palyginti su tuo, kur Jį patį, Mylimąjį Tėvo Sūnų, nuvedė Jo uolumas dėl Tėvo namų, mūsų širdžių šventyklos, kad išsipildytų Senojo Testamento pranašystė: „Uolumas dėl tavo Namų sugrauš mane“. Tas beprotiškos meilės uolumas nuvedė Jį ant Kryžiaus, kaip apaštalas Petras vėliau paskelbs: „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis“ (1 Pt 2,24). Per tris dienas Jis atstatė „savo kūno šventyklą“, prisikeldamas iš numirusių, ir tai yra mums duotas didysis Ženklas. Jei mes panorėsime jį matyti ir suprasti, turime šansą, kad ir mes savo vidinėse šventyklose  kaip „tikrieji garbintojai šlovinsime Tėvą dvasia ir tiesa, nes pats Tėvas tokių garbintojų ieško“ (plg. Jn 4,23). Jei tik mes panorėsime savo gyvenimo sunkumuose, prislėgimuose, išbandymuose pamatyti tą „rimbą“, kuris mus apvalo ir rodo į Jėzaus Kryžių, tenai iki galo išlietą gailestingumą mums, begalinės meilės Ženklą.

SKELBIMAI

·       Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias  apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedame Graudžius verksmus.

·       03.11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Meldžiamės už Tėvynę.

·       Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

Bažnyčia mini:

03.07 Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės.

03.08 Šv. Dievo Jonas vienuolis.

03.09 Šv. Bonifacas Kverfurtietis, vyskupas, kankinys.

03.10 Šv. Pranciška Romietė vienuolė.


2018-02-23

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 9, 2 – 10

 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje.  Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje.  Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi.  Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui“.  Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę.  Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“  Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų.

 Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.  Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

      Evangelijos ištrauka mums kalba apie Jėzaus Atsimainymą. Akimirkai Dievo Sūnaus dieviška tikrovė, besislepianti po žmogiška prigimtimi, buvo lyg išlaisvinta, ir Jėzus pasirodė išoriškai tuo, kuo Jis iš tikro yra – pasaulio šviesa. Tai buvo ramybės ir džiaugsmo aplinka, nes apaštalas Petras negalėjo susilaikyti nepasakęs: „Rabi, gera mums čia būti“. Bet tuo metu juos apgaubė debesis ir pasigirdo balsas: „Šitas mano mylimasis sūnus. Klausykite Jo!“.

Šiais žodžiais Dievas Tėvas atiduoda Jėzų Kristų žmonijai kaip vienintelį Mokytoją. Įsakymas Jo klausyti - tai Dievo meilės išraiška žmogui. Klausyti Jėzaus nėra vien tik pareiga, bet greičiau malonė ir privilegija. Jis yra tiesa: sekdami Jį, mes negalime apsigauti. Jis yra meilė, nes Jis ieško vien tik mūsų laimės.

SKELBIMAI

 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias  apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedame Graudžius verksmus.
 • Kovo 1 dieną ketvirtadienį -  mūsų bažnyčioje visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Kovo 2 dieną, pirmasis mėnesio penktadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į  Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
 • Kovo 3 dieną, pirmasis mėnesio šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant Švč. Mergelės Marijos pagalbos. Taip pat šeštadienį minime ŠV. KAZIMIERĄ, PIRMĄJĮ LIETUVOS GLOBĖJĄ.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini:

03.03 Šv. Kazimieras, Pirmasis Lietuvos Globėjas.

 


2018-02-15

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 12 – 15

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA

Gundymas dykumoje

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą.  Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

    Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną:  „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

      Jėzus įveikia gundymą, pasirinkdamas grožį ir Jam patikėtos žinios pasauliui galybę. Naujiena apie Dievo karalystę yra tikras grožis ir šviesa: Dievas pažvelgė į savo žmones, pamatė jų skausmą ir ištarė „gana“. Dievas jau yra čia, Jis drauge su mumis kovoja prieš blogį ir tuo būdu keičia žmogaus širdį ir visą pasaulį. Dievas ateina, kad išgelbėtų mūsų gyvenimą, dalijasi su mumis savo gyvenimu. Mes galime jausti Jo meilę, Jo nuoširdų palankumą mums. Dievas niekuomet daugiau nepaliks mūsų, jei tik mes Jo nepaliksime. Jis ateina, kad perkeistų pasaulį, padarytų jį tokiu, kuriame galima rasti gyvenimo pilnatvę ir tikrąją laimę.

     Todėl negalime pradėti Gavėnios susiraukę ir nepatenkinti savimi bei mus supančiu pasauliu. Jėzus mus kviečia nusišypsoti, taip, kaip galėtume tikėtis, nusišypsojo Jis pats, pradėdamas savo misiją: prisiartino Dievo karalystė, tikėkite ja. Geroji Jėzaus skelbiama naujiena reiškia meilę, Dievo meilę žmogui.

Todėl tikėti Evangelija – tai tikėti meile, pasitikėti ja. Turime pradėti nuo to, jei norime, kad pas mus ateitų Dievo karalystė. (Mons. Adolfas Grušas)

 

SKELBIMAI

 

 • Vasario 18 dieną sekmadienį po 12.00 val. Šv. Mišių konferencijų salėję meninė programa, skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Dalyvauja ansamblis „Sūduva“.
 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias bus apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedosime Graudžius verksmus.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

 

Bažnyčia mini:

 

02.21 Šv. Petras Dominjonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

02.22 Šv. Petro Apaštalo Sostas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko katedrą ir pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

02.23 Šv. Polikarpas vyskupas, kankinys.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus


2018-02-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 40 - 45

Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“.  Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“  Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino:  „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien Pasaulinė ligonių diena. Savo maldose prisimename ligonius ir gydytojus.
 • Šiandien lietuvos vyskupai Trakų bazilikoje Lietuvą apaukos Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai. Atsiliepdami į vyskupų raginimą jungtis į bendrą maldą, per visas Šv. Mišias prieš tikėjimo išpažinimą, kalbėsime Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos širdžiai maldą.
 • Vasario  12 dieną 17 val. konferencijų salėje vyks susitikimas su prof. Vytautu Radžvilu.
 • Vasario 14 – oji – Pelenų diena. Prasideda gavėnia. Šv. Mišios, kurių metu šventinsime ir barstysime pelenus, bus aukojamos šiokiadienio tvarka. Pelenų dieną tikintieji laikosi griežto pasninko.
 • Vasario 15 d. 16.45  bažnyčioje vyks renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
 • Vasario 16 – ąją minėsime Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį. Ta proga mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.30 val. šiai progai paminėti skambės Lietuvos bažnyčių varpai. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint Lietuvos šimtmetį nuo vasario 14 dienos vakaro iki 16 dienos ryto vyks nepertraukiama 40 valandų Švč. Sakramento adoracija, o iškilmingos Šv. Mišios bus aukojamos vasario 16d. 10 val. Vasario 16  dieną Lietuvos vyskupai atleidžia tikinčiuosius nuo gavėnios penktadieniais privalomo pasninko.
 • Vasario 18 dieną meninę programą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui parodys ansamblis „Sūduva“. Pradžia po 12 val. Šv. Mišių.
 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias bus apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30,  o sekmadieniais 7.30  giedosime Graudžius verksmus.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“Bažnyčia mini:

 

02.11 PELENŲ DIENA. GAVĖNIOS PRADŽIA

02.16 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA. MELDŽIAMĖS UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ. MINIME NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETĮ.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus

 

 


2018-02-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 14 – 20

 

          Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus.  Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė.  Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius;  visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.

 Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos  ir, suradę jį, pasakė: „Visi tavęs ieško“.  Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“.  Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus paima sergantį žmogų už rankos. Karštis paliauja. Žmogus vėl gali garbinti Dievą ir Jam patarnauti. Ar mūsų namuose dar yra vieta, kur galėtų prisėsti Dievas? Tam, kad paimtų žmogų už rankos, kad pagydytų, kad suvaldytų bet kokią, tiek fizinę, tiek dvasinę karštinę? Ar nebijom dievo? Evangelistas Morkus mums kalba, kad Jėzus troško eiti į visus miestelius ir kaimus, į visas vietas, kurios Jo dar nepažino. Kad skelbtų Gerąją Naujieną. Ar mūsų durys atviros Gerąjai Naujienai?

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos – Eucharistinė procesija.
 • Vasario 5 dieną  minėsime šventąją mergelę ir kankinę Agotą. Šv. Mišių metų šventinsime duoną ir vandenį,  kaip apsaugos ženklus nuo gaisro pavojaus.
 • Vasario 7 dieną trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius. Vasario  12 dieną 17 val. konferencijų salėje vyks susitikimas su prof. Vytautu Radžvilu.
 • Vasario  15 dieną 16.45 val. Lietuvos 100-mečiui paminėti parapijoje vyks kultūrinis renginys.
 • Vasario 11 dieną sekmadienį Trakų bazilikoje Lietuvos vyskupai paaukos Lietuvą Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai. Ganytojai kviečia ateinantį sekmadienį jungtis į maldą už Tėvynę.
 • Vasario 11 dieną sekmadienį melsimės už ligonius bei gydytojus. Bažnyčia minės Pasaulinę ligonių dieną.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.
   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.05 (M)  šv. Agota, mergelė, kankinė.

02.06 (M) šv. Paulius Mikis ir jo draugai kankiniai.

02.08 (m) šv. Jeronimas Emilijanis, kankinys.

02.08 (m) šv. Juozapina Bachita, mergelė.

02.10 (M) šv. Scholastika, mergelė.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus

 


2018-01-26

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 21 - 28

 

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA

Kafarnaume

 Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“  Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“  Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.  Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“  Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Mk 1,23-1,28: Senovės žydai praktiškai neskirdavo ligos nuo piktųjų dvasių ar demonų apsėdimo. Toks tikėjimas ligų demonais buvo labai paplitęs Artimuosiuose Rytuose. Vis dėlto evangelijos aiškiai moko, jog esama velnio ir jo piktųjų angelų (plg. Mt 25,41). Taip pat visiškai suprantama mintis, jog bet koks blogis, įskaitant ir ligas, gali išplaukti iš velnio, kuris veikia nuodėmingąjį pasaulį (plg. Lk 3,6). Jėzus nugali piktąsias dvasias ir ligas.

SKELBIMAI

 

 • Sausio mėnesį meldžiamės už krikščionių vienybę , kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.
 • Vasario mėnesį melsimės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.
 • Vasario 1 dieną ketvirtadienį – bažnyčioje po 8.00 val. Šv. mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Vasario 2 d. KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ (Grabnyčios). Šv. Mišios: 8.00, 10.00, 18.00 val.. Kiekvienose Šv. Mišiose bus šventinamos Grabnyčių žvakės.
 • Vasario 2 d. pirmas mėnesio penktadienis – vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
 • Vasario 3 d. pirmas mėnesio šeštadienis – vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Švč. Mergelės Marijos pagalbos.
 • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naujus žurnalo „Artuma“. Maldyno „Magnificat“, meditacijų knygelės „Žodis tarp mūsų“ numerius.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.28 (F) šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas .

01.29 (m) šv. Agnietė Meriči, mergelė.

01.31 (M) šv. Jonas Boskas, kunigas.

02.02 (F) KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios).

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.  Vasario mėnesį melsimės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.


2018-01-21

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 14 - 20

 

   Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną:  „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

 Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai.  Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.  Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

 Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus.  Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Keletą sekmadienių iš eilės Dievo Žodis mums kalba apie pašaukimą. Jei atkreipėte dėmesį, praeitą sekmadienį girdėjome kiek kitokią mokinių pašaukimo istoriją. Šiandien tą pačią temą mums pristato evangelistas Morkus. Ir neatsitiktinai, nes kiekviena pašaukimo istorija kitokia. Viešpats mokinių kvietimui nesinaudoja iš anksto parengta  vieta, tačiau kviečia, tam tikra prasme išima juos iš kasdienybės, kad palikę viską, kuo gyveno, taptų žmonių žvejais. Leistis į šią tarnybą – eiti ten, kur gyvena žmonės. Tačiau eiti tik su Kristumi. O tam reikia radikalumo. Dėkokime Dievui, kad evangelijos žinia yra radikali žinia. Ir ryžkimės patys tą radikalumo grožį atrasti kasdien!..

 

 

 

SKELBIMAI

 

 

 • Sausio 18 – 25 dienomis – melsimės už krikščionių vienybę. Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus tikintiesiems, kurie dalyvauja maldų už krikščionių vienybę savaitės kokiame nors renginyje.
 • Sausio 22 dieną melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naujus žurnalo „Artuma“. Maldyno „Magnificat“, meditacijų knygelės „Žodis tarp mūsų“ numerius. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.24 (M) šv.Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas .

01.25 (F) ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMAS.

01.26 (M) šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai.

01.27 (M) Palaimintasis Jurgis Matulaitis.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 


2018-01-05

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 2, 1 - 12

 

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.  Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:  Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“.  Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.  Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.  Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

 

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ PASKELBIMAS

 

Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais 2018 – tais Viešpaties metais vasario mėnesio 14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus  Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.

 

SKELBIMAI

 

 • Parėjusiais metais mūsų parapijoje buvo pakrikštyti 67 žmonės; 150 žmonių priėmė Pirmąją Komuniją; apie 60 parapijiečių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, buvo palaimintos 8 santuokos, 84 ligoniai aplankyti namuose; palaidoti 326 žmonės.
 • Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę. Šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Po  Sumos – eucharistinė procesija.
 • Rytoj švęsime Kristaus Krikšto šventę. Šia švente baigiasi Kalėdų laikas.
 • Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę, dėkosime už visus tuos, kurių gyvybės sudėtos ant mūsų laisvės aukuro.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.08 (F) Kristaus Krikštas.

01.13 (m) šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Laisvės gynėjų diena.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 


2017-12-29

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 2, 15 – 20

 Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo.  Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.  Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:  „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:  šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.  Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.  O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, –  ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.  Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru,  o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis.  Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Atlikę visa, ko reikalauja Įstatymas, Juozapas, Marija ir Kūdikis grįžta į kasdienybę. Evangelistas Lukas trumpoje šio sekmadienio evangelijoje, kuri aprėpia ne tokį ir trumpą laiką – visa Jėzaus vaikystę, sako, jog “vaikelis augo ir stirėjo”. Šiandien ir mes melskime, kad Jėzus mumyse augtų ir stiprėtų. Augtų ir stiprėtų nepaisant problem ir laikmečio išbandymų, juk nuostabu patirti, kad tai, ką patiria mūsų šeimos, patyrė ir Šventoji Šeima. Tad Jėzau, Marija, Juozapai, melskite už mūsų šeimas!

SKELBIMAI

 • Šiandien - Šventosios Šeimos iškilmė.  Per 12 val. Šv. Mišias sutuoktiniai atnaujins Santuokos sakramento metu duotus pažadus, melsimės už šeimas ir laiminsime jas. Bus giedamas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam“. 23 valandą bus aukojamos Šv. Mišios užbaigiant senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus.
 • Sausio 1d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Pasaulinė Taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 9, 10.30 ir 12 valandomis. Pradedant Naujuosius metus bus giedamas himnas Šventajai Dvasiai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja giedant ar recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
 • Ateinantį antradienį melsimės į šv. Antaną.
 • Ateinantį trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už mūsų ligonius.
 • Ateinantį ketvirtadienį bažnyčioje vyks Švč. Saktramento adoracija.
 • Ateinatį penktadienį melsimės į Švą. Jėzaus Širdį. 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. Šv. Mišios.
 • Ateinantį šeštadienį melsimės į Švč. M. Mariją.
 • Ateinantis sekmadienis – Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šventinami auksas,smilkalai, mira ir kreida. Po Sumos – eucharistinė procesija.
 • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.01 (S)  ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. PASAULINĖ TAIKOS DIENA.

01.02. (M) šv. Bazilijis Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

01. 03. Meldžiame, kad Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė būtų paskelbt palaimintąja.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis  krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 

 


2017-12-15

2017-12-01

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 21, 29 – 33

 

 Ir jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei kitus medžius.  Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti.  Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Nuostabu, kad laikas nuo laiko esame kviečiami savo mintis, žvilgsnius pakylėti virš kasdienių rūpesčių. Nors esame įpratę adventą traktuoti tik kaip pasirengimą Kalėdoms, gatvių puošimo, šurmulio laikotarpį, vis dėl to  šis laikotarpis primena apie žmogaus susitikimą su Dievu. Taip, rodos, tikrai jis neišvengiamas nuo šurmulio, nes tuo gyvename. Vis dėl to net ir tokioje, rodos, nedėkingoje terpėje neturime pamiršti ir tylos, galimybės matyti ne vien tik save, savo interesus ir rūpesčius, bet ir kitą. Ne veltui Bažnyčia, pradėdama naujuosius liturginius metus, mus dar ir dar kartą kviečia mąstyti apie Dievo Karalystę. Daugybę kartų klausėme, kaip Ji atrodo, kur randasi, kokios Jos geografinės ribos ar charakteristikos. Daugybę kartų ieškojome atsakymų. Tačiau prie to sugrįžti niekad nevėlu. Ir būtent advento pradžioje. Trumpoje evangelijoje, kuria pradedamas šių metų adventas, juk ir glūdi atsakymas, kur ieškoti Dievo Karalystės, kaip Ją atpažinti ir kodėl pravartu, nor sir šurmulio akivaizdoje, paprasčiausiai apsidairyti. Dievo Karalytė juk tarpsta čia pat. Ten, kur veikia patys paprasčiausi fizikiniai dėsniai. Kur auga, žydi, vaisius nokina figmedis, kur yra mūsų broils ar sesuo, kur esame ir kuo gyvename mes. Advento laikotarpis tegul būna tos Karalystės atpažinimo laikotarpiu.

 

 

SKELBIMAI

 

 • Advento laikotarpiu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius laikytis rimties, penktadieniais – pasninko.
 •  Advento sekmadieniais 7.30 val. bus giedamos Marijos valandos.
 • Kalėdaičių galima įsigyti tik bažnyčios vestibiulyje, arba raštinėje.
 • Jei norėtumėte, kad Jūsų butą prieš Kalėdas aplankytų ir palaimintų kunigas –  susitarkite su kunigu asmeniškai.
 • 2017.12.03 - po sumos Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. 12.30 val. konferencijų salėje Veikliųjų žmonių bendrijos liudijimai.
 • 2017.12.05 – pirmas mėnesio antradienis. Vakarinėse Šv. Mišių metu prašom Šv. Antano užtarimo meldžiamės 17 val. konferencijų salėje renginys vaikams apie Bibliją.
 • 2017.12.06 – pirmasis mėnesio trečiadienis. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius.
 • Visą Advento laikotarpį vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Prisidėdami prie šios akcijos, paremsime Carito veiklą. Taip pat renkamos aukos Carito valgyklai.
 • 2017.12.08 - švęsime Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Advento rekolekcijos mūsų bažnyčioje numatomos gruodžio 16 – 17 dienomis.
 • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

 

BAŽNYČIA MINI ŠVENTUOSIUS:

 

12.07 (M) šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 

12.08 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

 

 


2017-10-04

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 21, 33 - 43

 

 „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams  ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies.  Bet  vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.  Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė.  Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“  Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

Tai Viešpaties padaryta

ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žmogus, kaip gimtosios nuodėmės pasekmę, savyje jaučia troškimą viešpatauti. Būti visa ko šeimininkas. Prieš nieką neatskaitingas. Elgtis taip, kaip nori – tarsi viskas būtų jo nuosavybė.

Keista, bet visi bandymai sukurti žemėje rojų, kuriame visi būtų lygūs, laimingi, sotūs, bet be Dievo – baigiasi labai prastai. Ta rojaus pasaka tampa realybės pragaru. Pragaras – vienintelė vieta, kurioje nėra Dievo.

O jei Dievo nėra, tai viskas galima – kažkada sakė Dostojevskis. Todėl ir žmogaus pastangos daryti gera be Dievo ilgainiui tampa blogio šaknimis. Mes, žmonės, esame sužeisti, riboti ir dažnai mūsų supratimas kas yra gera ir bloga yra iškreiptas. Pasaulio tironai buvo vieni iš tų, kurie manė, kad elgiasi teisingai ir nepripažino, kad darė kažką blogo. Dievas tokiu atveju yra kaip atskaitos taškas, pagal kurį galiu vertintinti save, savo mintis, darbus, siekius.

Žiūrint į šios dienos Evangeliją, joje galiu matyti ir save, kaip Dievo vynuogyną. Tą, kurį Dievas sukūrė iš meilės. Tą, kuriuo jisai rūpinasi, saugo. Ir taip pat tą, kurį patikėjo man pačiam. Tačiau tikrasis šeimininkas kiekvieno mūsų buvo ir yra Dievas. Todėl už save pačius esame atsakingi prieš Dievą. Dievas visada mums siunčia pranašus, bet dažnai jų nenorime klausyti, kaip vynuogyno nuomininkai, kurie manė, kad vynuogynas yra tik jų. O ką mes darome su Tėvo mylimiausiuoju Sūnumi, kuris yra Dievo Žodis?                       Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis

 

SKELBIMAI

 

 • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
 • Spalio mėnuo skirtas Rožinio maldai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje ar šeimoje pamaldžiai sukalba Rožinio dalį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bendruomeniškai bus kalbamas šiokiadieniais 17.30, o sekmadieniais – prieš 8 val. Šv. Mišias.
 • Marijos radijas kviečia prisidėti prie naujo studijos pastato statybos. Auką galite atnešti darbo dienomis į parapijos raštinę.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09 (m) Šv. Dionizas vyskupas, kankinys.

10.11 (m) Šv. Jonas  XXIII, popiežius.

10.14 (m) Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

10. 15 (M) Šv. Jėzaus Teresės Avilietė, bažnyčios mokytoja. Ir Misijų sekmadienis.

 


2017-08-25

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 16, 13 – 20

 

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“  Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.  Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.  Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus Pilypo Cezarėjoje. Gana naujo miesto, galima sakyti, pasižymėjusio pagoniškumu, sekuliarumu, apylinkėse. Ar ne simboliška? Galėtume klausti, kiek šiandien panašaus kalibro apylinkių galima būtų suskaičiuoti net ir tuose kraštuose, kurie lyg ir nuo seno vadinami krikščioniškais. O juk dažnai šiandien krikščionybė tik ir lieka pavadinimu... Jėzus klausė mokinių kuo žmonės Jį laiko. Šiandien Jis klausia to paties ir mūsų. Tik kad atsakytume į šį klausimą, reikia mums patiems įvardinti, kas mums yra Jėzus, ar mes Jį pažįstame? Petras tuomet atsakė visų vardu. Šiandien ir mes turime paklusti tam, kuris, lyg Mozė, mūsų vardu kalbasi su Dievu ir mus nuolat užtaria bei veda. Tad ar nepamiršome melstis už popiežių, prisiminti jo maldos intencijas, ar nepamiršome ir savo krašto vyskupų bei parapijoje besidarbuojančių kunigų? Visų tų, kurie mums padeda pažinti Viešpatį Jėzų, vienaip ar kitaip patarnaudami mūsų bendruomenei...

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Penktadienį – Rugsėjo 1 –oji. Šv. Mišių metu melsimės už mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus, prašydami jiems Dievo palaimos ateinančiais mokslo metais. Tą dieną minėsime ir popiežiaus Pranciškaus įvestą Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną. Kadangi ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 17 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus širdį.
 • Rugsėjo 2 diena – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.
 • Rugsėjo 3 d.  – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10.30 Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
 • Rugsėjo 1 – 8 dienomis vyksta didieji atlaidai Trakuose, o rugsėjo 7 – 15 dienomis – Šiluvoje. Rugsėjo 10 dieną organizuojama parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą. Užsirašyti ir detalesnės informacijos teirautis raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“, naują žurnalo „Kelionė“ numerį.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08. 28. (M) šv. Augustinas. Vyskupas,  Bažnyčios mokytojas.

08.29. (M) šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.

09.01. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.

 

 


2017-08-20

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 15, 21 – 28

Kananietės merginos išgydymas

 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“  Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“  Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“.  Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“  Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.  O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“.  Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Iš pradžių vargo prislėgtos motinos malda tarsi lieka nepastebėta. Viena iš galimų moters reakcijų: pasišalinti. Mokiniai, kurie paprastai nerodo simpatijos žmonėms iš šalies, šįkart užtaria ją. Prieina prie Jėzaus ir prašo už ją, tačiau ne todėl, kad suprastų jos poreikį, bet kad greičiau ja atsikratytų . Nors šį sykį Viešpats jai atsakė: Aš Esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Vis dėlto ji nepaliovė prašiusi: Viešpatie, padėk man! (Mt 15, 25). Antrasis Jėzaus atsakymas teikė dar mažiau vilties: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams (Mt 15, 27). Nors ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį, vis dėlto moteris nenustojo prašiusi. Net ir tokiomis aplinkybėmis ji meldžia nors Viešpaties malonės trupinių. Pagaliau už jos atkaklumą atlyginama: O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai (Mt 15, 28).

Nepailsdami melskimės. Prašykime jėgų atlikti pareigą, malonės ištverti išmėginimus, paguodos užklupus rūpesčiams. Būkime tikri, kad kiekvieną dieną nėra geriau praleisto laiko už tą, kurį praleidžiame budėdami ir melsdamiesi. Jėzus mus tikrai girdi ir reikiamu laiku atsakys į mūsų maldas. Melskimės už vaikus, lyg trokštume duonos. Minėkime Jam jų vardus dieną ir naktį, nenurimkime, kol esame gyvi, nepasiduokime. Tikėkime: Jėzus nesikeičia. Jis išklausė kanaanietės motinos maldą ir patenkino jos prašymą, išgirs ir mus. Artėja diena, kai Viešpats suteiks mums atsakymą ir ramybę. (Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vitas Kaknevičius)

 

 

SKELBIMAI

 

 • Ateinantis antradienis – rugpjūčio 22 diena. Tradiciškai 12 val. melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Kviečiame dalyvauti parapijoje veikiančių maldos grupelių ir chorų veikloje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.21 (M) Šv. Pijus X, popiežius.

08.22 (M)  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARALIENĖ.

08.24 (F) Šv. Baltramiejus, apaštalas.

 

 


2017-07-14

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 13, 1 - 23

 

   Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto.  Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė.  Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio.  Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo.  Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos.  Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimt teriopą, dar kiti trisdešimt teriopą.  Kas turi ausis, teklauso!“Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“  Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota.  Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo“. „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją.  Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio.  Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima.  Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta.  Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.  Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Galime stebėtis tuo evangelijos Sėjėju. Ne vienas gal dar ir pasakytume, kad Jis – nekompetentingiausio darbuotojo pavyzdys. Juk daro nežinia ką. Sėja neparuošęs dirvos. Sėklą tiesiog meta bet kur. Tokia keista aplinkybė mums labai subtiliai atskleidžia Dangaus Karalystės paslaptis. Jas išsiaiškinti mes galime tik bendradarbiaudami su tuo Sėjėju. Taigi, į kokią dirvą kris sėkla ir ar ji duos vaisių – ne tik Sėjėjo, kiek mūsų atsakomybė. Ar įdirbome  tą dirvą, kur kasdien į mus krenta Evangelijos sėkla, ar prižiūrime ją taip, kad ji duotų bent kokį vaisių? O gal ir mūsų širdis aptukusi ir Dievas neturi kitos galimybės prie jos prieiti, kaip tik per, rodos, neekonomišką ir mums labai dažnai protu net neaprėpiamą Dangaus Karalystės paprastumą bei neūkiškumą?

SKELBIMAI

 

 • Bažnyčios vestibiulyje veikia partoda, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 110 – osioms gimimo ir 15 – osioms mirties metinėms paminėti. Šią parodą surengti padėjo Maironio lietuvių literatūros muziejus.
 • Liepos  mėn. (dieną patikslinsime) po vakarinių Šv. Mišių konferencijų salėje žiūrėsime filmą apie Palainintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.
 • Liepos 22 dieną melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Šv. Mišias yiesiogiai transliuoti numato Marijos radijas. Aukos skiriamos Marijos radijo misijai paremti.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.20 (m) šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys.

07.21 (m) šv. Laurynas  Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

07.22 (F) ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ

 

 


2017-07-07

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 11, 25 – 30

 

  Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei  mažutėliams.  Taip, Tėve, nes tau taip patiko.  Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.  Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!  Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.  Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

 Žmogus nuo pat vaikystės siekia didybės. Turbūt ne vienas prisimename, kaip sakydavom, jog kai būsim dideli... Tas siekis nėra svetimas ar negalimas, jei norime tobulėti, eiti į priekį, labiau pažinti pasaulio paslaptis ar žemės veidą puošti gerumu. Tačiau neretai tos mintys, idėjos kažkuriuo gyvenimo momentu pakrypsta netikėta linkme, kai imame lipti per kitų galvas, norėdami, kad kiti mus pripažintų, su mumis skaitytųsi, kad būtume protingesni ir turtingesni už kitus. Viešpats šiandien reabilituoja mažumą. Tad nebijokime ir mes pasaulio akyse būti tais mažaisiais, būti tokiais, į kuriuos lyg tai žmonės ir nekreipia dėmesio. Žmonių dėmesio mums ir nereikia. Svarbiausia, kad Dievo žvilgsnis yra kitoks, kad Dievui reikšmingas ne tas, kuris daug turi ar kurio nuomonė pati protingiausia, bet tas, kuris nebijo savo menkumo. Tad išdrįskime šiandien būti mažais. Taip tikrai pakeisime pasaulio veidą. Taip daug daugiau padarysime ir pasieksime, nei didieji, svarbiausieji ir išmintingiausieji. Pasauliui šiandien reikia ne ko kito, bet tik mažumo. Eikime pas Viešpatį. Ir džiaukimės, nes tik Jis mus gali atgaivinti. Tas, kurio kryžius švelnus ir našta lengva. Tas, kuris geriausiai pažįsta mūsų skausmus ir kryželius. Tik Jame rasime atsakymus į visus klausimus. Tik Jame viskas apreikšta ir pasakyta, ko žmogui reikia. Tad džiaukimės mažumu, nes daug kas paslėpta nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreikšta mažutėliams... Bent jau Dangaus Karalystės paslaptys tai tikrai...

 

SKELBIMAI

 

 • Liepos 11 dieną minėsime poeto Bernardo Brazdžionio 110 –ąsias gimimo ir 15 –ąsias mirties metines. Ta proga mūsų bažnyčioje 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios, po Šv. Mišių - trumpa meninė programa „Per pasaulį keliauja žmogus“. Bažnyčios vestibiulyje Bernardui Brazdžioniui atminti vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengta paroda.
 • Liepos 1 – 12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, o liepos 9  - 16 dienomis – Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje – Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas ir jo beatifikacijos 30 –osios metinės.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.11 (F) šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas.

07.12(M) Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje Pal. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, vyskupas.

07.13 (m) šv. Henrikas.

07.13(F) Arkikatedros konsekravimo metinės.

07.14 (m) šv. Kamilis Lelietis, kunigas.

07.15 (M) šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 


2017-06-09

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 3, 16 - 18

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.  Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.  Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus

MINTYS PAMĄSTYMUI 

Pirmasis sekmadienis po Sekminių skiriamas Švč. Trejybės garbei. Viena iškilme pagerbiame visus Švenčiausiosios Trejybės asmenis, neišskirdami nė vieno kurio nors priimtinesnio ar patogesnio. Mūsų visatos istorijoje vienaip ar kitaip veikia visa Švenčiausioji Trejybė. Tiek kūrimo, tiek atpirkimo tiek ir liudijomo laiku mes galime justi visai šalia esančius Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Visai natūralu, kad mums, gyvenantiems žemėje, Švenčiausioji Trejybė yra slėpinys. Ji negali būti žmogaus proto pilnai suvokta, tam tikra prasme negali vergauti savo pačios sukurtam ir dovanotam protui. Tačiau mes Ją galime suvokti kaip asmenį, kuriam rūpi visata, kuris dėl jos gali padaryti viską. Juk Dievas trokšta, kad žmogus, Jo paties norėtas, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dėl to Dievas ir leidžiasi apčiuopiamas, leidžia, kad žmogus paimtų Jį už rankos. Tačiau tam, kad kelionė būtų vaisinga, reikia vieno – tikėjimo. Per tikėjimą esame išgelbėti ir per netikėjimą pasmerkti. O reikia tik tiek nedaug. Tikėti Jėzumi. Asmeniu. Tai reiškia – visa Trejybe kaip asmeniu. Nes vardas visada būdavo sutapatinamas su asmeniu. Ir dar šiek tiek reikia. Tiesiog to tikėjimo nedėti į lentynas, tačiau juo gyventi, jį liudyti. Ar išdrįstame tą daryti?

SKELBIMAI

 • Velykinės Išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • 2017.06.18 sekmadienį švęsime Kristaus kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Po 10.30 Šv. Mišių vyks tradicinė Devintinių procesija, o po 12 val Šv. Mišių pagal seną tradiciją laiminsime šeimas ir vaikus.
 • 2017.06.18 sekmadienį tradiciškai Kauno mieste organizuojama Devintinių procesija. Iškilmė prasidės 12 val Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Po Šv. Mišių bus einama į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 13 d. minėsime Šv. Antaną. Vakarinių šv. Mišių metu melsime jo užtarimo.
 • Birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties diena. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Šventojo Jono Krikštytojo atlaidai mūsų parapijoje vyks liepos 2 dieną.
 • Iki birželio 19 dienos mūsų bažnyčios vestibiulyje vyks paroda, skirta susipažinimui su Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu. Ši paroda keliauja per visas Kauno parapijas.
 • Birželio 25 d. 14 val Vilniaus katedros aikštėje Garbingasis arkivyskupas Trofilius Matulionis bus iškilmingai skelbiamas Palaimintuoju. Kviečiame gausiai dalyvauti pirmą kartą Lietuvos istorijoje rengiamose iškilmėse.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.13 (M) šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas