Svetainės medis   Kontaktai  
 
Sveiki, sulaukę šventų Velykų!

Kauno  Gerojo  Ganytojo  parapijos  sielovada  2013 m.

 

Baigėsi 2013 -ieji bažnytiniai „Tikėjimo metai". Dėkoju už Jūsų tikėjimo gyvenimą šiais, jau besibaigiančiais, liturginiais metais. Jūs šventėte sekmadienius, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šventes ir minėjimus, vienijotės maldoje su Švč. Mergele Marija, apaštalais ir šventaisiais. Kviečiu trumpai prisiminti svarbiausius metų įvykius bei minėjimus.

2013 m. sausio 1 d. Kaune trečius metus iš eilės Dainavos seniūnija, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba ir asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija" iškilmingai paminėjo Lietuvos vėliavos dieną Gerojo Ganytojo bažnyčioje.

Sausio 21 - 22 d.d. mūsų bažnyčioje vyko nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Ji prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis, po kurių, prie išstatyto Eucharistinio Jėzaus, parapijos Marijos legiono nariai pravedė susikaupimo ir maldingumo valandėlę, po jų - vieni kitus ir iki sekančio ryto keitė: parapijoje esančių mokyklų jaunimas, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentų priėmimui besiruošiantys vaikai ir jaunimas, Caritas, Šeimos centras, šv. Rašto pažinimo grupelė, Marijos legionas, giedantieji.

Kovo 11-ąją parapijos bendruomenė šv. Mišiose dėkojo Dievui už atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, jose dalyvavo Dainavos seniūnijos seniūnas A. Malinauskas, Kovo 11-sios gatvės bendrijos prezidentas R. Kaminskas.

Kovo 19 d. į Gerojo Ganytojo bažnyčią su darbininkų komanda atvyko žymus Lenkijos skulptorius, profesorius Česlav Džvigaj. Jie atvežė Gerojo Ganytojo bažnyčiai profesoriaus sukurtą ir Krokuvoje pagamintą tabernakulį, kuriame yra saugojama šv. Eucharistija. Taip pat parapijos bažnyčioje buvo sumontuotas 10 m. aukščio kryžius. Tai yra tik dalis suprojektuoto altoriaus, kurį šiai bažnyčiai sukūrė prof. Č. Džvigaj.

Kovo 31 d. iškilmingai šventėme Kristaus Prisikėlimo šventę - šv. Velykas. Šv. Mišios buvo švenčiamos bažnyčios šventoriuje. Giedant sumos chorui ir pritariant orkestrui, aplink bažnyčią buvo einama eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu. Klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Velykinį sveikinimą, pasveikino ir palaimino susirinkusius.

Balandžio 19 dieną, parapijai švenčiant 15-ąsias įkūrimo metines, parapijos salėje buvo pravesta konferencija tema - „Kauno Gerojo Ganytojo parapijai - 15 metų". Pranešimus skaitė: Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, pagalbininkas sielovadai kun. K. Genys, parapijos Pastoracinės tarybos nariai, parapijos teritorijoje esančių ugdymo įstaigų direktoriai.

Balandžio 21-ąją, ketvirtąjį Velykų sekmadienį, parapija šventė titulinius Gerojo Ganytojo atlaidus, kurių metu buvo minimos parapijos 15 - osios įkūrimo ir klebono tarnystės metinės. Atvykęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas buvo sutiktas bažnyčios šventoriuje. Pirmiausiai vyskupas pašventino koplytstulpį, kuris pastatytas Dainavos kaimo atminimui. Po jo stogeliu sumontuotos Gerojo Ganytojo, šv. Jono Krikštytojo, šv. Izidoriaus ir šv. Petro skulptūrėlės. Po koplytstulpio pašventinimo apeigų buvo švenčiamos šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Kartu su vyskupu šv. Mišias koncelebravo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius ir kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Šv. Mišių metu 65 parapijos jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Minint parapijos įkūrimo metines, balandžio 22-ąją ne įprastai buvo minima ir Pal. Jono Pauliaus II diena. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo klebonas kun. Jonas Stankevičius, pagalbininkas sielovadai kun. Kęstutis Genys, altarista kun. Bronius Gimžauskas ir dalis sielovadinę tarnystę atlikusių kunigų - kun. Renaldas Šumbrauskis, kun. Norbertas Martinkus, kun. Žydrūnas Paulauskas ir kun. Linas Šipavičius.

Ryškiausias ir parapijos istoriją papildysiantis įvykis šiais metais buvo gegužės 5 d.: Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje lankėsi popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislavas Dzivišas. Jo Eminencija 2012 m. padovanojo parapijai Palaimintojo Jono Pauliaus kraujo relikviją, kuri yra saugoma pirmajame Lietuvoje įrengtame relikvijoriuje. Kardinolą atlydėjo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas ir mons. Artūras Jagelavičius. Šventoriuje iškilmingoje procesijoje ir skambant bažnyčios varpui, garbingą svečią pasitiko parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, apaštališkasis nuncijus Lietuvoje - arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius arkivyskupo augziliaras vyskupas K. Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras kun. A. Kungys OFM, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. A. Grušas, prelatai V. Gustaitis ir J. Pečiukonis, Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, kiti svečiai kunigai ir parapijiečiai. Prie altoriaus klebonas pasveikino svečią ir visus susirinkusiuosius, buvo pravedamos Dievo Žodžio liturgijos pamaldos. Pamaldose dalyvavo parapijos jaunimas, bendruomenė, giedojo parapijos sumos choras ir V. Kuprevičiaus vidurinės mokyklos jaunimo choras. Jo Eminencija kardinolas Stanislavas Dzivišas pasveikino susirinkusiuosius, pasakė homiliją, po to buvo kalbama Palaimintojo Jono Pauliaus II litanija; po jos susirinkusiuosius kardinolas palaimino su Palaimintojo kraujo relikvija. Parapijos klebonas kardinolą, nuncijų ir skulptorių prof. Česlavą Džvigaj apdovanojo medaliais, skirtais bažnyčios pastatymo ir Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijoriaus įrengimui įamžinti. Pasibaigus apeigoms, susirinkusiesiems buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas.

Birželio 21 d. Gerojo Ganytojo parapijos salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija, kurioje, be kitų sielovados aktualijų, aptartas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus. Konferencijoje dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams mons. Rimantas Gudlinkis, LJD 2013 koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė - Kneižienė, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai bei kunigai.

Birželio 29 d. mūsų parapijos bažnyčioje svečiavosi daug jaunimo iš visos Lietuvos. Kaune visą savaitgalį vyko Lietuvos Jaunimo dienos. Mūsų bažnyčioje katechezę jaunimui pravedė kun. Kęstutis Dvareckas. Parapijos lėšomis buvo pamaitinti ir apgyvendinti mokyklose apie 500 jaunuolių.

Rugpjūčio 5 d. dvidešimt 7-12 metų amžiaus vaikų vyko į stovyklavietę „Pušynas", esančią Kauno rajono Jadagonių kaime, praleisti 5 dienų stovyklą pavadinimu „Dievas yra Meilė". Stovykla suorganizuota klebono kun. J. Stankevičiaus rūpesčiu, panaudojant „Vietinių bendruomenių tarybos" skirtas lėšas.

Švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje, rugsėjo 8 d., parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius suorganizavo parapijiečių piligriminę kelionę į Šiluvą. Į atlaidus vyko parapijos aktyvas, Pilietinės bendruomenės centro "Dainava", asociacijos "Kovo 11-osios gatvės bendrija" nariai. Sielovadoje Šiluvos piligrimams patarnavo parapijos altaristas kun. Bronius Gimžauskas. Rugsėjo 14 d. mūsų parapijos Jaunimo centro nariai ir mokiniai iš parapijos teritorijoje esančių mokyklų (J. Urbšio katalikiškos vid. m-klos ir Dainavos pagrindinės m-klos) - dalyvavo Šiluvoje vykusioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Jaunimo dienoje.

Šių metų lapkričio 9 d. Tauragėje vyko kasmetinis XII šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos 2013". Renginyje dalyvavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Jaunimo centras, kartu su ministrantais ir jaunimo choro nariais.

2013 m. lapkričio 22 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje buvo švenčiama Palaimintojo Jono Pauliaus II diena. Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių vyskupas pristatė savo išleistą fotografijų kalendorių „Šventasis popiežius Lietuvoje", skirtą 2014 metams.

Liturginių metų eigoje buvo švenčiami ir šv. Jono Krikštytojo bei Žolinės atlaidai. Ypatingą dėmesį skyrėme pirmųjų mėnesių penktadienių ir šeštadienių šventimui, ligonių dienai, Gegužinių ir Birželinių pamaldų pravedimui. Šių dienų liturgijai talkino parapijos Marijos Legionas bei Gyvojo Rožinio bendruomenė, bei jų pagalbininkai. Gegužės mėnesio sekmadieniais šventėme Pirmosios Komunijos šventes. 2013 m. Pirmąją šv. Komuniją priėmė 148 vaikai. Birželio 10 d. parapijos aktyvas ir bendruomenės nariai dalyvavo kasmet rengiamoje Devintinių procesijoje iš šv. Ark. Mykolo bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką. Tęsėme tradiciją kiekvieno mėnesio 22 d. 12 val. prie Palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos švęsti šv. Mišias. Jose visuomet meldžiamės tomis intencijomis, kurios įteikiamos Palaimintajam, t.y., įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias tiesiogiai transliuoja Marijos radijas, kviečiami svečiai vyskupai ir kunigai. Šiais metais prie Palaimintojo meldėsi J.E. Krokuvos kardinolas Stanislav Dziviš, J.E. Vatikano Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, arkivyskupo augziliaras vyskupas K. Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, Vikaviškio vyskupas R. Norvila, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. A. Grušas, prelatai V. Gustaitis, V.S. Vaičiūnas ir J. Pečiukonis, kan. Č. Degutis, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras kun. A.Kungys OFM, Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, mons. A. Jagelavičius ir kiti svečiai kunigai.

Spalio mėnesį skyrėme Rožinio maldai. Parapijos Marijos Legionas kartu su Gyvojo Rožinio bendruomene kiekvieną vakarą prie išstatyto pagarbinimui Švč. Sakramento kalbėjo Rožinį. Šv. Mišių metu buvo sakomi katechetiniai pamokslai. Parapijos sielovados centro bendradarbiai įsiliejo į liturginių metų parapijos gyvenimą pravedant numatytus renginius, išvykas ir vasaros stovyklas. Visus, norėjusius giliau pažinti Dievo Žodį ir suprasti jo aktualumą, savo asmeniniame gyvenime, buvo kviečiami jungtis į šv. Rašto pažinimo grupelę. 2013 m. parapijos bažnyčioje buvo pakrikštyti 92 vaikai, 17 porų priėmė Santuokos sakramentą, aplankyti savo namuose 57 ligoniai, palydėti į Amžinybę - 208 tikintieji. Dėkojame Dievui už suteiktą galimybę augti tikėjime ir maldos dvasioje praleisti liturginius metus.

 

Klebonas kun. Jonas Stankevičius

  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas